Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 69043VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Gooise Meren

Afsluiten deel plein Brinklaan 35 in Bussum in verband met Bussum op IJs van zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 - alsmede voor de komende vijfjaar voor een vierweekse periode

Publicatiedatum: 30 november 2017

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

Van zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 vindt het evenement Bussum op IJs plaats op het plein voor Brinklaan 35 (het Raadhuisplein) in Bussum. Hier komen elk jaar vele mensen op af.

Doelstelling verkeersbesluit

De vermelde maatregelen worden genomen op grond van artikel 15 alsmede artikel 2.1.a eerste lid, van de Wegen VerkeersWet 1994. Een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd of beperkt. Dit alles met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg.

Op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 WVW en artikel 12 BABW voor het plaatsen van verkeerstekens is een verkeersbesluit noodzakelijk.

De maatregelen worden genomen op grond van artikel 2 van de WVW om te trachten de toegang en bereikbaarheid voor hulpverlenende diensten, alsmede in het kader van openbare orde en veiligheid, veilig te stellen op betreffende locatie ten behoeve van het inrichten van een schaatslocatie te Bussum.

Overwegingen

Overwegende;

 • 1.

  dat het evenement gehouden wordt vanaf zaterdag 9  december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018, en dat maatregelen geleidelijk aan worden doorgevoerd en afgebouwd tijdens de op- en afbouw, te beginnen vier dagen voorafgaand de startdatum en zoveel korter als mogelijk;

 • 2.

  dat het evenement jaarlijks wordt gehouden met gelijkwaardige maatregelen en dat evaluatie tot kleine aanpassingen kunnen leiden en dien ten gevolge het verkeersbesluit voor vijf jaar kan gelden;

 • 3.

  dat er duidelijk behoefte is aan dit evenement getuige de gebruikelijke bezoekersaantallen van 20.000 personen;

 • 4.

  dat de wegsleepregeling van kracht zal zijn opdat verkeersdoorstroming gegarandeerd blijft en hierdoor minder kans is dat openbare orde en veiligheid in het gedrang komt;

 • 5.

  dat aan de hand van ervaringen een evaluatie wordt gehouden en op basis hiervan aanvullingen kunnen worden opgesteld voor een langduriger werking van het verkeersbesluit en de evenementenvergunning; 

 • 6.

  dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemeentelijke  BOA’s;

 • 7.

  dat de hierna genoemde wegen en/of weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen van de gemeente Gooise Meren liggen, waarbij dit besluit betrekking heeft op de kern Bussum;

 • 8.

  dat infrastructurele maatregelen getroffen dienen te worden die leiden tot een beperking van de toegankelijkheid van het Raadhuisplein, Brinklaan 35 in Bussum tijdens het evenement Bussum op ijs.

 • 9.

  dat de afzetting van een weg tijdens de het evenement moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de uitgave CROW 96B: "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet autosnelwegen".

 • 10.

  dat het niet noodzakelijk is voorzieningen te treffen voor vervangende routes en/of omleidingen en dat als dat nodig is extra maatregelen kunnen worden genomen voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers.

 • 11.

  dat de reikwijdte van het besluit het Raadhuisplein (Brinklaan 35) in Bussum betreft, met uitzondering van het schuine gedeelte van het plein dat beschikbaar blijft voor parkeren.

 • 12.

  dat in het kader van de belangenafweging (artikel 21 BABW) het evenement Bussum op ijs alleen kan plaatsvinden als het parkeerterrein tijdelijk in gebruik wordt gegeven ten behoeve van de ijsbaan. Om parkeren voor bezoekers van het gemeentehuis tijdens het evenement mogelijk te maken, wordt het schuine gedeelte beschikbaar gehouden voor parkeren.

 • 13.

  dat omwonenden geen hinder behoeven te ondervinden van het in gebruik geven van het Raadhuisplein. Daar er voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is waarbij de doorgang van het verkeer niet wordt belemmerd.

 • 14.

  dat het Raadhuisplein (bovengedeelte) wordt afgezet en bij de entree van het plein bebording wordt opgesteld.

 • 15.

  dat de organisatie van het evenement Bussum op IJs zorgt voor algehele publiciteit van het evenement.

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden, namens deze de plaatselijke verkeersspecialist van de politie. De politie gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op de website van de gemeente Gooise Meren en op de gemeentelijke pagina van het Naarder Nieuws en het Bussums Nieuws.

Besluit

 • 1.

  tot het nemen van omschreven maatregelen gedurende het evenement en voor zover nodig in

 • 2.

  tot het nemen van dit verkeersbesluit voor een periode van vijfjaar voor het jaarlijks terugkerende evenement gedurende vier weken in december en begin januari;

 • 3.

  tot het instellen van tijdelijke toegangsverboden(middels bord C01), middels het aanbrengen van bebording, op voorliggende wegen in Bussum;

 • 4.

  tot het in gebruik geven van het Raadhuisplein vanaf zaterdag 9 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 en dit aan te geven door het plaatsen van bord E1 uit bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 5.

  deze maatregelen in te laten gaan vier dagen vooraf en nadien de datum van het evenement of en zoveel korter als mogelijk benodigd voor op- en afbouw.  

   

  Bussum, 15 november 2017

  Namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

   

  Dhr. I. Keuning

  Afdelingshoofd BORG

    

  BezwaarU kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:a. naam en adres van de indiener;b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;d. de gronden van het bezwaar. Voorlopige voorziening Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.