Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2017, 66355VergunningenVerleende omgevingsvergunning Spoorbaan 42 tm 56 en 49 tm 65, Vierasser 57 tm 67 en Remise 2 tm 14 te Hellevoetsluis

Logo Hellevoetsluis

Nummer : WABO 2017 233

Datum beschikking : 3 november 2017

Datum verzending : 7 november 2017

Activiteiten : oprichten 30 woningen

Plaatselijk bekend : Spoorbaan 42 tm 56 even, Spoorbaan 49 tm 65 oneven, Vierasser 57 tm 67 oneven en Remise 2 tm 14 even

 

Beroepschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft bij het beroepschrift te worden overgelegd.

Als u in beroep gaat, kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50591 te 3007 BM Rotterdam. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Geen beroep bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

Informatie over een besluit of de wettelijke mogelijkheden kunt u iedere werkdag verkrijgen bij de afdeling Beheer, Vergunningen & Handhaving, telefoonnummer 14 0181.