Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2017, 67488Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 24 november 2017, nr. IENM/BSK-2016/284984, tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de aanpassing van verscheidene permanente en gebruikseisen, alsmede diverse technische wijzigingen (periodiek onderhoud 2018 Regeling voertuigen)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2015, L 123) en de artikelen 21, eerste lid, 22, eerste, vierde en vijfde lid, 22a, eerste lid, 71, 71a, 76, derde lid, 100, derde lid, 101, eerste lid, en 102, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling voertuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt, alsmede de aanduiding ‘2.’ voor het tweede lid.

2. In de begripsbepaling van ‘aanhangwagen met een stijve dissel’ wordt de zinsnede ‘die niet aan de definitie van middenasaanhangwagen beantwoordt’ vervangen door: die niet voldoet aan de begripsbepaling van ‘middenasaanhangwagen’.

3. In de begripsbepaling van ‘elektrische aandrijflijn’ wordt de aanduiding ‘1.’ vervangen door ‘a.’, de aanduiding ‘2.’ door ‘b.’, de aanduiding ‘3.’ door ‘c.’, de aanduiding ‘4.’ door ‘d.’, de aanduiding ‘5.’ door ‘e.’ en de aanduiding ‘6.’ door: f.

4. In de begripsbepaling van ‘kampeerwagen’ wordt de aanduiding ‘1°.’ vervangen door ‘a.’, de aanduiding ‘2°.’ door ‘b.’, de aanduiding ‘3°.’ door ‘c.’, de aanduiding ‘4°.’ door ‘d.’ en de aanduiding ‘5°.’ door: e.

5. In de begripsbepaling van ‘lading’ wordt ‘verwisselbare uitrustingsstukken’ vervangen door: verwisselbare gedragen uitrustingsstukken.

6. De begripsbepaling van ‘lastdrager’ wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt na ‘hulpmiddelen’ een komma ingevoegd.

b. In onderdeel a vervalt de spatie na ‘aangebracht’.

7. In de begripsbepaling van ‘mechanische koppelinrichting’ vervalt de komma na ‘voertuigen’ en wordt ‘de bovenvermelde koppelinrichtingen’ vervangen door: deze koppelinrichtingen.

8. In de begripsbepaling van ‘minister’ wordt ‘Minister van Infrastructuur en Milieu’ vervangen door: Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

9. In de begripsbepaling van ‘mobiele kraan’ wordt ‘uitgerust’ vervangen door ‘ingericht’ en ‘zijn voorzien’ door: is voorzien.

10. De begripsbepaling van ‘schadevoertuig’ wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef, laatste volzin, wordt ‘Onder een schadevoertuig’ vervangen door: Hieronder.

b. De aanduiding ‘1°.’ wordt vervangen door ‘a.’, de aanduiding ‘2°.’ door ‘b.’, de aanduiding ‘3°.’ door ‘c.’, de aanduiding ‘4°.’ door ‘d.’, de aanduiding ‘5°.’ door ‘e.’, de aanduiding ‘6°.’ door ‘f.’ en de aanduiding ‘7°.’ door: g.

11. In de begripsbepaling van ‘zitplaats’ wordt de aanduiding ‘1.’ vervangen door ‘a.’, de aanduiding ‘2.’ door ‘b.’, de aanduiding ‘3.’ door ‘c.’ en ‘onderdelen 1 en 2’ door: onderdelen a en b.

12. Op alfabet wordt een viertal begripsbepalingen in de rangschikking ingevoegd, luidende:

bromfietsaanhangwagen:

niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een bromfiets te worden getrokken;

eCall-boordsysteem:

noodsysteem als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2015, L 123);

motorfietsaanhangwagen:

niet-zelfaangedreven voertuig op wielen dat is ontworpen en gebouwd om door een motorfiets te worden getrokken;

semi-dieplader:

open voertuig van de voertuigcategorie O met de voertuigclassificatie O3 of O4 waarvan het grotendeels verlaagde laadvlak zich in onbeladen toestand meer dan 0,70 m maar niet meer dan 1,10 m boven het wegdek bevindt, gemeten vanaf het wegdek tot aan de bovenkant van het laadvlak;

B

In hoofdstuk 1 wordt na afdeling 1 een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 1A. AANVULLING GRONDSLAGEN

Artikel 1.1a

Deze regeling berust mede op de artikelen 51a, derde lid, en 60, tweede lid, van de wet.

C

In artikel 2.2, tweede lid, wordt ‘De in het eerste lid vermelde datum van eerste toelating’ vervangen door: De datum van eerste toelating, bedoeld in het eerste lid,.

D

Artikel 3.1 komt te luiden:

Artikel 3.1

 • 1. Voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S, alsmede systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers die voor deze voertuigen zijn ontworpen en gebouwd, moeten zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de wet.

 • 3. De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een EU-typegoedkeuring, nationale typegoedkeuring, EU-kleine serie typegoedkeuring, nationale kleine serie typegoedkeuring, individuele goedkeuring of een goedkeuring afgegeven overeenkomstig een VN/ECE-reglement.

 • 4. Met een nationale typegoedkeuring, een nationale kleine serie typegoedkeuring of een individuele goedkeuring als bedoeld in het derde lid, wordt gelijkgesteld een verklaring van goedkeuring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, welke verklaring is afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen wordt nagestreefd.

 • 5. De in dit hoofdstuk vermelde productieprocessen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, uitrustingsstukken en voorzieningen ter bescherming van weggebruikers en passagiers moeten zijn goedgekeurd.

 • 6. Voertuigen bestemd voor het gebruik door de in artikel 29, eerste lid, van het RVV 1990 bedoelde diensten, hoeven voor de toelating tot het verkeer op de weg niet aan alle toelatingseisen inzake retroreflecterende voorzieningen, geluidssignalen en verlichting te voldoen en mogen voor wat betreft de genoemde aspecten zijn voorzien van aanvullende voorzieningen die voor overige voertuigen niet zijn toegestaan.

E

In artikel 3.9, derde lid, alsmede in bijlage Vb, ondertitel en opschriften paragrafen 2, 2.1 en 2.2, en bijlage VIII, artikel 151, wordt ‘aanhangwagens achter fietsen’ vervangen door: fietsaanhangwagens.

F

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en derde lid vervalt in de eerste volzin: het gestelde in.

2. In het eerste lid, laatste volzin, derde lid, laatste volzin, en vierde lid, sluitstuk, wordt ‘gelijk gesteld’ vervangen door: gelijkgesteld.

3. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt na ‘goedgekeurd’ een komma ingevoegd.

b. In de laatste volzin wordt ‘gelijkt gesteld’ vervangen door: gelijkgesteld.

4. In het derde lid, laatste volzin, wordt na ‘zitplaatsen’ een komma ingevoegd.

G

Artikel 5.1a.3, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. landbouw- of bosbouwtrekkers,

  • b. motorrijtuigen met beperkte snelheid,

  • c. landbouw- of bosbouwaanhangwagens, en

  • d. verwisselbare getrokken uitrustingsstukken.

H

Artikel 5.1a.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing, indien het voertuig is uitgerust met van fabriekswege aangebrachte lichten.

I

Artikel 5.1b.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel j, komt te luiden:

j.

beschermkappen om stuurkoppelingen;

alleen indien duidelijke twijfel bestaat over de conditie van die koppelingen, voor zover deze kappen een visuele controle van die koppelingen onmogelijk maken;

2. Het zevende lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt na ‘overgegaan’ een komma ingevoegd.

b. In onderdeel b wordt ‘of het’ vervangen door: dan wel het.

J

Aan de artikelen 5.2.4, 5.3.4, eerste lid, 5.3a.4, eerste lid, 5.5.4 en 5.12.4, eerste lid, wordt in de kolom ‘Eisen’ een volzin toegevoegd, luidende:

Indien sprake is van corrosie, is het bepaalde in bijlage VIII, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.

K

In de artikelen 5.2.7, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, 5.3.7, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, 5.5.7, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, 5.12.7, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, en 11.11, tweede en vierde lid, vervalt: de kentekencard dan wel.

L

In de artikelen 5.2.10, 5.3a.10, 5.5.10, 5.6.10 en 5.6.78, wordt in het vijfde lid, in de kolom ‘Eisen’, de punt aan het slot vervangen door de zinsnede: , met uitzondering van een verwarmingsinstallatie ten behoeve van de passagiers- of bagageruimte.

M

In de artikelen 5.2.10a, 5.3.10a, 5.3a.10a en 5.5.10a, wordt in het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, na ‘onverminderd’ ingevoegd: het bepaalde in.

N

De artikelen 5.2.11 en 5.3.11 worden als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 8, 9 en 10’ vervangen door: Leden 8 tot en met 10.

2. In het negende lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, vervalt zowel na ‘3.500 kg’ als na ‘waarschuwingsinrichting’ de komma en wordt na ‘boordsysteem’ een komma ingevoegd.

O

De artikelen 5.2.18, 5.3.18 en 5.3a.18 worden als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het derde en vierde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘eerste lid’ vervangen door: eerste en tweede lid.

P

In de artikelen 5.2.19, vierde lid, 5.2.29, achtste lid, en 5.5.19, vierde lid, wordt in de kolom ‘Wijze van keuren’ na ‘ontbreekt’ een komma ingevoegd.

Q

In artikel 5.2.27, vijfde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘toegestaan’ een komma ingevoegd en wordt ‘aanduiding ‘REGROOVABLE’’ vervangen door: aanduiding ‘regroovable’.

R

De artikelen 5.2.27, 5.3.27 en 5.3a.27 worden als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘tweede lid’ vervangen door: tweede en derde lid.

S

In de artikelen 5.2.27, 5.3.27, 5.3a.27, 5.4.27, 5.5.27, 5.8.27, 5.12.27 en 5.13.27, wordt in het vierde lid, tweede volzin, in de kolom ‘Wijze van keuren’, ‘de profieldieptemeter’ vervangen door: een profieldieptemeter.

T

In de artikelen 5.2.27, negende lid, 5.3.27, tiende lid, 5.3a.27, tiende lid, en 5.5.27, negende lid, wordt de kolom ‘Wijze van keuren’ als volgt gewijzigd:

1. Onder het derde gedachtestreepje wordt na ‘is gegeven’ een komma ingevoegd.

2. Onder het vierde gedachtestreepje wordt na ‘vermeld wordt’ een komma ingevoegd.

3. Onder het vijfde gedachtestreepje wordt na ‘beschikbaar is’ een komma ingevoegd.

4. Onder het zesde gedachtestreepje wordt ‘Wanneer er geen gegevens van de banden- of voertuigfabrikant beschikbaar zijn’ vervangen door: Indien geen gegevens van de banden- of voertuigfabrikant beschikbaar zijn,.

U

De artikelen 5.2.28 en 5.5.28 worden als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. De tweede volzin kom te luiden:

Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest.

b. In de derde volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

c. In de laatste volzin wordt na ‘bevestiging’ een komma ingevoegd en vervalt het woord: er.

2. In het derde lid, eerste volzin, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘enkele malen’ vervangen door: verscheidene keren.

V

Artikel 5.2.38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 tot en met 3: indien een remproef op de weg wordt uitgevoerd, moet de snelheid bij aanvang van de remproef ongeveer 50 km/h bedragen.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervalt de tekst.

3. In het vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘eerste lid’ vervangen door: eerste tot en met derde lid.

W

Artikel 5.2.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘21 juli 2013’ vervangen door: 31 december 2014.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. personenauto’s in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, en

b. zitplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor gebruik in een stilstaande personenauto.

3. Het derde lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede volzin wordt ‘van fabriekswege aanwezige verstelinrichtingen’ vervangen door: van fabriekswege aangebrachte verstelinrichtingen.

b. In de laatste volzin wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

X

Artikel 5.2.47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘bij stilstaand voertuig’ vervangen door: in een stilstaande personenauto.

3. In het vijfde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd en vervalt: er.

Y

In de artikelen 5.2.51, eerste lid, onderdeel f, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, 5.3.51, eerste lid, onderdeel f, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, en 5.3a.51, onderdeel f, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘zijrichtingaanwijzers’ een komma ingevoegd.

Z

In de artikelen 5.2.51, eerste lid, onderdeel m, in de kolom ‘Eisen’, 5.3.51, eerste lid, onderdeel m, in de kolom ‘Eisen’, 5.3a.51, eerste lid, onderdeel m, in de kolom ‘Eisen’, en 5.12.51, eerste lid, onderdeel j, in de kolom ‘Eisen’, wordt de zinsnede ‘aan de voorzijde en twee’ vervangen door: die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee die zichtbaar zijn.

AA

In de artikelen 5.2.51a, 5.3.51a, 5.3a.51a, 5.4.51a en 5.5.51a, wordt in het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, ‘geldt niet voor’ vervangen door: is niet van toepassing op.

AB

Artikel 5.2.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, komt te luiden:

Indien een licht wordt gevormd door meerdere lichtbronnen, mag door defecte lichtbronnen het oorspronkelijk lichtoppervlak met niet meer dan 25% afnemen.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd en vervalt: er.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘vertonen’.

AC

Artikel 5.2.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. In onderdeel q wordt ‘gestelde’ vervangen door: bepaalde.

ii. Onderdeel s vervalt.

iii. De onderdelen t tot en met v worden geletterd s tot en met u.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Onderdelen a tot en met v’ vervangen door: Onderdelen a tot en met u.

2. Het vijfde lid vervalt.

AD

De artikelen 5.2.57, 5.3.57, 5.3a.57 en 5.12.57, eerste lid, de kolom ‘Eisen’, worden als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e wordt de zinsnede ‘aan de voorzijde en twee extra markeringslichten aan de achterzijde’ vervangen door: die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee extra markeringslichten die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig.

2. In onderdeel f wordt de zinsnede ‘aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten’ vervangen door: die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten die zichtbaar zijn.

AE

Artikel 5.2.57a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.

Personenauto’s als bedoeld in artikel 41a van het RVV 1990, mogen zijn voorzien van verlichte transparanten die afzonderlijk zijn geschakeld en niet langer of breder zijn dan het betreffende voertuig.

 

AF

De artikelen 5.2.59a, 5.3.59a en 5.3a.59a worden als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd en vervalt: er.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

AG

De artikelen 5.2.62, 5.3.62 en 5.3a.62 worden als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘controlelampje’ vervangen door: optisch signaal.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘controlelampje’ vervangen door: optisch.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘dan wel’ vervangen door: of.

