Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 67282OverigBestemmingsplan De Vaandel Midden

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 26 september 2017 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied ligt ten noorden van de nieuwe Westfrisiaweg, tussen het spoor aan de Westzijde en de Middenweg aan de Oostzijde. De noordelijke grens ligt in het verlengde van de Middenweg 446.

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor het gebied opgesteld. In de strategische visie voor De Vaandel is ingezet op een verandering in gebiedsontwikkeling. De verwachte uitgifte en invulling van het bedrijventerrein De Vaandel is niet gelopen zoals verwacht bij de eerste planvorming van het gebied.

Nieuwe en andere kansen doen zich voor in het gebied De Vaandel. De Vaandel Midden met de actieve exploitatie blijft bestemd voor bedrijven. De getemporiseerde uitgifte is daarbij vertaald in een knip in het bestemmingsplan. Voor de komende jaren zien wij dat het gebied De Vaandel Midden en Zuid ontwikkeld kan worden. Voor het gebied ten noorden daarvan tot de Hasselaarsweg worden geen bedrijfsmatige ontwikkelingen voorzien.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het verwijderen van het brandstoffenverkooppunt voor LPG/LNG of een vergelijkbare stof. Een brandstoffenverkooppunt met benzine en diesel blijft wel een mogelijkheid.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 22 november 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam De Vaandel invult wordt u direct naar het plan geleid.

Beroep

Vanaf 22 november 2017 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen;

- belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Heerhugowaard, 21 november 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

47RO15s