Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70247

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase II, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor de zoutwinning Ganzebos fase II ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Ganzebos fase II?

Akzo Nobel Salt B.V. wint sinds 1919 zout in Twente. AkzoNobel heeft het winningsplan Ganzebos fase II ingediend voor een nieuwe zoutwinning in het winningsgebied Ganzebos. Het winningsplan Ganzebos fase II is een vervolg op het winningsplan Ganzebos fase I. AkzoNobel is in 2013 gestart met de zoutwinning Ganzebos fase I.

De gehele ontwikkeling van het Ganzebos winningsgebied bestaat uit drie opeenvolgende fases: Ganzebos I, II en III. Het winningsplan Ganzebos fase II beschrijft de ligging van het winningsgebied en op welke wijze AkzoNobel het zout uit het winningsgebied wint en of dat gevolgen heeft in de omgeving van het winningsgebied zoals bodembeweging. Het zoutwingebied ligt geografisch gezien onder de gemeente Enschede op een diepte van circa 500 tot 550 meter. Het zout wordt gewonnen met vijf boorgaten langs de Ganzebosweg in Boekelo en zal naar verwachting tot uiterlijk 2035 duren.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken

Het winningsplan Ganzebos fase II is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

Gemeentehuis Enschede, Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Uw mening geven?

U kunt van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inloopbijeenkomst

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst om vragen te stellen en informatie te krijgen over de zoutwinning. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 december 2017 van 19.00 tot 20.30 uur in Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Hengelo. Op de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van het Ministerie van EZK, van TNO en van AkzoNobel aanwezig.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Inspraakpunt Winningsplan Ganzebos fase II, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit.

In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. Hiertegen staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten?

Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met Kim Mulder (070) 378 6524.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl