Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OnderbankenStaatscourant 2017, 67759Ruimtelijke plannenVaststelling Wijzigingsplan Hoeve Cultura

Logo Onderbanken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college op 14 november 2017 het wijzigingsplan “Hoeve Cultura” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van Hoeve Cultura. Hoeve Cultura wil de locatie uitbreiden. Tevens is er een stuk ontwikkelruimte meegenomen in het voorliggend plan.

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Onderbanken, ten westen van de kern Schinveld, plaatselijk bekend als Echterbaan 1a te Schinveld, kadastraal bekend als de percelen sectie C 130, 131, 536, 537, 793 en 794. De initiatiefnemer is de eigenaar van deze percelen.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en de onderliggende stukken liggen met ingang van vrijdag 24 november 2017 tot en met donderdag 4 januari 2018 tijdens de reguliere openingstijden ter inzage in het gemeentehuis aan de Kloosterlaan 7 te Schinveld. Voor het inzien buiten de openingstijden kan contact worden opgenomen met de behandelend ambtenaar, mevr. L. Malik, telefoon 045-5278750.

Het vastgestelde wijzigingsplan is tevens digitaal beschikbaar via de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0881.BPHoeveCultura-VG01

of de gemeentelijke website www.onderbanken.nl > wonen, werken en leven > wonen en bouwen > bestemmingsplannen > Vaststelling wijzigingsplan Hoeve Cultura.

Beroep

Gedurende de inzagetermijn (tot en met 4 januari 2018) kan tegen dit besluit van het college schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het plan is ongewijzigd vastgesteld en er zijn zienswijzen ontvangen. Beroep kan derhalve uitsluitend worden ingediend door:

  • -

    hen die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbende zijn;

  • -

    belanghebbenden, die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp van het bestemmingsplan;

Inwerkingtreding

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Schinveld 23-11-2017

Burgemeester en wethouders van Onderbanken