Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 71148Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’

Logo Hoogezand-Sappemeer

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat van donderdag 7 december 2017tot en met woensdag 17 januari 2018 het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’ ter inzage ligt.

Inhoud van het bestemmingsplan

Voor een deel van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Dit bestemmingsplan biedt de juridisch-planologische regeling voor een nieuw leidingtracé ter vervanging en verlegging van een regionale gasleiding van de Gasunie en enkele afsluiterschema’s en aftakleidingen.

Het leidingtracé doorkruist de gemeente Hoogezand-Sappemeer globaal van de Woortmansdijk (ter hoogte van nummer 20) in zuidoostelijke richting tot de Borgweg (ter hoogte van nummer 5). Tevens heeft het bestemmingsplan betrekking op een aftakleiding bij de Abrahamskade/Kieldiep, gronden bij A7/Winschoterdiep ter hoogte van de gemeentegrens (aftakleiding en afsluiterschema) en een aftakleiding Parkstraat – Rijksweg-Oost (ter hoogte van nummer 131).

Het nieuwe leidingtracé past niet binnen de regels van de geldende bestemmingsplannen, een herziening is noodzakelijk.

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een dubbelbestemming ‘Leiding-Gas 2’. De onderliggende bestemmingen blijven met dit bestemmingsplan bestaan.

Vervanging en versterking van leidingen in het gebied heeft een prioriteit vanuit het Rijk. De Crisis,- en Herstelwet is daarom van toepassing op dit plan (Chw artikel 2, afdeling 2, bijlage 1).

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Een aantal ingediende zienswijzen gaf aanleiding om het plan te wijzigen. Deze wijziging omvat een gedeeltelijke wijziging van het leidingtracé aan de zijde van de Borgweg en de verplaatsing van een afsluiterschema in dit tracédeel.

Ter i nzage legging

Het vastgestelde bestemmingsplan is gedurende de eerder genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0018.BP126GasunieHS-30va. Op deze website kunt u ook op adres zoeken.

Teven ligt een papieren versie van het bestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak met de Frontoffice of met Martijn Smit via telefoonnummer (0598)373737.

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan?

Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

• van donderdag 7 december 2017 tot en met woensdag 17 januari 2018;

• als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend;

• als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

Zoals eerder is aangegeven, is op dit bestemmingsplan de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

Dit betekent dat in het in te dienen beroepschrift alleberoepsgronden tegen het besluit moeten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Voorlopige voorziening

Heeft u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling

niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.