Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalStaatscourant 2017, 7129Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Schepenstraat 2a Dreumel 

Logo West Maas en Waal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2017 het wijzigingsplan vastgesteld.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’.

U kunt de desbetreffende stukken met ingang van 9 februari 2017 zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wanneer u:

  • -

    tijdig een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpplan;

  • -

    belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze in te dienen.

Ook kan gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het wijzigingsplan is in te zien via http://www.westmaasenwaal.nl/in-de-gemeente/ruimtelijke-plannen_3272/rubriek/dreumel_1894.html

Een omgevingsvergunning voor een bouwwerk dat valt binnen dit wijzigingsplan kan pas worden ingediend, nadat het wijzigingsplan onherroepelijk is geworden.

Beneden-Leeuwen, 17 januari 2017

Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal

De secretaris, de burgemeester,

P.G. Arissen Th.A.M. Steenkamp