Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NeerijnenStaatscourant 2017, 71314OverigVastgesteld Bestemmingsplan 'Kern Hellouw & Kern Varik, Herziening Graaf Reinaldweg 8 te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik', gemeente Neerijnen

Logo Neerijnen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 november 2017 het bestemmingsplan ‘Kern Hellouw & Kern Varik, Herziening Graaf Reinaldweg 8 te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik' ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft het wijzigen van de woningbouwmogelijkheden waardoor de bouw van één woning in Hellouw en één woning in Varik mogelijk wordt.

 

Geen exploitatieplan

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen grondexploitatieplan vast te stellen.

 

Het bestemmingsplan inzien

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Kern Hellouw & Kern Varik, Herziening Graaf Reinaldweg 8 te Hellouw en perceel aan de Meester Heblystraat te Varik' met bijbehorende stukken ligt van 8 december 2017 tot en met 25 januari 2018 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPHelVarReinaldw8-1703. U kunt het plan ook in het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Reageren op het plan

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan binnen de hierboven genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

 

  • iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

  

Neerijnen, 1 december 2017

Burgemeester en wethouders van Neerijnen