AH

Aan artikel 5.2.71 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6.

De waarschuwingsinrichting van het eCall-boordsysteem van personenauto’s in gebruik genomen na 30 maart 2018, mag geen defect aangeven.

Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd.

AI

Artikel 5.2.75 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘Indien op het goedkeuringsdocument’ vervangen door ‘Indien in het goedkeuringsdocument’ en ‘dan op het goedkeuringsdocument’ door: dan in het goedkeuringsdocument is vermeld.

2. In het tweede lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle. Van voldoende doorgang is sprake, indien een volwassen persoon de deur ongehinderd kan bereiken.

3. In het derde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle.

AJ

Artikel 5.2.76 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘één van beide’ vervangen door: ten minste één van beide.

2. In het eerste en vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘op het goedkeuringsdocument’ vervangen door: in het goedkeuringsdocument.

3. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘De in het eerste lid vermelde nooduitgang in het dak’ vervangen door: De nooduitgang in het dak.

4. In het derde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘De in het eerste lid vermelde noodhamer’ vervangen door: De noodhamer.

AK

Artikel 5.2.77 vervalt.

AL

In artikel 5.3.10, vijfde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt de punt aan het slot vervangen door de zinsnede: , met uitzondering van een verwarmingsinstallatie ten behoeve van de passagiers- of laadruimte.

AM

In de artikelen 5.3.11, negende lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, 5.3.45, zevende lid, aanhef, in de kolom ‘Eisen’, 5.12.57, eerste lid, onderdeel p, in de kolom ‘Eisen’, 8.4.42, in de begripsbepalingen van ‘klasse I rollenremtestbank’ en ‘klasse II rollenremtestbank’, en 11.11, derde en vijfde lid, alsmede in bijlage X, artikel 1.46, tweede lid, onderdelen a, b en c, aanhef, wordt ‘maximum massa’ vervangen door: maximummassa.

AN

Artikel 5.3.15, vijfde lid, komt te luiden:

5.

Het tweede lid is niet van toepassing op bedrijfsauto’s:

a in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, en

b. die blijkens een voor het betrokken voertuig opgenomen aantekening in het kentekenregister niet van een snelheidsbegrenzer behoeven te zijn voorzien.

Visuele controle.

– Onderdeel a: of een bedrijfsauto wordt gebruikt door een in artikel 29, eerste lid, of artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde dienst, wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

AO

In de artikelen 5.3.27, 5.3a.27 en 5.12.27, wordt in het vijfde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, ‘In afwijking van het hiervoor bepaalde is naprofileren toegestaan’ vervangen door ‘In afwijking van de eerste volzin is naprofileren toegestaan,’ en ‘aanduiding ‘REGROOVABLE’’ door: aanduiding ‘regroovable’.

AP

In de artikelen 5.3.27, zesde lid, 5.3a.27, zesde lid, en 5.12.27, tweede en zesde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

AQ

De artikelen 5.3.28 en 5.3a.28 worden als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. De tweede volzin kom te luiden:

Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest.

b. In de derde volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

c. In de laatste volzin wordt na ‘bevestiging’ een komma ingevoegd.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ vervalt de komma na ‘gasvering’.

b. De kolom ‘Wijze van keuren’ wordt als volgt gewijzigd:

i. In de eerste volzin wordt de komma aan het slot vervangen door een punt.

ii. In de laatste volzin wordt ‘enkele malen’ vervangen door: verscheidene keren.

AR

In de artikelen 5.3.31, twaalfde lid, laatste volzin, en 5.3a.31, twaalfde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘«G»’ vervangen door: ‘G’.

AS

In de artikelen 5.3.33 en 5.3a.33, in de kolom ‘Eisen’, wordt vóór ‘waarschuwingsinrichting’ ingevoegd ‘optische of akoestische’ en wordt ‘minimum druk’ vervangen door: minimumdruk.

AT

In de artikelen 5.3.35, 5.3a.35 en 5.12.35, wordt in het tweede lid, laatste volzin, in de kolom ‘Wijze van keuren’, na ‘achterwege blijven’ een komma ingevoegd.

AU

Artikel 5.3.38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 tot en met 5: indien een remproef op de weg wordt uitgevoerd, moet de snelheid bij aanvang van de remproef ongeveer 50 km/h bedragen.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervalt de tekst.

3. In het vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervalt het gedachtestreepje.

4. In het zevende lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘eerste lid’ vervangen door: eerste tot en met vijfde lid.

AV

In de artikelen 5.3.38, vijfde lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, 5.3.45, tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, 5.3a.38, vierde lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, en 5.12.38, vijfde lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, alsmede in bijlage IV, annex 2, artikelen 10, derde lid, derde volzin, 11, eerste lid, onderdeel b, 12, zevende lid, aanhef, 13, vijfde lid, eerste volzin, en zevende lid, onderdeel b, 39, eerste lid, laatste volzin, en bijlage VIII, artikelen 44, negende lid, en 50, vierde lid, aanhef, vervalt: het gestelde in.

AW

Artikel 5.3.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onderdeel a, in de kolom ‘Eisen’, en negende lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: enkel.

2. Het zesde lid komt te luiden:

6.

De verplichting, bedoeld in het vijfde lid, geldt niet, indien:

a. het voertuig is voorzien van een gezichtsveldverbeterende voorziening die de bestuurder een beter zicht verschaft op de weggebruikers die zich rechts van het voertuig bevinden, of

b. een trottoirspiegel niet verplicht is.

 

3. In het zevende lid, aanhef, in de kolom ‘Eisen’, wordt de komma na ‘7.500 kg’ vervangen door: en.

4. Het achtste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘verplicht wanneer’ vervangen door: verplicht, indien.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘controle. In’ vervangen door: controle; in.

5. In het negende lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘genoemd’ vervangen door: bedoeld.

6. In het negende en tiende lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘cameramonitorsysteem’ vervangen door: camera-monitorsysteem.

7. In het tiende lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘vereist’ vervangen door: verplicht,.

8. Het twaalfde lid komt te luiden:

12.

Het elfde lid is niet van toepassing op bedrijfsauto’s:

a. met een toegestane maximummassa van meer dan 7.500 kg die in gebruik zijn genomen na 25 januari 2008, en

b. die in gebruik zijn genomen vóór 26 januari 2008 en voldoen aan het derde, vijfde, en zevende lid, aanhef en onderdeel a.

 

9. In het vijftiende lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘linker buitenspiegel’ vervangen door: linkerbuitenspiegel.

AX

Artikel 5.3.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. bedrijfsauto’s in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, en

b. zitplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor gebruik in een stilstaande bedrijfsauto.

2. Het derde lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede volzin wordt ‘van fabriekswege aanwezige verstelinrichtingen’ vervangen door: van fabriekswege aangebrachte verstelinrichtingen.

b. In de laatste volzin wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

AY

Artikel 5.3.47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘bij stilstaand voertuig’ vervangen door: in een stilstaande bedrijfsauto.

2. In het derde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

AZ

In de artikelen 5.3.48, vijfde lid, onderdeel a, slotzin, en 5.12.48, vierde lid, laatste volzin, wordt in de kolom ‘Eisen’ ‘artikelen 102 tot en met 106’ vervangen door: artikelen 102 tot en met 106c.

BA

In artikel 5.3.48, zesde lid, in de kolom ‘Eisen’, komen de tweede en laatste volzin te luiden:

Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 107 tot en met 111, van toepassing. De eerste volzin is niet van toepassing op opleggertrekkers.

BB

Artikel 5.3.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. In de eerste volzin wordt ‘op deugdelijke wijze zijn voorzien van een stootbalk’ vervangen door: zijn voorzien van een deugdelijke stootbalk.

ii. De laatste volzin vervalt.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 1 tot en met 5: visuele controle’ vervangen door: Visuele controle.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met twaalfde lid tot derde tot en met dertiende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op vuilniswagens met een laadmogelijkheid aan de achterzijde, opleggertrekkers en asfaltwagens.

3. In het derde lid (nieuw) komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 3 tot en met 6: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

4. Het vierde lid (nieuw), laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, komt te luiden:

In afwijking van de eerste volzin, mag de stootbalk bij bedrijfsauto’s ingericht als betonmolen, betonmixer of betonpomp niet meer dan 0,60 m voor het achterste punt van het voertuig zijn gelegen.

5. Het zesde lid (nieuw), de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt: van bedrijfsauto’s.

b. De slotzin komt te luiden:

In afwijking van het bepaalde in de aanhef, mag de stootbalk bij bedrijfsauto’s bestemd voor het vervoer van wissellaadbakken aan weerszijden niet meer dan 0,20 m smaller zijn.

6. In het zevende lid (nieuw), de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 6 tot en met 8’ vervangen door: Leden 7 tot en met 9.

7. Het negende lid (nieuw), de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt ‘op deugdelijke wijze zijn voorzien van een beschermingsinrichting’ vervangen door: zijn voorzien van een deugdelijke beschermingsinrichting.

b. In de laatste volzin wordt ‘«G»’ vervangen door: ‘G’.

8. In het tiende lid (nieuw) komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 10 en 11: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

9. Het twaalfde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ vervallen de witregels na de zinsnede ‘De bescherminrichting mag:’.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 11 en 12’ vervangen door: Leden 12 en 13.

BC

De artikelen 5.3.55 en 5.3a.55 worden als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘vertonen’.

BD

Artikel 5.3.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. In onderdeel r wordt ‘gestelde’ vervangen door: bepaalde.

ii. Onderdeel v vervalt.

iii. De onderdelen w tot en met aa worden geletterd v tot en met z.

iv. In onderdeel x (nieuw) wordt ‘maximum massa’ vervangen door: maximummassa.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’, onder het laatste gedachtestreepje, wordt ‘Onderdelen t tot en met aa’ vervangen door: Onderdelen t tot en met z.

2. Het vijfde lid vervalt.

BE

Artikel 5.3.57a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.

Bedrijfsauto’s als bedoeld in artikel 41a van het RVV 1990, mogen zijn voorzien van verlichte transparanten die afzonderlijk zijn geschakeld en niet langer of breder zijn dan het betreffende voertuig.

 

BF

Aan artikel 5.3.71 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6.

De waarschuwingsinrichting van het eCall-boordsysteem van bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg die in gebruik zijn genomen na 30 maart 2018, mag geen defect aangeven.

Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd.

BG

Artikel 5.3a.1, achtste en negende lid, komt te luiden:

8.

Het zevende lid is niet van toepassing op bussen in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten.

9.

De inrichting van de bus moet blijven voldoen aan de eisen zoals deze luidden ten tijde van goedkeuring.

Visuele controle. Bij twijfel wordt het goedkeuringsdossier van de Dienst Wegverkeer geraadpleegd.

BH

In artikel 5.3a.6, vijfde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘afmetingen’ een komma ingevoegd.

BI

Aan artikel 5.3a.11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

10.

Indien bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg die in gebruik zijn genomen na 31 december 2005, met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking welke uitsluitend wordt gevoed door benzine, dan wel met een verbrandingsmotor met compressie-ontsteking, zijn voorzien van een emissiegerelateerd diagnostisch boordsysteem, moet dit systeem zijn voorzien van een goed functionerende waarschuwingsinrichting en mag het systeem geen emissiegerelateerde fouten bevatten. Hierbij is het bepaalde in de artikelen 45a tot en met 45d van bijlage VIII van toepassing.

BJ

Artikel 5.3a.15, vijfde lid, komt te luiden:

5.

Het tweede lid is niet van toepassing op bussen:

a. in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, en

b. die blijkens een voor het betrokken voertuig opgenomen aantekening in het kentekenregister niet van een snelheidsbegrenzer behoeven te zijn voorzien.

Visuele controle.

– Onderdeel a: of een bus wordt gebruikt door een in artikel 29, eerste lid, of artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde dienst, wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.

BK

Artikel 5.3a.38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 tot en met 4: indien een remproef op de weg wordt uitgevoerd, moet de snelheid bij aanvang van de remproef ongeveer 50 km/h bedragen.

2. In het eerste, tweede en derde lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt in de eerste volzin de komma na ‘Bussen’.

3. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervalt de tekst.

4. In het zesde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘eerste lid’ vervangen door: eerste tot en met vierde lid.

BL

Artikel 5.3a.41 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het derde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘waargenomen’ een komma ingevoegd.

3. In het vijfde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle, waarbij de desbetreffende verlichting wordt ingeschakeld.

4. In het zesde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

5. In het negende lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 9 tot en met 11’ vervangen door: Leden 9 en 10.

6. Achter de aanduiding ‘10’ voor het tiende lid, wordt een punt geplaatst.

7. In het tiende lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘breken van de noodraam’ vervangen door ‘breken van het noodraam,’ en ‘midden van de noodraam’ door ‘midden van het noodraam’, en wordt na ‘folie’ een komma ingevoegd.

8. In het elfde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle. De opschriften mogen ook in pictogrammen zijn uitgebeeld.

9. In het twaalfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, komt de laatste volzin te luiden:

Het opschrift mag ook in een andere taal zijn gesteld of in een pictogram zijn uitgebeeld.

10. Het dertiende lid komt te luiden:

13.

Het derde tot en met twaalfde lid is niet van toepassing op bussen in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten.

BM

Artikel 5.3a.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede volzin wordt ‘van fabriekswege aanwezige verstelinrichtingen’ vervangen door: van fabriekswege aangebrachte verstelinrichtingen.

b. In de laatste volzin wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

2. Het tiende lid komt te luiden:

10.

Het derde tot en met negende lid is niet van toepassing op bussen in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten.

BN

Artikel 5.3a.47 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdelen c en d, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘bij stilstaand voertuig’ vervangen door: in een stilstaande bus.

2. In het vierde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

BO

Artikel 5.3a.48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het negende lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle. Het opschrift mag ook in een pictogram zijn uitgebeeld.

2. In het tiende lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 10 en 11: visuele controle.

BP

Artikel 5.3a.49, vijfde lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘stootbalk van bussen’ vervangen door: beschermingsinrichting.

2. In onderdeel a wordt ‘stootbalk’ vervangen door: beschermingsinrichting.

BQ

Artikel 5.3a.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. In de onderdelen s en t wordt het woord ‘In’ vervangen door: in.

ii. In onderdeel t vervalt de punt aan het slot.

iii. Onderdeel v vervalt.

iv. De onderdelen w tot en met aa worden geletterd v tot en met z.

v. In onderdeel x (nieuw) wordt ‘Hierbij’ vervangen door: hierbij.

b. De kolom ‘Wijze van keuren’ wordt als volgt gewijzigd:

i. Onder het eerste en tweede gedachtestreepje wordt ‘Onderdeel’ vervangen door: Onderdelen.

ii.. Onder het laatste gedachtestreepje wordt ‘Onderdeel t tot en met aa’ vervangen door: Onderdelen t tot en met z.

2. Het vijfde lid vervalt.

BR

Artikel 5.3a.57a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.

Bussen als bedoeld in artikel 41a, eerste lid, onderdeel b, van het RVV 1990, mogen zijn voorzien van verlichte transparanten die afzonderlijk zijn geschakeld, naar achteren niet rood stralen en niet langer of breder zijn dan het betreffende voertuig.

 

BS

Artikel 5.4.10a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘onverminderd’ ingevoegd: het bepaalde in.

2. In het eerste en vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-installatie’ vervangen door: CNG- of LNG-installatie.

3. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-tank’ vervangen door: CNG- of LNG-tank.

4. In het derde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-tank,’ vervangen door: CNG- of LNG-tank.

5. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde tot en met negende lid tot vijfde tot en met achtste lid.

6. Het vijfde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘CNG-installatie’ vervangen door: CNG- of LNG-installatie.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 6 tot en met 9’ vervangen door: Leden 5 tot en met 8.

7. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden:

8.

De vulaansluiting moet:

a. zijn geplaatst aan de buitenzijde van het voertuig;

b. zijn voorzien van een stofkap, tenzij de vulaansluiting is beschermd tegen vuil en water.

 

BT

Artikel 5.4.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede en vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. Achter de aanduiding ‘7’ voor het zevende lid, wordt een punt geplaatst.

BU

De artikelen 5.4.28 en 5.6.28, eerste lid, worden als volgt gewijzigd:

1. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘dit’ vervangen door: dit systeem.

2. In de kolom ‘Wijze van keuren’, eerste volzin, wordt ‘enkele malen’ vervangen door: verscheidene keren.

BV

Artikel 5.4.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel b, wordt ‘linker- en rechter stuurstand’ vervangen door: linker- en rechterstuurstand.

2. In het tiende lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘minimum aanduiding’ vervangen door: minimumaanduiding.

BW

In artikel 5.4.38, eerste lid, derde volzin, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘het vijfde lid van artikel 5.4.38’ vervangen door: het vijfde lid,.

BX

In artikel 5.4.51, eerste lid, onderdeel c, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘van de motorfiets’ vervangen door: van het voertuig,.

BY

Artikel 5.4.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het vijfde lid (nieuw), tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘functie’ een komma ingevoegd.

5. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 5 tot en met 7’ vervangen door: Leden 6 tot en met 8.

6. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘vertonen’.

BZ

In artikel 5.4.56, tweede lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: op de kentekencard dan wel.

CA

Artikel 5.4.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. Onderdeel l komt te luiden:

l. één of twee extra remlichten;

ii. Onderdeel o vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel n door een punt.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 1 tot en met 5’ vervangen door: Leden 1 tot en met 4.

2. Het vijfde lid vervalt.

CB

Artikel 5.4.57a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, de kolom ‘Wijze van keuren’, komt te luiden:

Leden 1 tot en met 3: visuele controle.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.

Motorfietsen als bedoeld in artikel 41a van het RVV 1990, mogen zijn voorzien van verlichte transparanten die afzonderlijk zijn geschakeld, naar achteren niet rood stralen en niet langer of breder zijn dan het betreffende voertuig.

 

CC

De artikelen 5.4.59a, 5.6.59a, 5.7.59a, 5.10.59a, 5.11.59a en 5.13.59a worden als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

CD

In de artikelen 5.4.62, 5.5.62, 5.7.62 en 5.10.62, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘controlelampje’ vervangen door: optisch signaal.

CE

In artikel 5.5.10a, tiende lid, onderdeel a, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘geplaast’ vervangen door: geplaatst.

CF

Artikel 5.5.11, vierde lid, komt te luiden:

4.

Driewielige motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg waarvoor geen waarde als bedoeld in het derde lid is vermeld, mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau kunnen produceren dan 95 dB(A) bij een toerental van 3.500 min-1 voor zover het betreft een driewielig motorrijtuig met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking en 95 dB(A) bij een toerental van 2.000 min-1 voor zover het betreft een driewielig motorrijtuig met een verbrandingsmotor met compressieontsteking. Driewielige motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau kunnen produceren dan 95 dB(A) bij een toerental van 1.500 min-1. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 30 tot en met 32, van toepassing.

 

CG

In artikel 5.5.15, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘26 november 1975’ een komma ingevoegd.

CH

In hoofdstuk 5, afdeling 5, wordt vóór artikel 5.5.27 een paragraafopschrift ingevoegd, luidende:

§ 6. Ophanging

CI

In de artikelen 5.5.28, 5.7.28, 5.8.28, 5.10.28 en 5.11.28, wordt in het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, ‘dit’ vervangen door: dit systeem.

CJ

Artikel 5.5.29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het zevende lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervallen de witregels na de zinsnede ‘Voor het zichtbaar maken van:’.

CK

Artikel 5.5.44 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘31 december 1994’.

CL

Artikel 5.5.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1.

Driewielige motorrijtuigen moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel.

Visuele controle.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op driewielige motorrijtuigen:

a. waarvan de ledige massa niet meer bedraagt dan 400 kg;

b. waarbij de bestuurder een zodanige plaats inneemt dat hij vanaf zijn zitplaats het achter hem gelegen weggedeelte kan overzien; en

c. die in gebruik zijn genomen vóór 27 november 1975.

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

3.

Driewielige motorrijtuigen met een gesloten carrosserie, met uitzondering van voertuigen die in gebruik zijn genomen vóór 17 juni 2003 en voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, moeten zijn voorzien van een binnenspiegel.

Leden 3 tot en met 6: visuele controle.

CM

Artikel 5.5.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘van fabriekswege aanwezige verstelinrichtingen’ vervangen door: van fabriekswege aangebrachte verstelinrichtingen.

CN

In artikel 5.5.51, tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘vermelde lichten’ vervangen door: bedoelde lichten.

CO

Artikel 5.5.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, komt te luiden:

Indien een licht wordt gevormd door meerdere lichtbronnen, mag door defecte lichtbronnen het oorspronkelijk lichtoppervlak met niet meer dan 25% afnemen.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘vermelde lichten en retroreflectoren voor zover het lichtdoorlatend gedeelte betreft’ vervangen door: bedoelde lichten en retroreflectoren, voor zover het het lichtdoorlatend gedeelte betreft.

CP

Artikel 5.5.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. Onderdeel m vervalt.

ii. De onderdelen n tot en met q worden geletterd m tot en met p.

b. De kolom ‘Wijze van keuren’ wordt als volgt gewijzigd:

i. Onder het eerste gedachtestreepje wordt ‘Onderdelen a tot en met m, alsmede p en q’ vervangen door: Onderdelen a tot en met l, alsmede o en p.

ii. Onder het laatste gedachtestreepje wordt ‘Onderdelen n en o’ vervangen door: Onderdelen m en n.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 2 tot en met 4’ vervangen door: Leden 2 en 3.

3. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde tot vierde lid.

4. In het vierde lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘onderdeel o’ vervangen door: onderdeel n.

CQ

Artikel 5.5.59a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd en vervalt: er.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

CR

Artikel 5.6.10a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘onverminderd’ ingevoegd: het bepaalde in.

2. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-installatie’ vervangen door: CNG- of LNG-installatie.

3. In het tweede en derde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-tank’ vervangen door: CNG- of LNG-tank.

4. In het vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-tank,’ vervangen door: CNG- of LNG-tank.

5. Het vijfde lid komt te luiden:

5.

Op de CNG- of LNG-installatie mogen geen andere verbruikers zijn aangesloten dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de motor van het voertuig, met uitzondering van een verwarmingsinstallatie ten behoeve van de passagiers- of bagageruimte.

 

6. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende tot en met tiende lid tot zesde tot en met negende lid.

7. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘CNG-installatie’ vervangen door: CNG- of LNG-installatie.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 7 tot en met 10’ vervangen door: Leden 6 tot en met 9.

8. Het negende lid (nieuw) komt te luiden:

9.

De vulaansluiting moet:

a. zijn geplaatst aan de buitenzijde van het voertuig;

b. zijn voorzien van een stofkap, tenzij de vulaansluiting is beschermd tegen vuil en water.

 

CS

Artikel 5.6.28, tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

1. De tweede volzin kom te luiden:

Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest.

2. In de laatste volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

CT

In hoofdstuk 5, afdeling 6, wordt vóór artikel 5.6.29 een paragraafopschrift ingevoegd, luidende:

§ 7. Stuurinrichting

CU

Artikel 5.6.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 5 tot en met 7’ vervangen door: Leden 6 tot en met 8.

CV

Artikel 5.6.78 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

2. In het tweede lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 2 tot en met 8: visuele controle.

CW

Artikel 5.6.79 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-installatie’ vervangen door: CNG- of LNG-installatie.

2. In het tweede en derde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-tank’ vervangen door: CNG- of LNG-tank.

3. In het vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘CNG-tank,’ vervangen door: CNG- of LNG-tank.

4. Het vijfde lid komt te luiden:

5.

Op de CNG- of LNG-installatie mogen geen andere verbruikers zijn aangesloten dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de motor van het voertuig, met uitzondering van een verwarmingsinstallatie ten behoeve van de passagiers- of bagageruimte.

 

4. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende tot en met tiende lid tot zesde tot en met negende lid.

5. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘CNG-installatie’ vervangen door: CNG- of LNG-installatie.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 7 tot en met 10’ vervangen door: Leden 6 tot en met 9.

6. Het negende lid (nieuw) komt te luiden:

9.

De vulaansluiting moet:

a. zijn geplaatst aan de buitenzijde van het voertuig;

b. zijn voorzien van een stofkap, tenzij de vulaansluiting is beschermd tegen vuil en water.

 

CX

Artikel 5.7.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2.

In de afmetingen, bedoeld in het eerste lid, zijn afneembare bovenbouwen en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers, begrepen.

CY

Artikel 5.7.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. De tweede volzin kom te luiden:

Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest.

b. In de derde volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

CZ

Artikel 5.7.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: enkel.

DA

Artikel 5.7.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 5 en 6’ vervangen door: Leden 6 en 7.

5. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘vertonen’.

DB

In de artikelen 5.7.57, eerste lid, onderdeel k, in de kolom ‘Eisen’, 5.8.57, eerste lid, onderdeel n, in de kolom ‘Eisen’, 5.10.51, eerste lid, onderdeel d, in de kolom ‘Eisen’, 5.13.57, eerste lid, onderdeel b, in de kolom ‘Eisen’, en 5.14.57, eerste lid, onderdeel k, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘achterzijde’ ingevoegd: van het voertuig.

DC

Artikel 5.8.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

2. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

3. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 5 en 6’ vervangen door: Leden 6 en 7.

DD

Na artikel 5.8.59 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.8.59a

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

De in artikel 5.8.57 bedoelde lichtarmaturen en de onderdelen daarvan moeten deugdelijk aan het voertuig zijn bevestigd.

Leden 1 tot en met 3: visuele controle.

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 128, van toepassing.

 

4.

Lichten met dezelfde functie moeten nagenoeg van gelijke grootte, kleur en sterkte zijn. Lichten en retroreflecterende voorzieningen met dezelfde functie, moeten nagenoeg symmetrisch links en rechts van het midden van het voertuig zijn bevestigd.

Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld.

DE

Artikel 5.9.54 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘vermelde witte retroreflector’ vervangen door: bedoelde witte retroreflector.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

DF

Artikel 5.10.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 3 tot en met 5’ vervangen door: Leden 3 tot en met 6.

2. Het vierde en vijfde lid komen te luiden:

4.

Gehandicaptenvoertuigen met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een:

a. voorziening voor het regelen van de snelheid van het voertuig, en

b. vanuit de zitpositie van de bestuurder zichtbare brandstofniveaumeter, tenzij het voertuig is voorzien van een brandstoftank met reservestand.

 

5.

Gehandicaptenvoertuigen met een elektromotor moeten zijn voorzien van een:

a. aan- en uitschakelaar voor de elektromotor, en

b. schakelaar voor het regelen van de snelheid van het voertuig.

 

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

6.

Gehandicaptenvoertuigen met een elektromotor moeten zijn voorzien van een vanuit de zitpositie van de bestuurder zichtbare:

a. aanduiding omtrent de ladingsconditie van de tractiebatterijen, en

b. aan- en uitindicator voor de elektrische installatie.

 

DG

Artikel 5.10.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. De tweede volzin kom te luiden:

Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest.

b. In de laatste volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

DH

In artikel 5.10.39, tweede lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘parkeerrem’.

DI

In artikel 5.10.41, tweede lid, in de kolommen ‘Eisen’ en ‘Wijze van keuren’, wordt ‘motorkap of’ vervangen door: motorkap en.

DJ

In artikel 5.10.46, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘van fabriekswege aanwezige verstelinrichtingen’ vervangen door: van fabriekswege aangebrachte verstelinrichtingen.

DK

Artikel 5.10.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 5 tot en met 7’ vervangen door: Leden 6 tot en met 8.

5. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘vertonen’.

DL

Artikel 5.12.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 3 tot en met 5: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van overeenkomstige toepassing is.

2. In het zesde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 6 tot en met 8: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van toepassing is.

DM

Artikel 5.12.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. De tweede volzin kom te luiden:

Hieraan wordt voor wat betreft veerschotels voldaan, indien deze niet zijn doorgeroest.

b. In de derde volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

c. In de laatste volzin wordt na ‘bevestiging’ een komma ingevoegd en vervalt het woord: er.

3. Het derde lid, de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt de komma aan het slot vervangen door een punt.

b. In de laatste volzin wordt ‘enkele malen’ vervangen door: verscheidene keren.

DN

Artikel 5.12.31 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd

a. In de kolom ‘Eisen’, onderdeel d, wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel d, laatste volzin, wordt ‘de wijze zoals bepaald bij’ vervangen door: de wijze, bepaald in.

