Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2017, 66262OverigVaststelling hogere grenswaarden besluit Plantage de Sniep – deelplan L ‘Punt Sniep’

Logo Diemen

Het college van burgemeester en wethouders van Diemen heeft op 31 oktober 2017, nr. 201 7 -05 5964 een hogere grenswaarden besluit vastgesteld voor ‘Plantage de Sniep – deelplan L Punt Sniep .

Met dit besluit hebben burgemeester en wethouders op grond van de artikelen (59 in verbinding met) 45 en 83 van de Wet geluidhinder, artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder en artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer hogere waarden vastgesteld als gevolg van wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai teneinde woningbouw in het plangebied mogelijk te maken.

Het besluit ligt van 17 november 2017 t/m 28 december 2017 bij de balie in het gemeentehuis ter inzage.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het hogere grenswaarden besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tot het indienen van een zienswijze tegen het ontwerp besluit.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde termijn van ter inzage legging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.