Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2017, 65973Ruimtelijke plannenVaststelling Wijzigingsbesluit Praxair locatie Beugsloepweg 3 Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben medewerking verleend tot het wijzigen van de PR 10-6 contour waarbij de contour ‘veiligheidszone – bevi’ wordt vergroot.

 

De wijziging heeft betrekking op de veiligheidscontour die door vermindering van activiteiten naar verwachting kleiner zou moeten worden, maar door het toepassen van nieuwe verplichte rekenmethode wordt deze vergroot en daarmee wordt de huidige contour overschrijdt.

 

In het bestemmingsplan “Maasoeverzone” is geregeld dat burgemeester en wethouders een wijzigingsbevoegdheid hebben om het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op het vergroten van de aanduiding ‘veiligheidszone – bevi’ indien door de verandering in wet- en regelgeving de betreffende PR 10-6 contour groter is geworden.

 

Het ontwerp besluit heeft van maandag 28 augustus 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken zijn vanaf donderdag 16 november 2017 digitaal te raadplegen via www.officielebekendmakingen.n. of via ruimtelijkeplannen.nl (planid. NL.IMRO.0622.0269wp02Maas2009.0030).

 

Beroep

Slechts belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht, kunnen binnen de termijn van tervisielegging bij de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam beroep aantekenen. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam.

 

Vlaardingen, 15 november 2017

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen