Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2017, 67205OverigVergunning/Ontheffing Wet natuurbescherming Windpark Koningspleij Noord

Logo Arnhem

Beschrijving initiatief

In 2016 heeft de gemeente Arnhem besloten om voor de ontwikkeling van een windpark langs de Pleijweg en een zonneveld ter plaatse van Koningspleij Noord een bestemmingsplan op te stellen. Ten behoeve van het windpark is een milieueffectrapport opgesteld welke een onderdeel vormt van de toelichting van het bestemmingsplan. Het windpark bestaat uit vier windturbines ten noorden van de Pleijweg (N325). Tevens worden enkele bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluiting en opstelplaatsen mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben onlangs in het kader van de beroepsprocedure ter inzage gelegen.

A (gebieden)

Gelet op de artikelen 2.7 lid 2 en lid 3, 2.8 leden 3 en 9 en 1.13 Wnb en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming;

B (soorten)

Gelet op de artikelen artikel 3.3 eerste lid (vogelrichtlijnsoorten), en artikel 3.8 eerste lid (habitatrichtlijnsoorten), van de Wet natuurbescherming;

Vergunning/Ontheffing Wet natuurbescherming

Voor de realisatie en exploitatie van het windpark is een Wet natuurbescherming vergunning/ontheffing vereist van de provincie Gelderland ingevolge artikelen 2.7 lid 2 en lid 3, 2.8 leden 3 en 9 en 1.13 en de artikelen 3.3 eerste lid (vogelrichtlijnsoorten), en artikel 3.8 eerste lid (habitatrichtlijnsoorten) van de Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming.

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 15 november 2017 besloten dat de gevraagde vergunning/ontheffing kan worden verleend.

Relatie coördinatiebesluit

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (coördinatieprocedure) en het daarop gebaseerde besluit van de gemeenteraad van Arnhem van 19 december 2016 met documentnummer 2016.0.056.619 maken het mogelijk dat diverse procedures ten behoeve van het windpark (zoveel mogelijk) gelijktijdig kunnen worden doorlopen.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben vanaf 2 augustus 2017 tot en met 12 september 2017 reeds ter inzage gelegen in het kader van de beroepsprocedure. De ontwerpvergunning/ontheffing Wet natuurbescherming heeft van 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ter inzage gelegen.

Inzagetermijn

De definitieve vergunning/ontheffingen bijbehorende stukken liggen liggen vanaf 21 november 2017 gedurende zes weken ter inzage.

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak inzien in het Provinciehuis, in Arnhem. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. In beide gevallen kunt u contact opnemen via post@gelderland.nl of met het Provincieloket (T. 026-359 9999). U wordt verzocht het provinciale zaaknummer 2017-000178 te vermelden.

Tevens liggen de stukken gedurende de genoemde termijn voor een ieder ter inzage op het Stadskantoor, Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.

Beroep

Voor de beroepsmogelijkheden tegen het besluit tot verlening van de vergunning/ontheffing geldt dat gedurende de beroepstermijn de volgende personen en/of instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van de vergunning/ontheffing;

  • Iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig een zienswijze in te dienen.

De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl.

Crisis- en herstelwet

Op voorliggend besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat appellanten in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de inzagetermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.