Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2017, 68517OverigIntrekking voorkeursrecht plangebied Brainport Industries Campus (cluster 1)

Logo Eindhoven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maken bekend dat zij bij besluit van 26 oktober 2017, het voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), op de percelen gelegen in het plangebied Brainport Industries Campus (cluster 1), hebben ingetrokken. De betreffende kadastrale percelen zijn aangegeven op de bij het besluit horende lijst.

Het besluit van 26 oktober 2017 treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant van 29 november 2017, te weten op 30 november 2017.

Gevolgen

De intrekking van de aanwijzing betekent dat de eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen grond, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze niet langer eerst aan de gemeente Eindhoven te koop moeten aanbieden indien zij het perceel respectievelijk de betreffende rechten willen vervreemden.

De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden van de percelen, ontvangen één dezer dagen schriftelijk bericht over de intrekking van de aanwijzing.

Ter inzage

Het besluit tot intrekking van het voorkeursrecht en de daarbij behorende stukken (het kadastrale overzicht tekening nummer GRB-20170133 en een lijst van de aangewezen percelen), ligt met ingang van 30 november 2017 ter inzage bij het Inwonersplein van de gemeente Eindhoven.

Het Inwonersplein bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. Hier bent u welkom op maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Bezwaar een voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moet worden opgenomen:

- de naam en het adres van de belanghebbende;

- de datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar (motivering).

Ook moet het bezwaarschrift worden ondertekend.

Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeester en wethouders van Eindhoven Postbus 90150,5600 RB Eindhoven.

Voorlopige voorziening

Bezwaarden hebben de mogelijkheid om -wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten- een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Brabant (bestuursrechter) te ’s-Hertogenbosch een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Eindhoven, Sector Ruimtelijke Expertise, de heer J. van den Bongard, telefoonnummer: 040 – 238 62 75.

 

Eindhoven 26 oktober 2017

Het college van burgemeester en wethouders