2. In het achtste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Visuele- of auditieve controle’ vervangen door: Visuele of auditieve controle.

DO

Artikel 5.12.31a komt te luiden:

Artikel 5.12.31a

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

Opleggers, aanhangwagens met een stijve dissel en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een reminrichting.

Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.

2.

De reminrichting, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 5.12.31.

DP

Artikel 5.12.38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘afdeling 2’ een komma ingevoegd.

2. In het derde lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘30 september 1971’.

DQ

Artikel 5.12.39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: welke.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing, indien de aanhangwagen:

a. is voorzien van een veerrem die ten minste op de wielen van één niet hefbare as werkt en die automatisch in werking treedt bij het ontkoppelen of drukloos maken van het remsysteem, of

b. in gebruik is genomen vóór 1 januari 1998 en is voorzien van een hydraulisch dan wel elektrisch bekrachtigd remsysteem en is uitgerust met wielkeggen.

Leden 2 en 3: visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3.

In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, mag de veerrem werken op een hefbare as, mits deze as automatisch op het wegdek zakt wanneer de veerrem wordt geactiveerd.

 

DR

Artikel 5.12.39a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ wordt ‘artikel 5.12.39’ vervangen door: artikel 5.12.39, eerste lid.

b. De kolom ‘Wijze van keuren’ komt te luiden:

Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt, waarbij de vastzetinrichting wordt bediend.

DS

Artikel 5.12.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De kolom ‘Eisen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. In de eerste volzin wordt ‘op deugdelijke wijze zijn voorzien van een stootbalk’ vervangen door: zijn voorzien van een deugdelijke stootbalk.

ii. De laatste volzin vervalt.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Leden 1 tot en met 5: visuele controle’ vervangen door: Visuele controle.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met zevende lid tot derde tot en met achtste, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op vuilniswagens met een laadmogelijkheid aan de achterzijde, dolly’s en asfaltwagens.

3. In het derde lid (nieuw) komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 3 tot en met 6: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

4. Het vierde lid (nieuw), laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, komt te luiden:

In afwijking van de eerste volzin, mag de stootbalk bij aanhangwagens ingericht als betonmolen, betonmixer of betonpomp niet meer dan 0,60 m voor het achterste punt van het voertuig zijn gelegen.

5. Het zesde lid (nieuw) komt te luiden:

6.

De stootbalk mag niet breder zijn noch aan weerszijden meer dan 0,10 m smaller zijn dan:

a. het voertuig op de plaats waar de stootbalk is aangebracht, dan wel

b. de breedte van de breedste achteras, met inbegrip van de wielen waarbij de bolling van de banden boven het wegdek buiten beschouwing wordt gelaten.

In afwijking van het bepaalde in de aanhef, mag de stootbalk bij aanhangwagens bestemd voor het vervoer van wissellaadbakken aan weerszijden niet meer dan 0,20 m smaller zijn.

 

6. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 6 en 7’ vervangen door: Leden 7 en 8.

DT

Artikel 5.12.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

DU

Artikel 5.12.59a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘corrosie’ een komma ingevoegd en vervalt: er.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

3. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikel 128, van toepassing.

 

DV

In artikel 5.12.61, eerste lid, komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 en 2: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

DW

In artikel 5.12.69, derde lid, laatste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘3,5 mm’ vervangen door: 5 mm.

DX

Artikel 5.13.9, tweede lid, komt te luiden:

2.

Brandstofsystemen mogen geen lekkage vertonen.

Visuele controle. Een installatie voor een al dan niet tot vloeistof verdicht gas wordt gecontroleerd met behulp van een middel dat lekkage zichtbaar maakt.

DY

Artikel 5.13.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ komt de eerste volzin te luiden:

Indien de aanhangwagen is voorzien van een veersysteem, moet dit systeem goed werken.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. Het tweede lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede volzin wordt na ‘voldaan’ een komma ingevoegd.

b. In de laatste volzin wordt na ‘is doorgeroest’ een komma ingevoegd.

3. In het derde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘enkele malen’ vervangen door: verscheidene keren.

DZ

De artikelen 5.13.55 en 5.15.55 worden als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, tweede volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘meerdere lichtbronnen’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

3. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

4. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 5 en 6’ vervangen door: Leden 6 en 7.

5. In het zevende lid (nieuw), in de kolom ‘Eisen’, vervalt de komma na ‘vertonen’.

EA

In artikel 5.14.6, vijfde lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘van toepassing’ vervangen door: van overeenkomstige toepassing.

EB

Artikel 5.14.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 2 en 3’ vervangen door: Leden 2 tot en met 4.

2. Onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot vierde tot en met zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

3.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

3. In het zesde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 5 en 6’ vervangen door: Leden 6 en 7.

EC

Artikel 5.14.59a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

ED

In hoofdstuk 5, afdeling 14, wordt in het opschrift van paragraaf 11 ‘landbouw- of bosbouwtrekker’ vervangen door: trekkend motorvoertuig.

EE

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 15, wordt ‘Aanhangwagens achter motorfietsen of bromfietsen’ vervangen door: Motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens.

EF

In artikel 5.15.0 wordt ‘aanhangwagen achter een motorfiets of bromfiets moet’ vervangen door: motorfietsaanhangwagen en een bromfietsaanhangwagen moeten.

EG

Artikel 5.15.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘éénwielige aanhangwagens’ vervangen door: éénwielige motorfietsaanhangwagens en éénwielige bromfietsaanhangwagens.

EH

In de artikelen 5.15.2, eerste lid, 5.15.6, eerste lid, aanhef, 5.15.48, eerste lid, 5.15.50, 5.15.57a, eerste en tweede lid, 5.15.64 en 5.15.65, eerste en tweede lid, wordt in de kolom ‘Eisen’ ‘Aanhangwagens’ vervangen door: Motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens.

EI

In de artikelen 5.15.3, aanhef, 5.15.4, eerste lid, 5.15.5, eerste en tweede lid, 5.15.18, eerste lid, 5.15.20, eerste lid, eerste volzin, 5.15.24, eerste lid, 5.15.27, derde lid, eerste volzin, 5.15.41, 5.15.48, tweede en derde lid, en 5.15.66, eerste lid, vervalt in de kolom ‘Eisen’: van aanhangwagens.

EJ

In artikel 5.15.6, tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘aanhangwagen’ vervangen door: bromfietsaanhangwagen.

EK

Artikel 5.15.27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: van de aanhangwagen.

2. In zesde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt aan het slot een punt geplaatst.

EL

In de artikelen 5.15.48, vierde lid, en 5.15.54, vijfde lid, laatste volzin, wordt in de kolom ‘Eisen’ ‘de aanhangwagen’ vervangen door: motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens.

EM

In de artikelen 5.15.51 en 5.15.57 wordt in het eerste lid, aanhef, in de kolom ‘Eisen’, ‘Aanhangwagens achter een motorfiets’ vervangen door: Motorfietsaanhangwagens.

EN

In de artikelen 5.15.51 en 5.15.57 wordt in het tweede lid, aanhef, in de kolom ‘Eisen’, ‘Aanhangwagens achter een bromfiets’ vervangen door: Bromfietsaanhangwagens.

EO

Artikel 5.15.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 en 2:

 • Onderdelen a tot en met c: visuele controle.

 • Onderdeel d: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’ komt de aanhef te luiden:

Motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens mogen zijn voorzien van:

b. De kolom ‘Wijze van keuren’ komt te luiden:

Visuele controle.

EP

Artikel 5.15.59a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid 1 en 2’ vervangen door: Leden 1 tot en met 3.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde onderscheidenlijk vierde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

2.

De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zijn verwijderd.

 

3. In het derde lid (nieuw), in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervalt: Visuele controle.

EQ

In artikel 5.15.60, eerste lid, komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 tot en met 3: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

ER

In hoofdstuk 5, afdeling 15, wordt in het opschrift van paragraaf 11 ‘motorfiets of bromfiets’ vervangen door: trekkend motorvoertuig.

ES

In artikel 5.15.67, aanhef, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘de aanhangwagen is’ vervangen door: motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens zijn.

ET

Artikel 5.15.70 komt te luiden:

Artikel 5.15.70

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

De koppeling van motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens met één wiel mag slechts bewegingen toelaten om een horizontale en een verticale as, loodrecht op de lengte-as van het trekkend motorvoertuig.

Leden 1 en 2: visuele controle.

2.

De koppeling van motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagens met meer dan één wiel moet bewegingen om een as in de lengterichting van het trekkend motorvoertuig toelaten.

 

EU

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 16, alsmede in de artikelen 5.16.6, 5.16.51, aanhef, 5.16.57, eerste lid, aanhef, en tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, en 5.18.46, wordt ‘Aanhangwagens achter fietsen’ vervangen door: Fietsaanhangwagens.

EV

In de artikelen 5.16.0 en 5.18.59, alsmede in bijlage Vb, artikel 10, wordt ‘aanhangwagen achter een fiets’ vervangen door: fietsaanhangwagen.

EW

In artikel 5.16.6 komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

EX

In artikel 5.16.54, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘het voertuig’ vervangen door: de fietsaanhangwagen.

EY

In artikel 5.16.54, tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, alsmede in hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 5, opschrift onderdeel D, wordt ‘aanhangwagen’ vervangen door: fietsaanhangwagen.

EZ

In artikel 5.16.55, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: deel.

FA

In artikel 5.17.3 komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle.

FB

Artikel 5.17.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 en 2: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘bepaalde in het eerste lid’ vervangen door: eerste lid, onderdeel a,.

FC

Artikel 5.17.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 en 2: in geval van twijfel wordt het voertuig gewogen.

2. In het tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘eerste lid’ een komma ingevoegd en vervalt: het bepaalde in.

FD

Artikel 5.17.27, tweede lid, komt te luiden:

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op wagens met een massa van ten hoogste 750 kg, ingericht als landbouwwerktuig.

In geval van twijfel wordt het voertuig gewogen.

FE

In artikel 5.17.40, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘dat’ een komma ingevoegd.

FF

Artikel 5.17.48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Lid’ vervangen door: Leden.

2. Het derde lid komt te luiden:

3.

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.

Visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

FG

In artikel 5.17.54, eerste lid, komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 1 en 2: visuele controle; in geval van twijfel wordt gemeten.

FH

In artikel 5.17.55, eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘Leden 1 tot en met 3’ vervangen door: Leden 1 en 2.

FI

In het opschrift van hoofdstuk 5, afdeling 18, vervalt: voertuigen.

FJ

In het opschrift van artikel 5.18.1 vervallen de na het artikelnummer geplaatste punt en tekst.

FK

In artikel 5.18.2, vijfde lid, wordt ‘worden als’ vervangen door: worden, indien.

FL

In hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 1, wordt in het opschrift van onderdeel E ‘daardoor voortbewogen aanhangwagens’ vervangen door: fietsaanhangwagens.

FM

Artikel 5.18.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘inbegrepen’ vervangen door: begrepen.

2. In het vijfde lid wordt ‘45’ container’ vervangen door: 45 voet-container.

FN

Artikel 5.18.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. moet een deugdelijke stootbalk zijn aangebracht op niet meer dan 0,60 m voor de uiterste achterzijde van de uitstekende lading, indien de afstand van de onderzijde van de lading tot het wegdek meer bedraagt dan 0,55 m.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op:

  • a. voertuigen of samenstellen van voertuigen die in gebruik zijn genomen na 30 juni 1967 doch vóór 1 januari 1996;

  • b. voertuigen in gebruik genomen vóór 1 januari 2018, indien aan de achterzijde een meeneemheftruck is bevestigd waarbij de afstand tussen de onderzijde van het achterste wiel van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 0,50 m; en

  • c. voertuigen in gebruik genomen na 31 december 2017, indien aan de achterzijde een meeneemheftruck is bevestigd waarbij de afstand tussen de onderzijde van de achterste rand van de meeneemheftruck en het wegdek niet meer bedraagt dan 0,65 m en deze rand zodanig vormvast is dat deze als stootbalk kan fungeren.

3. In het vierde lid wordt na ‘toepassing’ een komma ingevoegd.

4. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt de komma na ‘voertuig’.

b. In onderdeel a vervalt de komma na ‘1,00 m’.

c. In onderdeel b vervalt de komma na ‘1,20 m’.

5. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8. De stootbalk, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, mag niet breder zijn noch aan weerszijden meer dan 0,20 m smaller zijn dan:

  • a. het voertuig op de plaats waar de stootbalk is aangebracht, dan wel

  • b. de breedte van de breedste achteras, met inbegrip van de wielen waarbij de bolling van de banden boven het wegdek buiten beschouwing wordt gelaten.

  De stootbalk en de bevestiging daarvan mogen niet zodanig zijn vervormd of breuken of scheuren vertonen, dan wel door corrosie zijn aangetast, dat hierdoor functieverlies optreedt.

FO

Artikel 5.18.12a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt zowel na ‘bedrijfsauto’ als na ‘verwisselbare gedragen uitrustingsstukken’ als na ‘bepaald’ een komma ingevoegd.

2. In het tweede lid wordt na ‘toepassing’ een komma ingevoegd.

FP

Artikel 5.18.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘voertuigen, of’ vervangen door ‘voertuigen dan wel’ en ‘voertuigen, kan’ door: voertuigen kan.

b. In onderdeel a, aanhef, wordt na ‘toegestaan’ een komma ingevoegd.

c. De onderdelen b en c komen te luiden:

 • b. onverminderd het bepaalde in onderdeel a, de lengte van een trekker en oplegger, met inbegrip van de lading, indien de volledige lengte van de laadvloer wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading, uitgezonderd het verhoogde laadvloerdeel van een semi-dieplader, meer bedragen dan ingevolge artikel 5.18.11, eerste lid, is toegestaan, doch niet meer dan voor dat vervoer noodzakelijk is, met een maximum van 22,00 m;

 • c. eveneens onverminderd het bepaalde in onderdeel a, de lengte van een oplegger, met inbegrip van de lading, indien de volledige lengte van de laadvloer wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading, uitgezonderd het verhoogde laadvloerdeel van een semi-dieplader, meer bedragen dan ingevolge artikel 5.12.6, derde en vierde lid, is toegestaan, doch niet meer dan voor het vervoer noodzakelijk is, met een maximum combinatielengte van 22,00 m.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt na ‘toegestaan’ een komma ingevoegd.

b. De aanduiding ‘1°.’ wordt vervangen door ‘a.’, de aanduiding ‘2°.’ door ‘b.’ en de aanduiding ‘3°.’ door: c.

FQ

Artikel 5.18.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De breedte van personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en driewielige motorrijtuigen, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens, mag met inbegrip van de lading en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken niet meer bedragen dan de maximum toegestane breedte van die voertuigen.

2. In het tweede lid wordt ‘voertuigen, waarvan’ vervangen door ‘voertuigen waarvan’ en vervalt: in onbeladen toestand.

3. In het derde lid wordt de zinsnede ‘Lading die in de breedte meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, moet’ vervangen door: Lading en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken die in de breedte meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteken, moeten.

4. Het vierde en vijfde lid komen te luiden:

 • 4. Het derde lid is niet van toepassing op lading van personenauto’s en driewielige motorrijtuigen.

 • 5. Lading van personenauto’s en driewielige motorrijtuigen mag niet meer dan 0,20 m buiten elke zijkant van het voertuig uitsteken.

FR

Artikel 5.18.16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, derde volzin, wordt ‘de in het eerste lid beschreven cirkelvormige ruimte’ vervangen door ‘de cirkelvormige ruimte, bedoeld in het eerste lid,’ en ‘0.60 m’ door: 0,60 m.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De maximale uitzwaai van een bedrijfsauto mag niet meer bedragen dan:

  • a. 0,80 m;

  • b. 1,00 m, indien:

   • 1°. het voertuig met een ashefinrichting is uitgerust en de as van de grond is opgetrokken; of

   • 2°. de achterste as een gestuurde as is.

FS

In de artikelen 5.18.17a en 5.18.17b, tweede lid, onderdeel c, wordt ‘vijf maal’ vervangen door: vijfmaal.

FT

In de artikelen 5.18.17d en 5.18.17e, eerste lid, vervalt: de kentekencard of.

FU

Artikel 5.18.18, vijfde lid, vervalt.

FV

In artikel 5.18.18a, eerste en tweede lid, aanhef, wordt ‘Als’ vervangen door ‘Indien’ en vervalt: dan.

FW

In hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 1, wordt in het opschrift van onderdeel B ‘daardoor voortbewogen aanhangwagens’ vervangen door: motorfietsaanhangwagens.

FX

In artikel 5.18.19, tweede lid, aanhef, wordt ‘Aanhangwagens achter motorfietsen’ vervangen door: Motorfietsaanhangwagens.

FY

Artikel 5.18.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: , met inbegrip van één of meer verwisselbare gedragen uitrustingsstukken,.

2. Onder vernummering van het tweede tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. In de afmetingen, bedoeld in het eerste lid, zijn afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken begrepen.

FZ

In artikel 5.18.25e vervalt: tweede lid,.

GA

In hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 1, wordt in het opschrift van onderdeel D ‘daardoor voortbewogen aanhangwagens’ vervangen door: bromfietsaanhangwagens.

GB

In artikel 5.18.27, eerste en tweede lid, aanhef, wordt ‘Aanhangwagens’ vervangen door: Bromfietsaanhangwagens.

GC

In artikel 5.18.29, eerste en tweede lid, alsmede in hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 4, opschrift onderdeel D, wordt ‘Aanhangwagens’ vervangen door: Fietsaanhangwagens.

GD

In hoofdstuk 5 wordt in afdeling 18 na paragraaf 2 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 2a. Sneeuwkettingen

Artikel 5.18.32a
 • 1. Banden van motorvoertuigen mogen niet zijn voorzien van sneeuwkettingen die bestaan uit metalen elementen.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op motorvoertuigen in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid, en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, indien het gebruik van sneeuwkettingen noodzakelijk is voor het vervullen van een dringende taak.

GE

In artikel 5.18.33 wordt ‘als’ vervangen door: indien.

GF

In artikel 5.18.34, derde lid, eerste volzin, wordt na ‘ABS- of EBS-systeem’ een komma ingevoegd.

GG

Artikel 5.18.36c, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt ‘artikel’ vervangen door ‘de artikelen’ en wordt na ‘gemonteerd’ een komma ingevoegd.

2. In de laatste volzin wordt na ‘bedraagt’ een komma ingevoegd.

GH

In artikel 5.18.57 vervalt de komma na ‘aanhangwagenkoppeling’.

GI

In hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 5, wordt in het opschrift van onderdeel C ‘aanhangwagen’ vervangen door: motorfietsaanhangwagen en bromfietsaanhangwagen.

GJ

In artikel 5.18.58 wordt ‘Aanhangwagens’ vervangen door ‘Motorfietsaanhangwagens en bromfietsaanhangwagen’, ‘motorfiets of een bromfiets’ door ‘motorfiets onderscheidenlijk bromfiets’ en ‘motorfiets; indien’ door: motorfiets onderscheidenlijk bromfiets. Indien.

GK

In artikel 5.18.60 wordt ‘aanduiding 45’ vervangen door: aanduiding ‘45’.

GL

Artikel 6.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de aanduiding ‘1°.’ vervangen door ‘a.’ en de aanduiding ‘2°.’ door: b.

2. In het vierde lid wordt de aanduiding ‘1°.’ vervangen door ‘a.’, de aanduiding ‘2°.’ door ‘b.’, de aanduiding ‘3°.’ door ‘c.’ en de aanduiding ‘4°.’ door: d.

GM

Artikel 7.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Leden 5 en 6: visuele controle.

2. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de kolom ‘Eisen’, laatste volzin, wordt na ‘geweest’ een komma ingevoegd.

b. In de kolom ‘Wijze van keuren’ vervalt: Visuele controle.

3. Het zevende lid komt te luiden:

7.

De waarschuwingsinrichting van het antiblokkeersysteem mag geen defect aangeven.

Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd.

GN

In artikel 8.1.6, eerste lid, wordt na ‘paragraaf 9.5’ een komma ingevoegd.

GO

In artikel 8.1.10, tweede lid, onderdeel a, vervalt de punt na ‘onderzoeksgerechtigde’.

GP

Artikel 8.2.14, onderdeel d, komt te luiden:

d. gegevens als bedoeld in artikel 8.2.12, tweede lid, worden vastgelegd, voor zover van belang met betrekking tot het certificeren;

GQ

In artikel 8.4.1 vervallen de aanduidingen ‘a.’, ‘b.’, ‘c.’, ‘d.’, ‘e.’, ‘f.’, ‘g.’, ‘h.’, ‘i.’ en ‘j.’ voor de te onderscheiden begripsbepalingen.

GR

In de artikelen 8.4.3, onderdeel b, tweede volzin, en 8.4.8, eerste lid, onderdeel a, eerste volzin, wordt ‘functiestand CONTROLE’ vervangen door: functiestand ‘controle’.

GS

In de artikelen 8.4.3, onderdeel e, eerste volzin, en 8.4.8, eerste lid, onderdeel b, eerste volzin, wordt ‘functiestand PIEKMETING’ vervangen door: functiestand ‘piekmeting’.

GT

In artikel 8.4.5, onderdeel a, wordt ‘2800 K en 3250 K’ vervangen door ‘2.800 °K en 3.250 °K’ en ‘golflengte- piekwaarde’ door ‘piekwaarde van de golflengte’, en vervalt de komma na ‘gloeilamp’.

GU

Artikel 8.4.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘meetcuvet’ vervangen door ‘meetcuvette’ en ‘dat cuvet’ door: die cuvette.

2. In het tweede lid vervalt: hetgeen gesteld is in.

GV

In artikel 8.4.8, tweede lid, eerste volzin, wordt ‘functiestand ‘ONGEFILTERDE PIEKWAARDE’’ vervangen door: functiestand ‘ongefilterde piekwaarde’.

GW

In artikel 8.4.9, onderdeel a, eerste volzin, wordt ‘functiestand ‘CONTROLE’’ vervangen door: functiestand ‘controle’.

GX

In artikel 8.4.10, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, wordt ‘functiestand CONTROLE of PIEKMETING’ vervangen door: functiestand ‘controle’ of ‘piekmeting’.

GY

Artikel 8.4.12, derde lid, onderdeel g, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede en derde volzin wordt ‘Als’ vervangen door ‘Indien’ en vervalt: dan.

2. In de laatste volzin wordt na ‘0,7 m-1’ een komma ingevoegd.

GZ

Artikel 8.4.12a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘mogen’ vervangen door ‘mag’ en wordt na ‘afgegeven’ een komma ingevoegd.

a. In de onderdelen a en b wordt ‘de punten d en e van dat artikel’ vervangen door: het bepaalde in artikel 8.4.12, derde lid, onderdelen d en e,.

2. In het tweede lid wordt na ‘beëindigd’ een komma ingevoegd.

HA

In artikel 8.4.15, onderdeel b, wordt ‘kleiner dan’ vervangen door: groter dan.

HB

In artikel 8.4.33, onderdeel d, wordt na ‘plaatsvinden’ een komma ingevoegd en vervalt de komma na ‘vaststelt’.

HC

In artikel 8.4.34, eerste lid, vervalt de dubbele punt na ‘bedraagt’.

HD

In artikel 8.4.41 komen de onderdelen c en d te luiden:

 • c. de resulterende meetwaarde wordt berekend door middeling van zes achtereen verkregen meetwaarden:

  • 1°. bepaal de maximale meetwaarde van de remvertraging gedurende de meetperiode (te noemen am);

  • 2°. bepaal met een interval van 0,1 seconde de vijf gemeten waarden direct vóór de maximale meetwaarde (te noemen a1, a2, a3, a4 en a5) en de vijf gemeten waarden direct na de maximale meetwaarde (te noemen a6, a7, a8, a9 en a10);

  • 3°. voer de volgende zes berekeningen uit:

   • i. (a1+a2+a3+a4+a5+am)/6;

   • ii. (a2+a3+a4+a5+am+a6)/6;

   • iii. (a3+a4+a5+am+a6+a7)/6;

   • iv. (a4+a5+am+a6+a7+a8)/6;

   • v. (a5+am+a6+a7+a8+a9)/6;

   • vi. (am+a6+a7+a8+a9+a10)/6;

  • 4°. de hoogste van de onder 3° berekende waarden geldt als de resulterende meetwaarde, waarbij uitsluitend de berekende waarden in beschouwing worden genomen die opgebouwd zijn uit meetwaarden die ten minste gelijk zijn aan 75% van de maximale meetwaarde.

 • d. het grootste verschil tussen de meetwaarden, verkregen vanaf 0,5 seconde vóór de meetperiode tot 0,5 seconde na de meetperiode, maximaal 1 m/s2 bedraagt.

HE

In artikel 8.4.42, in de begripsbepaling van ‘klasse I/II rollenremtestbank’, wordt de zinsnede ‘het eerste aan de definitie geldend voor een klasse I rollenremtestbank en het tweede aan de definitie voor een klasse II rollenremtestbank voldoet’ vervangen door: het eerste voldoet aan de begripsbepaling van ‘klasse I rollenremtestbank’ en het tweede aan de begripsbepaling van ‘klasse II rollenremtestbank’.

HF

In artikel 8.4.57, tweede, derde en vierde lid, wordt ‘genoemd’ vervangen door: bedoeld.

HG

In artikel 8.4.59a, eerste lid, wordt ‘en M is’ vervangen door ‘en M’ en vervalt: de kentekencard, dan wel.

HH

In artikel 8.4.59b, tweede lid, wordt ‘de eis gesteld’ vervangen door: de eis, bedoeld.

HI

In artikel 8.4.60 wordt na ‘fluctuaties’ een komma ingevoegd en wordt ‘rechtwiel’ vervangen door: rechterwiel,.

HJ

Artikel 8.4.84 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid, onderdeel b, vervalt: R.V.

2. In zevende lid, laatste volzin, wordt ‘Als’ vervangen door: Indien.

HK

In bijlage I, artikel 1, in de begripsbepaling van ‘model’, worden de gedachtestreepjes vervangen door respectievelijk de aanduidingen ‘a.’, ‘b.’, ‘c.’, ‘d.’, ‘e.’, ‘f.’ en: g.

HL

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

BIJLAGE IV, BEHORENDE BIJ DE ARTIKELEN 3.2, VIERDE LID, 3.3, 3.4, 3.7, EERSTE LID, 6.1, DERDE LID, 6.3, EERSTE LID, 6.4, EERSTE, TWEEDE EN VIERDE LID, 6.5, 6.7, 6.8 EN 6.10, EERSTE LID

2. In artikel 1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van ‘richtlijn 2001/85/EG’.

3. Artikel 2a, zesde lid, komt te luiden:

 • 6. Met betrekking tot voertuigen van de voertuigcategorieën M, N en O, blijven voor het verkrijgen van een nationale kleine serie typegoedkeuring of een individuele goedkeuring voor toelating tot het verkeer op de weg de volgende VN/ECE-reglementen, EU-richtlijnen en EU-verordeningen buiten beschouwing:

  • a. Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft;

  • b. Reglement nr. 95 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de bescherming van de inzittenden bij een zijdelingse botsing;

  • c. Reglement nr. 97 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) inzake uniforme voorschriften voor de goedkeuring van voertuigalarmsystemen (VAS) en van motorvoertuigen wat hun alarmsysteem (AS) betreft;

  • d. Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PbEU 2005, L 310);

  • e. Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PbEU 2006, L 161), voor zover het voertuig in gebruik is genomen vóór 1 januari 2017;

  • f. Verordening (EU) nr. 65/2012 van de Commissie van 24 januari 2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat schakelindicatoren betreft en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2012, L 280).

4. Artikel 2b, eerste lid, onderdeel f, tweede lid, onderdeel f, derde lid, onderdeel c, vierde lid, onderdeel e, en vijfde lid, onderdeel d, wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef komt te luiden:

eisen, indien het een elektrisch aangedreven of hybride elektrisch voertuig betreft, in:

b. Onderdeel 3° komt te luiden:

3°. VN/ECE-reglement 100, zoals die eisen luidden op de datum van eerste toelating van het voertuig; en

5. In de artikelen 5, 6 en 7 komt het tweede lid te luiden:

2. Voertuigen die voldoen aan de eisen, genoemd in de VN/ECE-reglementen 36, 52 of 107, worden geacht te voldoen aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

6. Annex 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de artikelen 4, vierde lid, en 7, vierde lid, vervalt: enkel.

b. In artikel 5, vierde lid, aanhef, wordt ‘omschreven testen’ vervangen door ‘bedoelde testen’ en wordt na ‘onderworpen’ een komma ingevoegd.

c. Artikel 7, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

i. In de eerste volzin vervalt de komma na ‘aardlekschakelaar’.

ii. In de tweede volzin wordt ‘Dit is niet van toepassing’ vervangen door: De eerste volzin is niet van toepassing.

d. Artikel 8, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

i. In onderdeel b wordt na ‘bevinden’ een komma ingevoegd.

ii. In onderdeel d vervallen de komma na ‘brandstofleidingen’ en de zinsnede: voor zover zij in die ruimte zijn gelegen.

e. In de artikelen 9, derde lid, en 39, zevende lid, wordt ‘linker zijwand’ vervangen door: linkerzijwand.

f. In de artikelen 9, derde lid, en 10, vierde lid, wordt ‘rechter zijwand’ vervangen door: rechterzijwand.

g. In artikel 10, derde lid, derde volzin, wordt ‘artikel 10,’ vervangen door: het.

h. In artikel 15, eerste lid, sluitstuk, laatste volzin, wordt ‘Bij het’ vervangen door ‘Voor het’ en wordt na ‘teweegbrengen’ een komma ingevoegd.

i. In het opschrift van artikel 18 wordt ‘Afmetingen’ vervangen door: afmetingen.

j. Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

i. In het opschrift wordt ‘Ventilatie en verwarmingsinrichtingen’ vervangen door: Ventilatie- en verwarmingsinrichtingen.

ii. In het eerste lid vervalt de komma na ‘gassen’.

iii. In het derde lid, onderdeel d, laatste volzin, wordt ‘voldaan wanneer’ vervangen door: voldaan, indien.

HM

Bijlage Va, tabel, wordt als volgt gewijzigd:

1. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 29, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘Sterkte cabines vrachtauto’s’ vervangen door: Cabine bedrijfsauto’s.

2. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 61, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘Scherpe uitwendige delen vrachtautocabine’ vervangen door: Uitstekende delen bedrijfsauto’s.

3. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 65, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘zwaailampen’ vervangen door: zwaailichten.

4. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 68, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘meetmethode’ vervangen door: (meetmethode).

5. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 76, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘2 bundels’ vervangen door: twee bundels.

6. Met betrekking tot de VN/ECE-reglementen 76 en 103, wordt in de kolom ‘VN/ECE-reglement’ aan het slot een punt geplaatst.

7. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 84, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘, meetmethode’ vervangen door: (meetmethode).

8. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 104, wordt in de kolom ‘VN/ECE-reglement’ ‘bepalingen’ vervangen door: voorschriften.

9. Met betrekking tot de VN/ECE-reglementen 106 en 120, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘landbouw’ vervangen door: landbouwvoertuigen.

10. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 111, wordt de kolom ‘VN/ECE-reglement’ als volgt gewijzigd:

a. De zinsnede ‘inzake eenvormige voorschriften’ wordt vervangen door: – Uniforme voorschriften.

b. Noot (1) en hetgeen daarin is bepaald, vervalt.

11. Met betrekking tot VN/ECE-reglement 124, wordt in de kolom ‘Onderwerp’ ‘Vervangingswielen’ vervangen door: Wielen.

HN

In bijlage Vb wordt in artikel 1, eerste lid, alsmede in de annexen 1, onderdeel A, eerste lid, tweede volzin, en 3, onderdeel A, eerste lid, tweede volzin, ‘lichtsterkte-coëfficiënt’ vervangen door: lichtsterktecoëfficiënt.

HO

Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

BIJLAGE VI, BEHORENDE BIJ DE ARTIKELEN 3.13 EN 6.4, DERDE LID, EN BIJLAGE IV, ARTIKEL 9, TWEEDE LID

2. In artikel 3.2, eerste lid, wordt ‘rechter zijwand’ vervangen door: rechterzijwand.

HP

Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende.

4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de afmetingen, bedoeld in de artikelen 5.12.6, derde, vierde en vijfde lid, en 5.14.6, vijfde lid.

2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel d, laatste volzin, wordt ‘Als’ vervangen door: Indien.

b. Onderdeel e wordt als volgt gewijzigd:

i. In de tweede volzin vervalt ‘is’ en wordt ‘vermeld’ vervangen door: is vermeld.

ii. In de laatste volzin wordt na ‘niet’ een komma ingevoegd.

c. In onderdeel f, laatste volzin, wordt na ‘niet’ een komma ingevoegd.

3. In de artikelen 7 en 19, eerste lid, onderdeel b, laatste volzin, wordt ‘Bij de’ vervangen door: Voor de.

4. In artikel 38, onderdeel g, onder 1°, vervalt: in ieder geval.

5. Artikel 39 vervalt.

6. In artikel 41, opschrift, wordt ‘Koolmonoxide gehalte’ vervangen door: Koolmonoxidegehalte.

7. Artikel 42, eerste lid, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt ‘het emissiebestrijdingssysteem’ vervangen door: dit systeem.

b. In de laatste volzin wordt ‘mag’ vervangen door: mogen.

8. In artikel 44, eerste lid, vervalt onderdeel d, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

9. Artikel 45b wordt als volgt gewijzigd:

a. In eerste lid, laatste volzin, wordt ‘gaan branden of een akoestisch signaal geven’ vervangen door: een optisch of akoestisch signaal geven.

b. In het tweede lid, eerste volzin, wordt na ‘onverminderd’ ingevoegd: het bepaalde in.

10. In de artikelen 48, tweede lid, en 51, tweede lid, wordt ‘geldt niet voor’ vervangen door: is niet van toepassing op.

11. Artikel 50, derde lid, onderdeel b, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder 5° wordt de komma aan het slot vervangen door een puntkomma.

b. Aan slot vervalt de volzin: voor zover deze inrichtingsomschrijvingen zijn vermeld in het kentekenregister;.

12. Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

a. De onderdelen a en b vervallen.

b. De onderdelen c en d worden geletterd a onderscheidenlijk b.

13. In artikel 84, onderdeel b, wordt ‘moet worden geremd’ vervangen door: geremd worden.

14. Artikel 87 wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel c wordt ‘onderdeel a’ vervangen door: onderdeel b.

b. In onderdeel d, aanhef, wordt ‘onderdeel a of b’ vervangen door: de onderdelen b of c.

15. In de artikelen 93 en 98, derde lid, wordt ‘de in het eerste en tweede lid vermelde enkelvoudige scheuren’ vervangen door: enkelvoudige scheuren als bedoeld in het eerste en tweede lid, onderdeel a,.

16. In hoofdstuk 1, titel 8, afdeling 3, komt het opschrift van paragraaf 1 te luiden:

§ 1. Wiel- en opspatafscherming

17. In hoofdstuk 1, titel 8, afdeling 3, vervalt vóór artikel 106a het opschrift: § 1a. Opspatafscherming.

18. In artikel 106a, eerste lid, wordt na de zinsnede ‘die de verstuiving van water door de banden beperkt’ ingevoegd: en voldoet aan de artikelen 106b en 106c.

19. In artikel 109, eerste lid, onderdeel f, wordt ‘12 cm’ vervangen door: 15 cm.

20. Artikel 110, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt ‘0,30 m’ vervangen door: 30 cm.

b. In onderdeel d wordt ‘0,55 m’ vervangen door: 55 cm.

c. In onderdeel e, eerste volzin, wordt ‘0,35 m’ vervangen door: 35 cm.

d. In onderdeel f wordt ‘0,12 m’ vervangen door: 15 cm.

e. In onderdeel i wordt ‘De’ vervangen door: de.

21. In de artikelen 125 en 127 wordt ‘aanduiding NL’ vervangen door: aanduiding ‘NL’.

22. In hoofdstuk 2, titel 2, komt het opschrift van paragraaf 1 te luiden:

§ 1. Linker- en rechterbuitenspiegel

23. In artikel 143, eerste lid, slotzin, wordt na ‘niet’ een komma ingevoegd.

24. In artikel 151 wordt ‘aanduiding NL, e of E’ vervangen door: aanduiding ‘NL’, ‘e’ of ‘E’.

25. In artikel 153, zevende lid, wordt ‘beschouwd als’ vervangen door: beschouwd, indien.

26. Annex 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de volzin boven de tabel wordt ‘welke’ vervangen door: die.

b. De tabel wordt als volgt gewijzigd:

i. Met betrekking tot het onderdeel ‘Assen’, wordt vóór ‘Bevestiging van de reactie-arm of panhardstang’ een regel ingevoegd, luidende:

Bevestiging van de as

8E

12

ii. Het opschrift ‘Deursloten en -scharnieren’ wordt vervangen door: Deursloten en -scharnieren

iii. Het opschrift ‘Indien de autogordel aan de deur is gemonteerd:’ wordt vervangen door: Indien de autogordel aan de deur is gemonteerd

iv. Het opschrift ‘motorkap of kofferdeksel’ wordt vervangen door: Motorkap en kofferdeksel

v. Het opschrift ‘Zitplaatsen’ wordt vervangen door: Zitplaatsen

vi. Het opschrift ‘Indien de autogordel aan de zitplaats is bevestigd:’ wordt vervangen door: Indien de autogordel aan de zitplaats is bevestigd

vii. Het opschrift ‘Lichten’ wordt vervangen door: Lichten

viii. Het opschrift ‘Verbinding tussen motorvoertuig en aanhangwagen’ wordt vervangen door: Verbinding tussen motorvoertuig en aanhangwagen

27. In annex 3, tabel, onder ‘Carrosserie’, het onderdeel dat ziet op motorkap of kofferdeksel, wordt in het opschrift ‘motorkap of’ vervangen door: Motorkap en.

HQ

Bijlage IX wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘artikel 6.3, tweede lid’ vervangen door: artikel 6.3, tweede, vijfde en zesde lid.

2. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. De begripsbepaling van ‘niet fabrieksmatig geproduceerd voertuig’ vervalt.

b. Vóór de begripsbepaling van ‘torsiestijfheid’ wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

niet-fabrieksmatig geproduceerd voertuig:

motorvoertuig dat is samengesteld uit onderdelen waarvan ten minste de dragende constructie niet-bedrijfsmatig is vervaardigd of motorvoertuig dat als bouwpakket is samengesteld;

c. In de begripsbepaling van ‘torsiestijfheid’ wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

3. In artikel 3, onderdeel a, de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel d, en onderdeel b, de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel b, en in artikel 4, onderdeel a, de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel e, en onderdeel b, de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel b, vervalt de komma na ‘uitgevoerd’.

4. Artikel 3, onderdeel b, de kolom ‘Wijze van keuren’, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder 1°, laatste volzin, wordt na ‘afgenomen’ een komma ingevoegd.

b. Onder 2°, tweede volzin, wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

c. Onder 3°, tweede volzin, wordt na ‘losgelaten’ een komma ingevoegd.

5. Artikel 6, eerste lid, de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef, tweede volzin, vervalt: enkel.

b. In onderdeel b, tweede volzin, wordt na ‘betreft’ een komma ingevoegd.

6. In annex 1, artikel 1, onderdeel a, wordt ‘Fwiel’ vervangen door: Fwiel.

HR

Bijlage X wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

BIJLAGE X, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 6.3, LID 3A, EN VIERDE LID

2. In artikel 1.2 komt de kolom ‘Wijze van keuren’ te luiden:

Visuele controle.

3. In artikel 1.3, eerste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, wordt ‘ECE-goedkeurmerk’ vervangen door: VN/ECE-goedkeuringsmerk.

4. In de artikelen 1.3, tweede lid, en 1.14, derde lid, wordt in de kolom ‘Wijze van keuren’ ‘De beoordeling van het gestelde’ vervangen door: Beoordeling.

5. In de artikelen 1.3, derde lid, 1.14, vierde lid, en 1.26, tweede lid, wordt in de kolom ‘Wijze van keuren’ ‘de beoordeling van het gestelde’ vervangen door: beoordeling.

6. In de artikelen 1.3, vierde lid, in de kolom ‘Eisen’, en 1.8, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘aanduiding ‘PUMP INSIDE’’ vervangen door: aanduiding ‘pump inside’.

7. In de artikelen 1.9, zesde lid, in de kolom ‘Eisen’, 1.10, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, en 1.40 wordt ‘weersbestendig’ vervangen door: weerbestendig.

8. Artikel 1.10, eerste lid, de kolom ‘Eisen’, wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel ‘Kleur’, onder ‘rand:’ en ‘letters:’, wordt ‘Wit’ vervangen door: wit, dan wel wit retroreflecterend.

b. Onderdeel ‘Afmetingen’ wordt als volgt gewijzigd:

i. Na ‘Afmetingen’ vervalt de dubbele punt.

ii. ‘Breedte sticker’ wordt vervangen door ‘breedte sticker’ en ‘Hoogte sticker’ door: hoogte sticker.

9. In de artikelen 1.12, in de kolom ‘Eisen’, en 1.16, eerste lid, in de kolom ‘Eisen’, vervalt: enkele.

10. Artikel 1.15 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid, in de kolommen ‘Eisen’, onderdeel d, en ‘Wijze van keuren’, en twintigste lid, in de kolom ‘Wijze van keuren’, vervalt: het gestelde in.

b. In het derde lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘10 jaar’ vervangen door: tien jaar.

c. Het twaalfde lid wordt als volgt gewijzigd:

i. In de aanhef, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘De bevestiging zoals vermeld in het elfde lid’ vervangen door: De bevestiging, bedoeld in het elfde lid,.

ii. In de bij het lid behorende tabel 1 wordt ‘met(in liter)’ vervangen door: met (in liter).

d. In het dertiende lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt de zinsnede beginnende met ‘tenzij de LPG-tank’ geplaatst onmiddellijk na ‘bevinden, ’.

11. In artikel 1.16, tweede lid, eerste volzin, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘nodig als’ vervangen door: nodig, indien.

12. In artikel 1.17, in de kolommen ‘Eisen’ en ‘Wijze van keuren’, wordt ‘ECE-goedkeuringscertificaat’ vervangen door: VN/ECE-goedkeuringscertificaat.

13. In de artikelen 1.19, laatste volzin, en 1.32, onderdeel o, wordt na ‘gasdichte behuizing’ een komma ingevoegd.

14. In artikel 1.24, tweede lid, in de kolom ‘Eisen’, wordt na ‘gebruikt’ een komma ingevoegd.

15. In artikel 1.25, negende lid, onderdeel b, in de kolom ‘Eisen’, wordt ‘als deze’ vervangen door ‘indien deze’ en ‘en als’ door: en.

