Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2017, 68134OverigOntwerpbesluit Wet geluidhinder Buitenplaats Koningsweg

Logo Arnhem

Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 'Buitenplaats Koningsweg' (wegverkeerslawaai).

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van Buitenplaats Koningsweg tot een locatie voor wonen, werken en recreëren. Hierbij zullen de twee oorspronkelijke enclaves 'Zeven Provinciën' en 'Kamp Koningsweg Noord' worden behouden en waar mogelijk hersteld worden.

In verband met deze ontwikkeling zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 45 jo. artikel 110a van de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen. Het verzoek heeft betrekking op maximaal vier woningen gelegen aan de Koningsweg.

Inzien

Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de hierop betrekking hebbende documenten ligt digitaal ter inzage vanaf dinsdag 28 november 2017 tot en met 8 januari 2018 bij het loket Bouwen Wonen en Leefomgeving (BWL). U vindt het loket in het stadhuis aan de Koningstraat 38.

Zienswijzen

Belanghebbenden dienen eventuele schriftelijke zienswijzen op het voorgenoemde ontwerpbesluit Wet geluidhinder binnen bovengenoemde periode te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem, onder vermelding van het desbetreffende zaaknummer 195252710.

In samenhang met dit ontwerpbesluit ligt vanaf morgen, 28 november 2017, ook het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De publicatie hiervoor is vanaf vandaag te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem