Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Dienst voor het kadaster en de openbare registersStaatscourant 2017, 66799Interne regelingen

Regeling van het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers tot wijziging van de Tarievenregeling Kadaster

Nr. 17.036937

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, en 109 van de Kadasterwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tarievenregeling Kadaster wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na het tweede gedachtestreepje een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • een stuk inhoudende de verkrijging door een rechtspersoon in oprichting;.

2. In het tweede lid worden na het derde gedachtestreepje twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • een stuk betreffende een rechterlijke uitspraak;

 • een stuk betreffende een bekrachtiging van een eerder ingeschreven rechtsfeit;.

3. In het derde lid wordt bij het tweede gedachtestreepje ‘recht van hypotheek’ vervangen door ‘een stuk dat slechts wordt aangetekend maar dat niet leidt tot een wijziging van een rechthebbende’ en wordt na het tweede gedachtestreepje een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • een stuk betreffende de verklaring van waardeloosheid;.

4. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Voor de inschrijving van een stuk betreffende de doorhaling van een recht van hypotheek, zijn de bedragen genoemd in het derde lid verschuldigd, met dien verstande dat indien het stuk overeenkomstig het derde lid, onderdeel a, wordt aangeboden, de inschrijving kosteloos is.

5. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c vervalt: en.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. een stuk betreffende de inschrijving of de afstand van een huwelijksgemeenschap.

C

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘onderdeel c’ vervangen door: onderdeel d.

b. Onder vernummering van de onderdelen b, c en d tot c, d en e wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. percelen moeten worden gevormd anders dan bedoeld in onderdeel a met een oppervlakte van ten hoogste 100 centiare: € 90,–, met dien verstande dat de vorming ervan noodzakelijk is om de kadastrale grens tussen twee percelen in overeenstemming te brengen met het werkelijke gebruik;.

c. In onderdeel c (nieuw) wordt ‘onderdeel a’ vervangen door: onderdelen a en b.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien 50 of meer nieuw te vormen percelen als één samenhangend project kunnen worden ingemeten, is in afwijking van het eerste lid, onderdelen c en d, per perceel verschuldigd:

  • a. indien het een perceel betreft van ten hoogste 100 centiare: € 90,–;

  • b. in andere gevallen: € 328,–.

D

In artikel 8, zesde lid, wordt ‘€ 45,–‘ vervangen door: € 48,–.

E

In artikel 12, onderdeel a, wordt ‘€ 45,–‘ vervangen door: € 48,–.

F

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot derde tot en met vijfde lid.

2. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 5. Voor een negatieve mededeling of een objectlijst is verschuldigd:

  • a. bij digitale raadpleging door middel van een geautomatiseerd proces: € 1,–;

  • b. bij toezending per elektronische post: € 14,–;

  • c. bij toezending in papieren vorm: € 16,–;

  • d. bij raadpleging op een van de kantoren van de Dienst: € 30,–.

G

In artikel 21, derde lid, wordt ‘€ 26,50’ vervangen door ‘€ 17,50’, wordt ‘€ 21,20’ vervangen door ‘€ 14,–’ en wordt ‘€ 15,90’ vervangen door: € 10,50.

H

In artikel 23, eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 0,75’ vervangen door: € 1,50.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 14 november 2017

Raad van Bestuur, Namens deze Th.A.J. Burmanje

TOELICHTING

Algemeen

Het Kadaster bepaalt jaarlijks op basis van Meerjarenbeleidsplan en -begroting en op basis van inhoudelijke redenen of tariefwijzigingen noodzakelijk zijn. De tarieven van het Kadaster blijven in 2018 op het peil van 2017; er vindt geen algemene herziening plaats. Per 1 januari 2018 zijn wel enkele aanpassingen in de tariefstructuur en een beperkte aanpassing in enkele specifieke tarieven doorgevoerd. De aanpassingen zijn doorgevoerd ter bevordering van de rechtszekerheid, op basis van wensen van klanten en vanuit de behoefte aan meer eenduidigheid en consistentie in de door het Kadaster gehanteerde tarieven.

Omtrent de wijzigingen is de Gebruikersraad, bedoeld in artikel 16 van de Organisatiewet Kadaster, gehoord. De Gebruikersraad heeft hierbij positief geadviseerd. Deze wijziging is goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, blijkens een brief van 10 november 2017, waarin het Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 en het tarievenvoorstel worden goedgekeurd.

Bevordering rechtszekerheid

De rechtszekerheid is gebaat bij een registratie die de werkelijke situatie zo goed mogelijk weergeeft. Eén van de aandachtspunten daarbij is het doorhalen van vervallen hypotheekrechten. Er is nu een goed werkende kadasterstylesheet beschikbaar waarmee op geautomatiseerde wijze de rechtszekerheidsregistratie bij kan worden gehouden. Voor inschrijvingen met deze stylesheet wordt een nultarief gehanteerd, waarmee de drempel voor het doorhalen van hypotheken wordt verlaagd.

Daarnaast is een nultarief ingevoerd voor het inschrijven van stukken betreffende de Registratie huwelijksgemeenschap en de Afstand huwelijksgemeenschap. Het nultarief bevordert de inschrijving van dergelijke stukken, waardoor de actualiteit van de registratie verbetert. Tevens voorkomt dit dat een akte die met een kadasterstylesheet wordt ingeschreven, alsnog niet geautomatiseerd verwerkbaar blijkt omdat de tenaamstelling niet overeenkomt met de registratie.

Wensen van klanten

Een aantal knelpunten die klanten ervaren, heeft te maken met de tarifering van landmeetkundig werk. De verwachting is dat deze knelpunten deels opgelost worden door een laag splitsingstarief te introduceren voor percelen van ten hoogste 100 m2. Hierdoor zal in meer gevallen voor een splitsing vooraf worden gekozen met definitieve grenzen in plaats van met voorlopige grenzen.

Eenduidigheid en consistentie van tarieven

Het Kadaster verwacht in 2018 een nieuw mutatiesysteem voor de basisregistratie kadaster in te kunnen voeren. Basis voor het nieuwe systeem is het registreren van rechtsfeiten. Uitgangspunt voor de tarifering is dat een rechtsfeit maar één tarief kan hebben. In de regeling die tot 1 januari 2018 gold, was er een aantal situaties waarbij een rechtsfeit in verschillende tariefcategorieën kon vallen, afhankelijk van de vraag of sprake was van een wijziging van een rechthebbende. Een aantal in deze regeling opgenomen wijzigingen is bedoeld om elk rechtsfeit maar in één categorie te laten vallen, zodat het tarief geautomatiseerd kan worden bepaald. Dit draagt tevens bij aan de duidelijkheid van de tariefstructuur.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

In het eerste, tweede en derde lid van artikel 2 zijn ter uniformering van de tarieven aan deze leden nieuwe rechtsfeiten toegevoegd, zoals hiervoor in de algemene toelichting onder het kopje ‘Eenduidigheid en consistentie van tarieven’ is toegelicht. In het vierde lid van dit artikel is (onder vervanging van het meerwerktarief) het nultarief opgenomen voor doorhaling van een recht van hypotheek, wanneer deze doorhaling door middel van een kadasterstylesheet voor geautomatiseerde bijhouding wordt aangeboden. Tevens vervalt het meerwerktarief voor grote en complexe akten door het schrappen van de tekst van het oorspronkelijke vierde en vijfde lid van dit artikel. Het vervallen van het meerwerktarief is een verdere vereenvoudiging en maakt de administratieve verwerking gemakkelijker.

Onderdeel B

Ter bevordering van de inschrijving van stukken betreffende de registratie en afstand huwelijksgemeenschap wordt in artikel 3 voor inschrijving van dergelijke stukken het nultarief gehanteerd. Het stimuleren van de inschrijving van deze stukken is bedoeld om de actualiteit van de gegevens van de rechthebbende in de registratie en daardoor ook de rechtszekerheid te bevorderen.

Onderdeel C

In artikel 6 wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd om door middel van een lager tarief voor kleinere percelen (met een grootte van ten hoogste 100 centiare) te stimuleren dat verschuivingen in het gebruik van grond in de loop van tijd worden ingeschreven, zodat de perceelregistratie overeenkomt met het daadwerkelijk gebruik, hetgeen de rechtszekerheid bevordert. Dit onderdeel is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het vormen van percelen die als zelfstandig object zullen worden overgedragen, zoals nieuwbouwpercelen met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2. Ook wanneer genoemde kleinere percelen onderdeel uitmaken van een project waarbij ten minste 50 of meer nieuwe percelen moeten worden gevormd, geldt voor de vorming van deze kleinere percelen met definitieve grenzen, het lage tarief van € 90,–, zoals aangegeven in het gewijzigde tweede lid.

Onderdeel D en E

In artikel 8, zesde lid, en artikel 12, onderdeel a, worden de tarieven voor onderzoek naar de laatste aankomsttitel en voor onderzoek naar een eigendomsclaim voor netwerken aangepast tot het niveau van overige onderzoeken in de openbare registers. Die tarieven zijn gebaseerd op het zogenaamde kwartiertarief van artikel 27, onderdeel b. Het kwartiertarief is bij de tariefwijziging per 1 januari 2014 (Stcrt. 2013, 30402) verhoogd, waarbij abusievelijk niet de tarieven voor onderzoek aankomsttitel en onderzoek eigendomsclaim voor netwerken zijn aangepast.

Onderdeel F

In artikel 13 wordt het tarief voor digitale raadpleging van een negatieve mededeling gelijkgetrokken met het tarief dat voor de digitale raadpleging van een objectlijst wordt gehanteerd. Derhalve vervalt het derde lid van dit artikel. In het nieuwe vijfde lid worden de tarieven voor raadpleging van een objectlijst of negatieve mededeling via andere kanalen verlaagd en wordt het tarief voor raadpleging van deze producten aan de balie van een van de kantoren van de Dienst toegevoegd. Dat laatste is nodig omdat er incidenteel behoefte is aan deze handmatige verstrekking, waarvoor nu ook een tariefgrondslag bestaat.

Onderdeel G

In artikel 21, derde lid, worden de tarieven voor het woningrapport verlaagd, zodat dit in lijn is met de afzonderlijke componenten in het woningrapport waarvan de tarieven eerder al verlaagd zijn: te weten het kadastraal bericht object (artikel 13, tweede lid, tariefwijziging per 1 januari 2017, Stcrt. 2016, 59909) en uittreksel kadastrale kaart (artikel 17, tweede lid, tariefwijziging per 1 januari 2016, Stcrt. 2015, 40606). Andere componenten zijn inmiddels als open data beschikbaar, zoals het bouwjaar en woonoppervlak uit de Basisregistratie adressen en gebouwen.

Onderdeel H

In artikel 23, eerste lid, onderdeel c, wordt het tarief voor raadpleging van agrarische transacties verhoogd (verdubbeld), zodat dit tarief consistent is met de transactietarieven van artikel 20. De verhoging heeft ook te maken met een, in overleg met gebruikers afgestemde, verbetering van de functionaliteit voor het opvragen van agrarische transacties, die begin 2018 zal worden ingevoerd.

Raad van Bestuur, Namens deze Th.A.J. Burmanje