Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 68248Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2017, 2017-0000184416, tot wijziging van de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet in verband met een gewijzigd percentage

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10d, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘een percentage’ vervangen door: 23,5 procent.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid vervallen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

In artikel 1 van de Regeling loonkostensubsidie Participatiewet is de hoogte vastgelegd van de in artikel 10d, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet genoemde vergoeding voor werkgeverslasten.

De vergoeding bedraagt een percentage van de loonkosten waarover loonkostensubsidie op grond van artikel 10d, eerste lid, van de Participatiewet wordt verstrekt. De vergoeding bestaat uit een uniform tarief dat omwille van de eenvoud en uitvoerbaarheid voor alle sectoren geldt. Het percentage is gebaseerd op de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector, zoals vastgelegd in de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (werkgeversbijdrage kinderopvang), de Zorgverzekeringswet (inkomensafhankelijke bijdrage) en de gemiddelde pensioenpremie zoals berekend door het Centraal Planbureau voor de Macro Economische Verkenningen.

Waar in de werkgeverspremies sprake is van differentiatie in tarieven, wordt een gemiddeld percentage in het uniform tarief opgenomen; te weten de gemiddelde premie voor het sectorfonds en het rekenpercentage voor de Werkhervattingskas.

Daarnaast is de hoogte van de vergoeding onafhankelijk van het feit of een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Ook wordt geen aparte vergoeding berekend voor overheidswerkgevers in verband met het feit dat ze eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet zijn.

In verband met de definitieve vaststelling van de premies waarmee rekening moet worden gehouden, wordt met deze regeling de hoogte bijgesteld van de vergoeding voor werkgeverslasten. Het percentage waarop de vergoeding is gebaseerd wordt afgerond naar boven op halve procentpunten.

Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 1 wettechnisch aan te passen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark