Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
referendumcommissieStaatscourant 2017, 66177Raadgevend referendum

Besluit van de Referendumcommissie van 10 november 2017 tot vaststelling van de dag van stemming over de aan het referendum onderworpen Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (Stb. 2017, nr. 317) en de aanduiding daarvan op het bij de stemming te bezigen stembiljet

De Referendumcommissie,

Gelet op de artikelen 55, eerste lid, en 58, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum;

Gezien het besluit van het centraal stembureau van 1 november 2017 (Stcrt. 2017, nr. 63604);

Besluit:

Artikel 1

De dag van stemming van het raadgevend referendum over de Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (Stb. 2017, nr. 317) wordt vastgesteld op 21 maart 2018.

Artikel 2

Op het bij de stemming te bezigen stembiljet wordt de wet als volgt aangeduid: ‘de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017’.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De referendumcommissie, namens deze, M.C. van der Laan Voorzitter

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Referendumcommissie, Postbus 11713, 2502AS Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.