16. Artikel 1.33 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder 4 wordt ‘is Nederland’ vervangen door: staat voor ‘Nederland’.

b. Onder 110R wordt ‘ECE-Reglement nr. 110’ vervangen door: VN/ECE-reglement 110.

c. Onder 00 wordt ‘niet geamendeerde’ vervangen door ‘niet-geamendeerde’ en ‘Reglement’ door: reglement.

d. Onder 2439 wordt de dubbele punt na ‘variëren’ vervangen door een puntkomma.

17. In artikel 1.36, derde lid, wordt zowel na ‘CNG-installatie’ als na ‘desbetreffende onderdeel’ een komma ingevoegd en vervalt: enkel.

18. In artikel 1.39, tweede lid, vervalt: het bepaalde in.

19. Artikel 1.40 wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘breedte:’ voor de aanduiding ‘4-6 mm’ wordt vervangen door: breedte rand:.

b. ‘afmeting: breedte: 110-150 mm’ wordt vervangen door: breedte sticker: 110-150 mm.

c. ‘hoogte:’ voor de aanduiding ‘80-110 mm’ wordt vervangen door: hoogte sticker:.

20. Artikel 1.41 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt het woord: er.

b. In het eerste lid, onderdeel d, vervalt: het gestelde in.

c. In het tweede lid wordt na ‘aangebracht’ een komma ingevoegd.

21. Artikel 1.42 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt ‘in artikel 1.34’ vervangen door: op grond van artikel 1.34.

b. In het derde lid wordt ‘wordt beoordeeld’ vervangen door: wordt bovendien getoetst.

22. In artikel 1.46, tweede lid, onderdelen a, b en c, wordt de aanduiding ‘1.’ vervangen door ‘1°.’ en de aanduiding ‘2.’ door: 2°.

23. In artikel 1.47 wordt na ‘materiaal’ een komma ingevoegd.

24. In artikel 1.49, tweede lid, wordt ‘eis wordt beoordeeld’ vervangen door: eisen worden bovendien getoetst.

25. In artikel 1.50 wordt ‘in artikelen’ vervangen door: in de artikelen.

26. In artikel 1.51 wordt ‘bevestigd: indien’ vervangen door: bevestigd. Indien.

27. Artikel 1.53 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt ‘zestien maal’ vervangen door ‘zestienmaal’ en ‘acht maal’ door: achtmaal.

b. In de bij het artikel behorende tabel 4 wordt in noot 4 ‘4In’ vervangen door: 4 In.

28. In artikel 1.54, tweede lid, wordt ‘het artikel’ vervangen door ‘artikel’, ‘wordt beoordeeld’ door ‘wordt bovendien getoetst’ en ‘moet blijken’ door: blijkt.

29. In artikel 1.57, tweede lid, wordt de zinsnede ‘De beoordeling van het gestelde in artikel 1.55 vindt plaats’ vervangen door: De in artikel 1.55 gestelde eis wordt bovendien getoetst.

30. In artikel 1.60, tweede lid, laatste volzin, wordt na ‘uitmondt’ een komma ingevoegd.

31. Artikel 1.62 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt na ‘naadloos roestvast staal’ een komma ingevoegd en vervalt: het gestelde in.

b. In het tweede lid wordt na ‘flexibele slang’ een komma ingevoegd.

32. Artikel 1.63 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het opschrift vervalt de punt aan het slot.

b. In het eerste lid wordt ‘onderdeel a’ vervangen door ‘eerste lid’ en ‘inspectie certificaat’ door: inspectiecertificaat.

c. In het tweede lid wordt ‘1 jaar’ vervangen door: één jaar.

33. In artikel 1.68, derde lid, wordt zowel na ‘tweede lid’ als na ‘lasverbinding’ een komma ingevoegd.

34. In artikel 1.72, tweede lid, wordt na ‘motorcompartiment’ een komma ingevoegd.

35. In artikel 1.73 wordt ‘eis wordt’ vervangen door: eisen worden.

36. In artikel 1.80, tweede lid, wordt na ‘0,2 bar’ een komma ingevoegd.

37. In artikel 1.83, tweede lid, wordt ‘wordt getoetst’ vervangen door: wordt bovendien getoetst.

HS

Bijlage XI wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze bijlage wordt verstaan onder:

VN/ECE-reglement 36:

VN/ECE-reglement 36 als bedoeld in bijlage Va;

VN/ECE-reglement 52:

VN/ECE-reglement 52 als bedoeld in bijlage Va;

VN/ECE-reglement 107:

VN/ECE-reglement 107 als bedoeld in bijlage Va.

2. In artikel 2, onderdeel e, wordt ‘klasse B of van de klasse III is bepaald in richtlijn 2001/85/EG, VN/ECE-reglementen’ vervangen door: klassen B of III is bepaald in de VN/ECE-reglementen.

ARTIKEL II

De Regeling aanpassing voertuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, in de begripsbepaling van ‘wet’, wordt ‘wegenverkeerswet 1994’ vervangen door: Wegenverkeerswet 1994.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De begripsbepaling van ‘richtlijn 93/34/EEG’ vervalt.

b. In de begripsbepaling van ‘richtlijn 2007/46/EG’ wordt ‘richtlijn nr.’ vervangen door: Richtlijn.

c. In de begripsbepaling van ‘VN/ECE-reglement 115’ wordt ‘bijlage VA’ vervangen door: bijlage Va.

B

In artikel 8, onderdeel d, onder 2°, wordt ‘tenminste’ vervangen door: ten minste.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 12, de begripsbepaling van ‘eCall-boordsysteem’, AH en BF, die in werking treden met ingang van 31 maart 2018, en onderdelen N, onder 1, BI en CE, die in werking treden met ingang van 20 mei 2018 nadat de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 11 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/117058, tot wijziging van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK en de Regeling voertuigen ter implementatie van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PbEU 2014, L 127) (Stcrt. 2017, 27126) in werking is getreden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen

1. Hoofdlijnen

Deze regeling bevat wijzigingen van uiteenlopende aard in de Regeling voertuigen (hierna: Rv), zulks in het kader van periodiek, tweejaarlijks onderhoud.

Met betrekking tot de permanente voertuigeisen, wordt op diverse punten nauwer aangesloten bij internationale en Europese toelatingseisen. Zo wordt bepaald dat markeringslichten mogen worden gecombineerd in één voorziening aan dezelfde kant van het voertuig, zolang deze lichten zowel aan de voor- als aan de achterzijde zichtbaar zijn. Verder wordt ten aanzien van bedrijfsauto’s geregeld dat – indien technisch geen trottoirspiegel gemonteerd kan worden, bijvoorbeeld op bepaalde bedrijfsauto’s met een afgeschuinde cabine – een breedtespiegel niet verplicht is. Ook worden op motorfietsen voortaan één of twee extra remlichten toegestaan, in plaats van slechts één extra remlicht. Voorts worden permanente eisen opgenomen met betrekking tot de werking van het eCall-boordsysteem.

In de gebruikseisen wordt onder meer het verbod op het gebruik van metalen sneeuwkettingen geëxpliciteerd en worden aanvullende gebruikseisen opgenomen ten aanzien van de stootbalk aan de achterzijde van een voertuig of samenstel van voertuigen bij het vervoer van in de lengte deelbare lading. Ook wordt met betrekking tot de lengte van een trekker en oplegger uitdrukkelijk bepaald dat overschrijding van een aantal bepalingen slechts is toegestaan, indien de volledige lengte van de laadvloer – uitgezonderd het verhoogde laadvloerdeel van een semi-dieplader – wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading. Verder komen de specifieke beperkingen gesteld met betrekking tot onverharde wegen te vervallen.

Voorts strekt deze wijzigingsregeling tot het aanbrengen van een aantal verbeteringen en het ongedaan maken van een aantal omissies en inconsistenties in de Rv. Onduidelijkheden of onjuistheden die in de dagelijkse praktijk zijn geconstateerd, zijn verzameld en hebben gediend als basis voor de thans aangebrachte wijzigingen.

In de artikelsgewijze toelichting wordt nader op de diverse wijzigingen ingegaan.

2. Administratieve lasten

Deze wijzigingsregeling leidt niet tot een verhoging van de inhoudelijke nalevingskosten of administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Daar waar sprake is van nieuwe eisen, hebben deze geen substantiële gevolgen voor de duur van de keuring in positieve of negatieve zin.

3. Consultatie en advies

Op grond van artikel 11 van de Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer, is het ontwerp van deze wijzigingsregeling met het oog op een uitvoeringstoets voorgelegd aan de Dienst Wegverkeer (hierna: RDW). De RDW heeft in dat kader aangegeven zich in deze wijzigingsregeling te kunnen vinden.

Voorts zijn de elementen van deze wijzigingsregeling hoofdzakelijk aangedragen door en afgestemd met de vertegenwoordigers van de RDW, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het openbaar ministerie en de nationale politie in de Adviesgroep voertuigregelgeving (AGR), in welk verband deze wijzigingsregeling tot periodiek, tweejaarlijks onderhoud tot stand kwam.

In verschillende stadia zijn de elementen van deze wijzigingsregeling dan wel is het ontwerp van deze wijzigingsregeling ter consultatie voorgelegd aan de te onderscheiden belangenorganisaties in de voertuig- en vervoersbranche. Met de in dat kader ontvangen reacties is zoveel mogelijk rekening gehouden.

4. Notificatie

Het ontwerp van deze wijzigingsregeling is op 26 juli 2017 voorgelegd aan de Europese Commissie ter voldoening aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241; notificatienummer 2017/0351/NL). Op grond van artikel 6, eerste lid, van de voornoemde richtlijn, is vervolgens een standstilltermijn van drie maanden in acht genomen, welke termijn op 25 oktober 2017 is geëindigd. Binnen deze termijn zijn geen reacties ontvangen.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A, onder 1, en B (artikel 1.1, eerste en tweede lid, en hoofdstuk 1, afdeling 1a, artikel 1.1a)

Toen destijds aanvulling van de grondslagen waarop de Rv berust, noodzakelijk bleek, is abusievelijk nagelaten om met het oog daarop in hoofdstuk 1 (algemene bepalingen) een afzonderlijk artikel in een afzonderlijke afdeling (aanvulling grondslagen) in het leven te roepen. In plaats daarvan is zulks in dat hoofdstuk verdisconteerd in afdeling 1, artikel 1.1 (begripsbepalingen). Deze omissie wordt met de onderhavige wijziging hersteld, waarbij van de gelegenheid gebruik is gemaakt om die aanvulling van grondslagen te actualiseren; nu artikel 23, derde lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 met ingang van 1 januari 2016 (Fiscale verzamelwet 2015, Stb. 2015, 455) geen voor de Rv relevante grondslag meer biedt, keert de verwijzing naar dat artikel in het bewuste artikel 1.1a niet meer terug.

Onderdelen A, onder 12, AH en BF (artikelen 1.1, begripsbepaling eCall-boordsysteem, 5.2.71 en 5.3.71)

Met ingang van 31 maart 2018 is van toepassing Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2015, L 123; hierna: Verordening (EU) 2015/758). In het verlengde hiervan worden in de bewuste artikelen 5.2.71 en 5.3.71 permanente eisen opgenomen met betrekking tot de werking van het eCall-boordsysteem.

Onderdelen A, onder 12, en FP, onder 1, onder c (artikelen 1.1, begripsbepaling semi-dieplader, en 5.18.13, eerste lid, onderdelen b en c)

De onderhavige wijzigingen in het bewuste artikel 5.18.13 bewerkstelligen dat met betrekking tot de lengte van een trekker en oplegger uitdrukkelijk wordt bepaald dat overschrijding van de in dat artikel genoemde bepalingen slechts is toegestaan, indien de volledige lengte van de laadvloer – uitgezonderd het verhoogde laadvloerdeel van een semi-dieplader – wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading. Zulks is ingegeven door situaties waarin – in weerwil van hetgeen met het bewuste artikel 5.18.13 is beoogd – bij het vervoer van ondeelbare lading niet de volledige lengte van de laadvloer werd benut, maar deze vloer wel werd verlengd tot het in dat artikel bepaalde maximum van 22 meter.

Onderdeel H (artikel 5.1a.4)

Ten aanzien van lichten die vanwege de fabriek zijn aangebracht, is in de praktijk gebleken dat twee of meer lichten met dezelfde functie en die dezelfde kleur uitstralen niet als één licht aangemerkt kunnen worden – hetgeen afkeuring tot gevolg kan hebben –, omdat niet wordt voldaan aan de eisen in het eerste lid (nieuw), onderdeel c, onder 1° en 2°, van het bewuste artikel (met betrekking tot respectievelijk de grootte van de lichtdoorlatende gedeelten en de onderlinge afstand daartussen). Omdat zulks onwenselijk wordt geacht, is in het nieuwe (tweede) lid van het bewuste artikel de bepaling opgenomen dat wanneer het voertuig is voorzien van lichten die vanwege de fabriek zijn aangebracht, deze lichten ondanks dat niet wordt voldaan aan de eisen in het eerste lid (nieuw), onderdeel c, als één licht aangemerkt worden; vorenbedoelde eisen blijven dan namelijk buiten toepassing.

Onderdelen K, FT en HG (artikelen 5.2.7, 5.3.7, 5.5.7, 5.12.7, 5.18.17d, 5.18.17e, 8.4.59a en 11.11)

De maximum aslasten, waarvan in de bewuste artikelen sprake is, worden niet op de kentekencard vermeld. Dientengevolge dienen de in die artikelen opgenomen verwijzingen naar de kentekencard te vervallen.

Onderdelen Z en AD (artikelen 5.2.51, 5.2.57, eerste lid, onderdelen e en f, 5.3.51, 5.3.57, eerste lid, onderdelen e en f, 5.3a.51, 5.3a.57, eerste lid, onderdelen e en f, 5.12.51 en 5.12.57, eerste lid, onderdelen e en f)

De in de bewuste artikelen gebezigde formulering ‘aan de voorzijde’ en ‘aan de achterzijde’ met betrekking tot markeringslichten, was niet geheel in overeenstemming met paragraaf 6.13.9 van VN/ECE-reglement nr. 48 (goedkeuring van voertuigen wat de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen betreft)1. Daarin is sprake van de mogelijkheid markeringslichten te combineren in één voorziening aan dezelfde kant van het voertuig, zolang deze lichten zowel aan de voor- als aan de achterzijde zichtbaar zijn. Door middel van de onderhavige wijzigingen zijn de bewuste artikelen volledig in lijn gebracht met voornoemd VN/ECE-reglement; de betreffende permanente eisen zijn in overeenstemming gebracht met de toelatingseisen.

Onderdelen AB, onder 2, onder b, en 3, AF, onder 1, onder b, en 2, BC, onder 2, onder b, en 3, BY, onder 2, 3 en 5, CC, CO, onder 2, onder b, en 3, CQ, onder 1, onder b, en 2, CU, onder 2, 3 en 4, DA, onder 2, 3 en 4, DC, DD, DK, onder 2, 3 en 4, DT, onder 2, onder b, en 3, DU, onder 1, onder b, en 2, DZ, onder 2, 3 en 4, EB, EC en EP (artikelen 5.2.55, tweede en derde lid, 5.2.59a, 5.3.55, tweede en derde lid, 5.3.59a, 5.3a.55, tweede en derde lid, 5.3a.59, 5.4.55, tweede, derde en zesde lid, 5.4.59a, 5.5.55, tweede en derde lid, 5.5.59a, 5.6.55, 5.6.59a, tweede, derde en zesde lid, 5.7.55, tweede, derde en zesde lid, 5.7.59a, 5.8.55, 5.8.59a, eerste en tweede lid, 5.10.55, tweede, derde en zesde lid, 5.10.59a, 5.11.59a, 5.12.55, tweede en derde lid, 5.12.59a, eerste en tweede lid, 5.13.55, tweede, derde en zesde lid, 5.13.59a, 5.14.55, 5.14.59a, 5.15.55, tweede, derde en zesde lid, en 5.15.59a, eerste en tweede lid)

In de bewuste artikelen was geen verbod vervat om de glazen van lichtarmaturen te verwijderen. De noodzaak tot een dergelijk verbod deed zich voorheen ook minder gevoelen, omdat vooral de reflector achter de lamp voor de verspreiding van het licht zorgde. Door technische ontwikkelingen maken tegenwoordig echter met name of mede de glazen dat het licht wordt verspreid. In dat licht wordt door middel van de onderhavige wijzigingen het bedoelde verbod in de bewuste artikelen opgenomen.

Onderdelen AC, onder 1, onder a, onder ii en iii, en b, en 2, AE, BD, onder 1, onder a, onder ii en iii, en b, en 2, BE, BQ, onder 1, onder a, onder iii en iv, en b, onder ii, en 2, BR, CA onder 1, onder a, onder ii, en b, en 2, CB en CP (artikelen 5.2.57, eerste lid, onderdelen s tot en met v, en vijfde lid, 5.2.57a, 5.3.57, eerste lid, onderdelen v tot en met aa, en vijfde lid, 5.3.57a, 5.3a.57, eerste lid, onderdelen v tot en met aa, en vijfde lid, 5.3a.57a, 5.4.57, eerste lid, onderdelen n en o, en vijfde lid, 5.4.57a en 5.5.57)

Artikel 1.1 definieert het begrip ‘verlicht transparant’ aldus: ‘verlichting op een voertuig die uitsluitend informatie biedt over de bestemming of het gebruik van het voertuig, dan wel aanwijzingen weergeeft voor het overige wegverkeer’. Verlichte (bedrijfs)reclame op voertuigen valt dan ook niet onder deze begripsbepaling.

Bovendien bepaalt artikel 41a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) dat slechts met betrekking tot de in de bewuste artikelen 5.2.57a, 5.3.57a, 5.3a.57a en 5.4.57a te onderscheiden voertuigcategorieën – respectievelijk personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en motorfietsen –, onder de in dat artikel opgenomen omstandigheden verlichte transparanten mogen worden gevoerd. In de Rv ontbrak echter de bepaling dat slechts voornoemde motorvoertuigen mogen zijn voorzien van deze verlichte transparanten. Deze lacune is met het toevoegen van een nieuw (derde) lid aan de bewuste artikelen 5.2.57a, 5.3.57a, 5.3a.57a en 5.4.57a opgevuld.

De onderhavige wijzigingen van de bewuste artikelen 5.2.57, 5.3.57, 5.3a.57, 5.4.57 en 5.5.57 inzake toegestane verlichting, strekken ertoe de bepalingen over verlichte transparanten in die artikelen te doen vervallen. Deze bepalingen zijn immers in strijd met zowel de begripsbepaling van ‘verlicht transparant’ in artikel 1.1 als met artikel 41a van het RVV 1990. In dit verband geldt verder hetgeen in het eerste lid van de bewuste artikelen 5.2.65, 5.3.65, 5.3a.65, 5.4.65 en 5.5.65 is bepaald, namelijk dat voertuigen niet mogen zijn voorzien van meer lichten dan is voorgeschreven of toegestaan en dat, indien lichtarmaturen aanwezig zijn voor lichten die niet zijn voorgeschreven dan wel toegestaan, de lichten hiervan niet mogen werken.

Onderdeel AK (artikel 5.2.77)

Het bewuste artikel is vervallen, omdat het schijnveiligheid in de hand werkte; op basis ervan kon de indruk ontstaan dat bij beoordeling van de permanente eisen de (personen)lift waarvan in dat artikel sprake was, arbo-technisch werd gekeurd. Dit leidde vervolgens tot de idee dat een veiligheidskeuring van de lift niet meer noodzakelijk zou zijn. De controle van de permanente eisen geeft echter geen uitsluitsel over de arbo-technische staat van liften. Een defect aan de lift kan leiden tot onveilige situaties, met mogelijk letsel tot gevolg. In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet is daarom vereist dat deze liften periodiek worden gecontroleerd. Zulks geldt mutatis mutandis ook ten aanzien van de laadklep.

Onderdeel AW, onder 2 (artikel 5.3.45, zesde lid)

VN/ECE-reglement nr. 46 (goedkeuring van voorzieningen voor indirect zicht en van motorvoertuigen wat de installatie van die voorzieningen betreft) kent een zekere relatie tussen trottoir- en breedtespiegel; indien technisch geen trottoirspiegel gemonteerd – bijvoorbeeld op bepaalde bedrijfsauto’s met een afgeschuinde cabine – kan worden, is ook een breedtespiegel niet verplicht. Zulks was echter abusievelijk niet in het bewuste artikel verdisconteerd, waardoor de permanente eisen op dit punt niet synchroon liepen met de toelatingseisen. Door middel van de onderhavige wijziging is het bewuste artikel dienaangaande in overeenstemming gebracht met voornoemd VN/ECE-reglement.

Onderdeel BI (artikel 5.3a.11)

De onderhavige wijziging is destijds wel doorgevoerd ten aanzien van personen- en bedrijfsauto’s (de artikelen 5.2.11 respectievelijk 5.3.11, negende lid, na 20 mei 2018 tiende lid), maar niet ten aanzien van bussen (het bewuste artikel). Door deze wijziging is die omissie hersteld.

Onderdeel CA, onder 1, onder a, onder i (artikel 5.4.57, eerste lid, onderdeel l)

Als gevolg van supplement 16 bij VN/ECE-reglement nr. 53.01 (installatie verlichting van motorfietsen), zijn op motorfietsen één of twee extra remlichten toegestaan, terwijl het bewuste artikel repte van slechts één extra remlicht. Door middel van de onderhavige wijziging is het bewuste artikel in lijn gebracht met voornoemd VN/ECE-reglement; de betreffende permanente eis is in overeenstemming gebracht met de toelatingseis.

Onderdeel CF (artikel 5.5.11)

Deze wijziging heeft mutatis mutandis reeds eerder plaatsgevonden ten aanzien van personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en motorfietsen (respectievelijk de artikelen 5.2.11, 5.3.11, 5.3a.11 en 5.4.11). Abusievelijk was echter nagelaten ook het bewuste artikel met betrekking tot driewielige motorrijtuigen adequaat te wijzigen. Deze omissie wordt met de onderhavige wijziging hersteld.

Onderdeel FN, onder 1, 2 en 5 (artikel 5.18.12, eerste, derde en achtste lid)

De onderhavige wijzigingen hebben betrekking op de stootbalk aan de achterzijde van een voertuig of samenstel van voertuigen bij het vervoer van in de lengte deelbare lading – een deugdelijke beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen onder- dan wel klemrijden is van groot belang in het licht van de verkeersveiligheid; ongelukken waarbij van een dergelijke beschermingsinrichting geen sprake is, zijn veelal ernstige. In met name het nieuwe (achtste) lid van het bewuste artikel is ten aanzien van die stootbalk dan ook een aantal aanvullende gebruikseisen opgenomen, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de permanente eisen aan stootbalken aan de achterzijde van bedrijfsauto’s, bussen en aanhangwagens (respectievelijk de artikelen 5.3.49, 5.3a.49 en 5.12.49). Met betrekking tot meeneemheftrucks, waarvan onderdelen onder omstandigheden als stootbalk kunnen fungeren, is in het derde lid van het bewuste artikel een uitzondering opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen meeneemheftrucks in gebruik genomen voor en na 1 januari 2018.

Onderdelen FQ, onder 1, en FU (artikelen 5.18.14, eerste lid, en 5.18.18)

De specifieke beperkingen die in de bewuste artikelen ten aanzien van onverharde wegen waren opgenomen, worden beschouwd te zijn achterhaald. De onderhavige wijzigingen strekken er in dat licht toe de bewuste beperkingen te doen vervallen. Voor zover met betrekking tot een bepaalde weg behoefte bestaat aan bijzondere beperkingen, kunnen deze ter plekke door middel van verkeersborden worden aangegeven.

Onderdeel GD (hoofdstuk 5, afdeling 18, paragraaf 2a, artikel 5.18.32a)

Vanuit handhavingsperspectief stond tot nog toe (zie bijvoorbeeld artikel 5.2.27, achtste lid: “Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.”) niet voldoende expliciet in de Rv dat het gebruik van metalen sneeuwkettingen in Nederland is verboden. Een dergelijk verbod is wel de intentie van de wetgever geweest (ratio: bescherming van het wegdek) en dit wordt ook uitgedragen, onder meer via www.rijksoverheid.nl. De onderhavige wijziging betreft dan ook een verduidelijking van de bewuste regelgeving. Sneeuwkettingen van kunststof zijn en blijven, gelet op de ratio, uitgezonderd van het verbod. Het verbod is en blijft verder beperkt tot banden van motorvoertuigen; de afdelingen die over (aanhangwagens achter) fietsen en wagens gaan – 9, 16 en 17 –, bevatten voormelde bepaling thans ook niet.

Gekozen is voor een nieuw artikel in de gebruikseisen (afdeling 18 van hoofdstuk 5), aangezien het niet gaat om een eis aan het voertuig als zodanig, maar om een eis met betrekking tot het gebruik ervan.

Momenteel geldt een ontheffing voor de diensten, bedoeld in het tweede lid van het bewuste artikel. Vanwege dat tweede lid is het instrument van de ontheffing niet meer nodig.

Onderdelen HL, onder 2 en 5, en HS (bijlage IV, artikelen 1, 5 en 6, en bijlage XI, artikelen 1 en 2)

Door middel van de onderhavige wijzigingen vervallen in de bewuste artikelen de verwijzingen naar Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en van Richtlijn 97/27/EG (PbEG 2002, L 42). Artikel 19, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (PBEU 2009, L 200), trekt Richtlijn 2001/85/EG immers in met ingang van 1 november 2014. De ook thans nog in de bewuste artikelen opgenomen verwijzingen naar VN/ECE-reglement nr. 107 (goedkeuring van voertuigen van categorie M2 of M3 wat hun algemene constructie betreft), volstaat echter in dit verband.

Onderdeel HP (bijlage VIII)
Onder 5 (artikel 39)

Het bewuste artikel is vervallen, omdat het een doublure vormde in het licht van de artikelen 5.2.11, 5.3.11 en 5.3a.11, achtste lid.

Onder 8 (artikel 44)

De absorptiecoëfficiënt, waarvan in het bewuste artikel sprake was, wordt niet langer in het kentekenregister vermeld. Daarmee was de in het artikel vervatte eis obsoleet geworden.

Overige onderdelen en artikel II

Deze wijzigingen betreffen het herstel van kleine, meest tekstuele onzorgvuldigheden.

Artikel III

In overeenstemming met het stelsel van vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309 en 2012/13, 29 362, nr. 224, blz. 7-8) zoals vervat in de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 174), treedt deze wijzigingsregeling – met uitzondering van artikel I, onderdelen A, onder 12, de begripsbepaling van ‘eCall-boordsysteem’, AH en BF, en onderdelen N, onder 1, BI en CE – in werking met ingang van 1 januari 2018.

Met betrekking tot de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, onder 12, de begripsbepaling van ‘eCall-boordsysteem’, AH en BF, betreffende Verordening (EU) 2015/758, is afgeweken van de vaste verandermomenten met gebruikmaking van de uitzonderingsgrond voor implementatieregelgeving (Ar 174, vierde lid, aanhef en onder d). De bewuste wijzigingen houden immers verband met Verordening (EU) 2015/758, die met ingang van 31 maart 2018 van toepassing is.

Artikel I, onderdelen N, onder 1, BI en CE, treden in werking met ingang van 20 mei 2018 nadat de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 11 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/117058, tot wijziging van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK en de Regeling voertuigen ter implementatie van Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PbEU 2014, L 127) (Stcrt. 2017, 27126) in werking is getreden. Daarbij is afgeweken van de vaste verandermomenten met gebruikmaking van de uitzonderingsgrond voor reparatieregelgeving (Ar 174, vierde lid, aanhef en onder c). De bewuste wijzigingen betreffen namelijk het herstel van enige onvolkomenheden in de voornoemde wijzigingsregeling, die met ingang van 20 mei 2018 in werking treedt. Door te bepalen dat op die twintigste mei de voornoemde wijzigingsregeling in werking treedt vóór de onderhavige wijzigingsregeling, is de samenloop in wetstechnische zin tussen die twee wijzigingsregelingen geadresseerd.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga


X Noot
1

Reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. VN/ECE-reglementen zijn te raadplegen via United Nations Economic Commission for Europe/Transport/Areas of Work/Vehicle Regulations/Agreements and Regulations/UN Regulations (1958 Agreement): http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html.