Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2017, 69717OverigOntwerpbesluit hogere grenswaarde Industrielaan – Prins Bernhardstraat

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 44 Wet geluidhinder vast te stellen voor de geluidbelasting op de gevel van 13 woningen aan de Industrielaan. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde ontwikkeling van deze 13 woningen niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het industrielawaai van de omliggende bedrijven.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 1 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.