Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2017, 71264VerkeersbesluitenGemeente Lelystad, verkeersbesluit: Regelen voorrang, verplichte rijrichting en aanduiden bushalterotonde Buizerdweg - Hollandse Hout

Logo Lelystad

Registratienummer: 175382122

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2015 is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegingen:

 • 1.

  De kruising Buizerdweg - Hollandse Hout wordt gewijzigd in een rotonde;

 • 2.

  hierdoor is het wenselijk dat de voorrangssituatie ter plaatse wordt veranderd;

 • 3.

  dit houdt onder andere in dat de fietser voorrang moet gaan verlenen aan het kruisende gemotoriseerde verkeer, conform het vastgestelde fietsbeleid en omdat genoemde kruisingen buiten de bebouwde kom liggen;

 • 4.

  deze maatregel komt de verkeersveiligheid ten goede omdat hiermee de uniformiteit fietsers uit de voorrang bij rotondes en buiten de bebouwde kom wordt bevestigd;

 • 5.

  het is wenselijk dat bestuurders op de toe leidende wegen voorrang moeten verlenen aan de bestuurders op de hoofdrijbaan van de rotonde;

 • 6.

  ten behoeve van het openbaar vervoer wordt met de realisatie van de bushalte het opstappen op de bus voor de bewoners gefaciliteerd;

 • 7.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 8.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

In de periode 2016 - 2017 hebben er meerdere ongevallen plaats gevonden op de Buizerdweg. Eén van de oorzaken van deze ongevallen kan zijn de toename van de verkeersintensiteiten op de Buizerdweg, alsmede de vormgeving van de Buizerdweg. Zoals het er nu uitziet zullen de verkeersintensiteiten in de toekomst alleen nog maar toenemen, onder andere door de ontwikkeling van de Poort Oostvaardersplassen. Inmiddels is de Buizerdweg verbreed en wordt nu de kruising Buizerdweg - Hollandse Hout gewijzigd in een rotonde. De rotonde kan bovendien functioneren als een keerlus voor de (stads) bus, waarvoor voor de rotonde een bus halteplaats wordt gerealiseerd. Het is wenselijk bij deze rotonde de voorrang te regelen waarbij de fietsers bij de fietsoversteek voorrang dienen te verlenen aan het kruisende autoverkeer. Dit is conform het vastgestelde fietsbeleid. Het verkeer rijdend op de rotonde moet de verplichte rijrichting volgen.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat de herkenbaarheid en uniformiteit een doorslaggevende argumentatie is geweest om de rotonde zo uit te voeren. Bovendien is het zo dat de gemeente Lelystad waar mogelijk de voorrangsregeling ten gunste van het fietsverkeer uitvoert.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 175382999

Besluit

 

 • 1.

  Verleen voorrang aan bestuurders op de rotonde Buizerdweg - Hollandse Hout

 • 2.

  Rotonde, verplichte rijrichting door plaatsing van bord D1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • 3.

  Aanwijzen halteplaats aan de noordzijde van de Buizerdweg voor de rotonde met Hollandse Hout door plaatsing van borden volgens model L3 (haltebord)

  Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 

Vooraanduiding en waarschuwingsborden:

 

 • 1.

  Als vooraanduiding bij de verplichte rijrichting wordt het bord J9 (rotonde) op de Buizerdweg en Hollandse Hout geplaatst.

 • 2.

  Ten behoeve van waarschuwing fietsoversteek wordt het bord J24 (fietsers en bromfietsers) bij de rotonde geplaatst.  

  Lelystad, 5 december 2017

   

  Het college van de gemeente Lelystad,

  Namens deze

   

  A. Maris

  Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte

   

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

 

Het besluit ligt er inzage vanaf 14 december 2017, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • 3.

  uw handtekening(en);

 • 4.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • 5.

  de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

 

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • 1.

  uw telefoonnummer;

 • 2.

  Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

 

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

 

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.