Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2017, 66763VergunningenOmgevingsvergunningen “Het Kunstenpand” nabij Zuidplein 88

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij twee omgevingsvergunningen hebben verleend ten behoeve van de oprichting van een nieuw cultureel centrum “Het Kunstenpand” aan/nabij Zuidplein 88, 3083 CW. Het gaat hierbij om:

a) een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “Bouwen”, “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en ”Werk of werkzaamheden uitvoeren” (OMV.16.12.00419) en

b) een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit “Uitrit aanleggen of veranderen” (OMV.17.08.00100).

Het plan voorziet in de realisering van een nieuw cultureel centrum “het Kunstenpand”. Dit nieuwe centrum wordt opgericht op de locatie van het oude zwembad aan het Zuidplein nabij nummer 88 (Annie MG Schmidtplein). In het pand zal o.a. een theater, een bibliotheek, diverse expositieruimten en podia gehuisvest worden. Het plan betreft tevens het aanpassen en uitbreiden van de bestaande inrit en het realiseren van een inrit voor “het Kunstenpand”.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen van vrijdag 17 november tot en met vrijdag 29 december 2017 ter inzage bij:

• Gemeente Rotterdam. Bij het Cluster Stadsontwikkeling (na telefonische afspraak: 010 – 489 6360 of 010 – 489 5241).

De omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen via de landelijke website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’.

Beroep

Tegen één of beide verleende omgevingsvergunningen voor “Het Kunstenpand’ kan van 18 november 2017 tot en met 29 december 2017 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad vanState, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend, dan treedt het betreffende besluit niet in werking. Voor het in behandeling nemen van het beroep/verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

N.B.1: Voor deze omgevingsvergunningen wordt gebruik gemaakt van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Dat betekent dat er rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtsrechtspraak van de Raad van State wordt moeten worden ingesteld.

N.B.2: Deze omgevingsvergunningen vallen onder artikel 3.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit/de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.