Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 67939VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft het instellen van een geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht. Hiermee wordt het voor landbouw- en vrachtvoertuigen niet toegestaan om via de Rijksstraatweg door de kern van Loenen aan de Vecht te rijden.

GELET OP

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 1 oktober 2013, bij vaststelling van deel A van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), met de onderstaande uitgangspunten:

  • indien de bestemming van het vrachtverkeer gelegen is langs erftoegangswegen, geldt het beginsel dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staat. Bij de (her)inrichting van deze wegen dient wel rekening te worden gehouden met de specifieke eisen van het vrachtverkeer, zoals breedte, aslast en bochtstralen;

  • waar leefbaarheid en/of verkeersveiligheid door (te veel) vrachtverkeer in het geding komen, kunnen beperkende maatregelen worden genomen als afsluiting voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer, instellen van een lengte beperking of instellen van vensterkaders voor laden en lossen;

  • landbouwverkeer ter weren uit woon- en winkelgebieden;

  • (zwaar) vrachtverkeer vanuit de bestemmingen zo snel mogelijk naar het landelijke en provinciale wegennet te leiden;

 • -

  het besluit van de raad van Stichtse Vecht van 3 juli 2017, bij vaststelling van deel D van het GVVP, de nota ‘Auto-, Vracht- en Landbouwverkeer’, voor het instellen van een geslotenverklaring van landbouw- en vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) binnen de bebouwde kom van Loenen aan de Vecht.

Met het verkeersbesluit:

 • -

  wordt de veiligheid en leefbaarheid op en rond de kern van Loenen aan de Vecht, de Rijksstraatweg en de toevoerende wegen in Loenen aan de Vecht gewaarborgd;

 • -

  worden de weggebruikers, passagiers en de bewoners van deze wegen beschermd;

 • -

  wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

In het kader van de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de kern van Loenen aan de Vecht is de Randweg rond Loenen aan de Vecht aangelegd.

(Doorgaand) vrachtverkeer dient gebruik te maken van deze Randweg, maar verkiest dikwijls de iets kortere route dwars door de kern over de recentelijk heringerichte Rijksstraatweg.

Het is gewenst op het wegvak, binnen de bebouwde kom van Loenen aan de Vecht, een gesloten verklaring voor landbouw- en vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer in te stellen. Vanaf de rotonde Rijksstraatweg-Randweg aan de noordwestzijde van Loenen aan de Vecht zal deze geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer na 250 meter gelden.

Voor deze geslotenverklaring worden verkeersborden C07 en C08, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en onderborden met de tekst: ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ langs de Rijksstraatweg aan weerszijde van de kern van Loenen aan de Vecht geplaatst. Bij de rotonde Rijksstraatweg-Randweg wordt tevens het onderbord met de tekst: ‘na 250m’ als vooraanduiding geplaatst.

Aan de noordwestzijde van de kern ter hoogte van de begraafplaats aan de Rijksstraatweg en aan de zuidzijde van de kern bij de kruising Rijksstraatweg-Randweg, worden de borden C07, C08 en onderborden met de tekst: ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert negatief op onderhavig besluit, in verband met de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit.

Ook is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de dorpsraad van Loenen aan de Vecht, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO).

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en alle weggebruikers van de kern van Loenen aan de Vecht is leidend bij deze afweging. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP van de gemeente Stichtse Vecht.

Het belang van de agrariërs en ondernemers is gewogen. De voertuigen met een aantoonbare bestemming in de kern van Loenen aan de Vecht hebben uitzondering op deze geslotenverklaring. Het overige doorgaande landbouw- en vrachtverkeer maakt gebruik van de Randweg.

De afwegingen tussen de agrariërs en ondernemers dat geen bestemming heeft in de kern van Loenen aan de Vecht, de mate van overlast die deze veroorzaken, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor de bewoners van de oude kern van Loenen aan de Vecht en de alternatieve route via de Randweg hebben geleid tot dit verkeersbesluit. Ook het risico op schade aan de woningen van de Rijksstraatweg is meegenomen in deze afweging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de geslotenverklaring voor landbouw- en vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) op de Rijksstraatweg in de kern van Loenen aan de Vecht, formeel in te stellen.

Hiervoor worden aan weerskanten van de kern van Loenen aan de Vecht verkeersborden C07 en C08, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en onderborden met de tekst: ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ geplaatst.

Specifiek worden deze geplaatst aan de noordwestzijde van de kern langs de Rijksstraatweg ter hoogte van de begraafplaats en aan de zuidzijde nabij de kruising Rijksstraatweg-Randweg. Bij de rotonde Rijksstraatweg-Randweg wordt een vooraanduiding geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Ronald van Schalkwijk

Teamleider Buiten

Maarssen, 13 november 2017

 

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.