Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 67951VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen uitzondering landbouwvoertuigen bij de lengtebeperking 9 meter op de Brugstraat in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft het opheffen van de uitzondering van landbouwvoertuigen op de lengtebeperking van 9 meter in de Brugstraat. Als besloten in verkeersbesluit ‘Lengtebeperking Brugstraat’ onder besluiten punt I, d.d. 22 februari 2005.

Met dit verkeersbesluit zal de lengtebeperking gelden voor alle voertuigen langer dan 9 meter.

GELET OP

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 1 oktober 2013, bij vaststelling van deel A van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), om landbouwverkeer ter weren uit woon- en winkelgebieden;

 • -

  het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 3 juli 2017, bij vaststelling van deel D van het GVVP, de nota ‘Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer’, voor het opheffen van de uitzondering voor landbouwvoertuigen op de lengtebeperking van 9 meter in de Brugstraat in Breukelen;

Met het verkeersbesluit:

 • -

  wordt de veiligheid en leefbaarheid op en rond de Brugstraat en omliggende wegen in Breukelen gewaarborgd;

 • -

  worden de weggebruikers en passagiers op deze weg beschermd;

 • -

  wordt het voorkomen of beperken van de door (landbouw-) verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

 • -

  wordt voorkomen dat te lange landbouwvoertuigen zich op de bochtige toevoerwegen klem rijden dan wel noodgedwongen tegen het verkeer in via de Kerkbrink in Breukelen hun weg vervolgen.

Het is dan ook gewenst om de uitzondering voor landbouwvoertuigen op de lengtebeperking van 9 meter (C17-9m) in de Brugstraat in Breukelen op te heffen en daarmee de overlast veroorzaakt door het landbouwverkeer voor de omgeving te verminderen.

De onderborden ‘uitgezonderd landbouwverkeer’ (OB 55) in de Brugstraat en op de Vechtbrug, alsmede de vooraanduidingen op omliggende wegen, zullen worden verwijderd. De borden C17-9m blijven gehandhaafd.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief op onderhavig besluit.

Ook is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de bewoners van de Brugstraat uit de klankbordgroep ‘Herinrichting Brugstraat’, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en een van de lokale agrariërs over de mate van overlast veroorzaakt door de landbouwvoertuigen.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van alle bewoners en overige weggebruikers op de Brugstraat en de toevoerende wegen is leidend bij deze afweging. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP van de gemeente Stichtse Vecht.

Het belang van de agrariërs is overwogen. De landbouwvoertuigen langer dan 9 meter moeten door dit verkeersbesluit een alternatieve route rijden. Deze zal gaan via Nieuwersluis of via Maarssen en is ca. 20 minuten langer.

De afweging tussen het geringe aantal agrariërs dat gebruik maakt van de Brugstraat, de mate van overlast die deze veroorzaken, de veiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners van de Brugstraat en de andere wegen in het oude centrum van Breukelen heeft geleid tot dit verkeersbesluit.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de uitzondering van landbouwvoertuigen op de lengtebeperking van 9 meter (C17-9m) in de Brugstraat in Breukelen, formeel op te heffen.

Hiervoor worden, aan weerskanten van de Brugstraat, de onderborden ‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’ (OB 55) verwijderd. Ook de vooraanduidingen op omliggende wegen worden verwijderd. De verkeersborden C17-9m blijven staan op de huidige locaties.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Ronald van Schalkwijk

Teamleider Buiten

Maarssen, 13 november 2017

 

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.