Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2017, 69868OverigKennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage MER-beoordelingstoets

Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een MER-beoordeling hebben uitgevoerd voor:

Omschrijving :veranderen bedrijf

Aanvrager :Van Peperzeel B.V.

Locatie :James Wattlaan 6 in LelystadGedeputeerde Staten bepalen of voor de aangevraagde activiteit het opstellen van een milieueffectrapportage vereist is. Er is, naar aanleiding van de ingediende aanmeldnotitie, op 29 november 2017 besloten dat dit niet nodig is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Ter inzage

Het besluit is vanaf 7 december 2017 in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). U kunt de aanmeldnotitie inclusief bijbehorende stukken digitaal opvragen bij de OFGV via telefoonnummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl of op deze manier een afspraak maken om de stukken in te zien. Het besluit, de aanmeldnotitie en bijbehorende stukken zijn ook voor iedereen vanaf 7 december 2017 tijdens een periode van zes weken in te zien in het gemeentehuis van Lelystad, Stadhuisplein 2 in Lelystad. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 140320.

 

Bezwaar 


Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is namelijk een voorbereidingsbeslissing voor de nog in te dienen aanvraag om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. In die procedure kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken. Deze bezwaren worden dan bij het definitieve besluit op de aanvraag om de vergunning betrokken.

 

Vragen


Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: HZ_MER_BT-75620