Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70413

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Verkeersmaatregelen Burgemeester Kuntzelaan

Logo Barneveld

 

 

 

 

 

 

 

 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

Verkeersmaatregelen:

Het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur door het plaatsen van borden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats (zebra) ter hoogte van de Nieuwstraat door het aanbrengen van zebramarkering en het plaatsen van borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Het instellen van een voorrangssituatie waarbij gemotoriseerd verkeer voorrang dient te verlenen aan overstekende fietsers ter hoogte van de Nieuwstraat en Wilhelminastraat door het aanbrengen van haaientanden en blokmarkering en het plaatsen van borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Het instellen van fietsverkeer in 2 richtingen op het fietspad aan de noordoostzijde vanaf het station tot aan de rotonde Van Dompselaerstraat door het plaatsen van borden G11 en onderborden OB505 van bijlage 1 van het RVV 1990. 

De bovengenoemde maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig tekening ‘Nieuwe situatie, Bebordingsplan, 29-03-2017’

Dit verkeersbesluit is gebaseerd op de volgende wet- en regelgeving: 

Artikel 15, eerste lid WVW 1994. Hierin staat vermeld dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van aangewezen verkeerstekens voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat. In artikel 12 BABW staat voor welke verkeerstekens dit geldt.

Artikel 18, eerste lid WVW 1994. Hieruit wordt afgeleid dat het gemeentebestuur bevoegd is tot het nemen van dit besluit.

Artikel 24 BABW. Hierin staat vermeld dat er overleg moet plaatsvinden met de korpschef van de desbetreffende politieregio.

De Mandaatregeling Gemeente Barneveld, vastgesteld op 21 juli 2014. Het nemen van verkeersbesluiten is hierin gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur.   

De onderstaande belangen uit artikel 2 WVW 1994 zijn de basis voor het verkeersbesluit: 

het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1, sub a);

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid (lid 1, sub c);

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1, sub d).   

Barneveld, 30 november 2017,     

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

S.J.P. van Ee-Looijmans

hoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur   

Overwegingen ten aanzien van het verkeersbesluit: 

In het kader van Centrumplan Fase 2 is door de raad verzocht een onderzoek te doen naar het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op de Burg. Kuntzelaan.  

Dit onderzoek heeft geleid tot een voorstel en uiteindelijk een uitgewerkt plan voor herinrichting van de Burg. Kuntzelaan.

 Door deze herinrichting wordt de voorrangssituatie op een aantal oversteken gewijzigd.  

Daarnaast wordt een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld en het tweerichtingenfietspad aan de noordoostzijde doorgetrokken vanaf het station tot aan de rotonde met de Van Dompselaerstraat.  

Voor bovenstaande maatregelen is een verkeersbesluit vereist.

Over de herinrichting is overleg gevoerd met stakeholders, aanwonenden en eigenaren en gebruikers van aanliggende bedrijven.  

Er is overleg gevoerd met de politie. Die kan instemmen met het voorgenomen verkeersbesluit.

 De Burg. Kuntzelaan is in eigendom en beheer bij de gemeente Barneveld.  

Het verkeersbesluit moet worden gepubliceerd in de Staatscourant waarbij belanghebbenden op de mogelijkheid wordt gewezen binnen zes weken een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in te dienen.  

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausuleHet verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 7 december 2017 t/m 18 januari 2018 , ter inzage bij Servicepunt Wonen en Leefomgeving. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB te Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die en bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de voorzieningsrechter van de rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 6800 EM Arnhem.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl