Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 65975

Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Vastgesteld bestemmingsplan

Logo Nunspeet

1 e parti ë le herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen 2010 voor ’t Frusselt 30

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2017 het bestemmingsplan 1e partiële herziening bestemmingsplan Recreatieterreinen 2010 voor ’t Frusselt 30gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan beoogt te voorzien in de bouw van een oppervlakte van maximaal 2.900 m2 aan groepsaccommodaties op de velden tussen de weg Nunspeet-Vierhouten en ’t Frusselt in Vierhouten. U kunt met ingang van woensdag 15 november 2017 het vastgestelde bestemmingsplan inzien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.nunspeet.nl/actueel/bekendmakingen en www.ruimtelijke plannen.nl (IMRO NR. 0302.BP.1131VG02)

Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar het raadsbesluit, de nota van wijzigingen en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Met ingang van donderdag 16 november 2017 kan gedurende zes weken tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een zienswijze ingediend heeft. Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad zijn aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl