Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2017, 68135OverigOntwerpbesluit Wet geluidhinderArnhem Centraal - Amsterdamseweg (K10)

Logo Arnhem

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 'Arnhem Centraal - Amsterdamseweg (K10)' (wegverkeerslawaai).

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het realiseren van woningbouw ter plaatse van kavel K10 in de vorm van maximaal 19 stadswoningen met bijbehorende (parkeer)voorzieningen. Kavel K10 maakt onderdeel uit van het project 'Arnhem Centraal Noord' en is gelegen aan de Amsterdamseweg en globaal gesitueerd tussen de Brantsenstraat en de Sweerts de Landasstraat. De kavel is momenteel onbebouwd en braakliggend.

In verband met deze ontwikkeling zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 45 jo. artikel 110a van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. Het verzoek heeft betrekking op maximaal 19 woningen gelegen aan de Amsterdamseweg.

Inzien

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende documenten ligt digitaal ter inzage vanaf dinsdag 28 november 2017 tot en met 8 januari 2018 bij het loket Bouwen Wonen en Leefomgeving (BWL). U vindt het loket in het stadhuis aan de Koningstraat 38.

Zienswijzen

Belanghebbenden dienen eventuele schriftelijke zienswijzen op het voorgenoemde ontwerpbesluit Wet geluidhinder binnen bovengenoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer 195253752.

In samenhang met dit ontwerpbesluit ligt vanaf morgen, 28 november 2017, ook het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervoor is vanaf vandaag te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem