Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenStaatscourant 2017, 68672VerkeersbesluitenVeerdam; instellen 60km/u-zone; fietsstroken en voetpad

Logo Wageningen

kenmerk: JSO_29_17.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In de afbeelding hierboven is met rode lijnen aangegeven waar de fietsstroken aangelegd worden. Daar wordt het ook zone 60 en het voetpad is aan de oostzijde van de weg (rechts op de afbeelding).

Bevoegdheid:

Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Grondslag:

Artikel 15 Wegenverkeerswet en artikel 12 BABW.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Aanleiding en belangen:

Aanleiding:

De aanleiding is de doorfietsroute Arnhem - Wageningen. Daardoor wordt ook de Veerdam anders ingericht. Het fietspad voor fietsers vanaf het veer richting Wageningen wordt omgebouwd tot voetpad. Met een fietsstrook krijgt de fiets een eigen plek op de weg. Bovendien wordt het stilstaan verboden (en dus ook het parkeren, maar natuurlijk niet het wachten op de veerpont). Beide effecten zijn belangrijk voor de veiligheid op deze weg. Bij deze inrichting van de weg past een snelheidsregime van maximaal 60km/uur (het is buiten de bebouwde kom). Dit kan met een poortconstructie.

De fietsstrook moet wel overrijdbaar zijn, vanwege de breedte van de weg. Dit kan met onderbroken lijnen.

Belangen:

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Politieadvies

In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie, van de politieregio Gelderland-Midden. De politie stemt in met de maatregelen.

 

BESLUIT

Het college heeft besloten tot het aanbrengen van:

 • 1.

  onderbroken strepen en afbeeldingen van een fiets om de 50meter, zodanig dat een fietsstrook ontstaat;

 • 2.

  plaatsen bord A160zb (maximumsnelheid 60km/uur - zone) langs de weg, zodanig dat de gehele Veerdam 60km/uur wordt;

 • 3.

  verwijderen bord G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde verplicht fietspad) bij het verharde pad langs de weg;

 • 4.

  plaatsen bord G8 (voetpad) bij het halfverharde pad langs de weg;

Wageningen, 27 november 2017

Burgemeester en wethouders van Wageningen

Namens deze

ing. J.S. Overvest

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

De link naar de publicatie in de Staatscourant wordt geplaatst op de website www.wageningen.nl en ook in de lokale krant bij het Gemeentenieuws. De link wordt ook verzonden aan politie Gelderland Midden, Unit Coördinatie Knooppunt en de regiopolitie Gelderland-Midden.

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet met dit besluit eens? Dan willen wij u vragen om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 0317 - 49 29 11. We kunnen met u samen het besluit dan doornemen en uw eventuele vragen en opmerkingen bespreken. Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift ingediend heeft t.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen of gebruik maakt van een gemachtigde, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam en het adres van deze persoon. Wanneer voor het indienen van een gemachtigde die niet advocaat is, gebruik wordt gemaakt, verdient het aanbeveling de machtiging direct bij te sluiten. Het bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, op https://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Bezwaarschrift_indienen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet meteen ingaat, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Meer informatie vindt u op deze site.

Kosten

Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Deze kunt u vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx