Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 67990VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen breedtebeperking van 2,6 meter op de Brugstraat in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 en lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft het instellen van een breedtebeperking van 2,6 meter op de Brugstraat in Breukelen.

GELET OP

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 1 oktober 2013, bij vaststelling van deel A van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), om landbouwverkeer ter weren uit woon- en winkelgebieden;

 • -

  het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 3 juli 2017, bij vaststelling van deel D van het GVVP, de nota ‘Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer’, voor het instellen van een breedtebeperking van 2,6 meter op de Brugstraat in Breukelen.

 • -

  de wettelijk toegestane vrachtautobreedte is van 2,55 meter. Voor een hulpvoertuig is deze breedte 2,6 meter.

Met het verkeersbesluit:

 • -

  wordt de veiligheid en leefbaarheid op en rond de Brugstraat en toevoerende wegen in Breukelen gewaarborgd;

 • -

  worden de weggebruikers, passagiers en de bewoners van deze weg beschermd;

 • -

  wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Gezien het maatvoering van de openbare weg van de Brugstraat en de daarin gelegen Vechtbrug in Breukelen, is het gewenst om hier een breedtebeperking voor voertuigen breder dan 2,6 meter in te stellen.

Voor dit verbod worden verkeersborden C18-2,6, uit bijlage 2 van het RVV 1990, aan weerszijde van de Brugstraat geplaatst. Middels maatregelen in de Brugstraat zal de breedtebeperking fysiek worden ondersteund. Tevens zullen er op de Straatweg in Breukelen vooraanduidingen geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief op onderhavig besluit.

Ook is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de bewoners van de Brugstraat uit de klankbordgroep ‘Herinrichting Brugstraat’, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en een van de lokale agrariërs over de mate van overlast veroorzaakt door de landbouwvoertuigen.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en alle weggebruikers op de Brugstraat is leidend bij deze afweging. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP van de gemeente Stichtse Vecht.

Het belang van de agrariërs en ondernemers is gewogen. De voertuigen breder dan 2,6 meter, die via de Brugstraat de Vecht willen oversteken, moeten door dit verkeersbesluit een alternatieve route rijden. Deze zal gaan via Nieuwersluis of Maarssen en is ca. 20 minuten langer.

De afweging tussen het geringe aantal agrariërs en ondernemers dat gebruik maakt van de Brugstraat, de mate van overlast die deze veroorzaken, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners van de Brugstraat en de omliggende straten van het oude centrum van Breukelen heeft geleid tot dit verkeersbesluit. Ook het risico op schade aan de woningen van de Brugstraat en Vechtbrug in Breukelen is meegenomen in deze afweging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om een breedtebeperking van 2,6 meter op de Brugstraat in Breukelen, formeel in te stellen.

Hiervoor worden, aan weerskanten van de Brugstraat, verkeersborden C18-2,6 uit bijlage 2 van het RVV 1990 geplaatst. Ook vooraanduidingen op de Straatweg en Markt in Breukelen geplaatst. Daarnaast zal de Brugstraat fysiek worden versmald.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Ronald van Schalkwijk

Teamleider Buiten

Maarssen, 13 november 2017

 

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.