Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutStaatscourant 2017, 71450Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ’s-Gravendamseweg 4 en 6

Logo Noordwijkerhout

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken, overeenkomstig artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op donderdag 9 november 2017 het bestemmingsplan “’s-Gravendamseweg 4 en 6” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0576.BP201500032-0003). Het bestemmingsplan en raadsbesluit liggen vanaf woensdag 13 december 2017 tot en met dinsdag 23 januari 2018 ook ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Herenweg 4.

 

Gedurende deze genoemde termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 250 AE ’s-Gravenhage. Belanghebbenden zijn in dit geval degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend of zij die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wordt de werking van het besluit opgeschort tot dat op dat verzoek is beslist.