Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 65961

Gepubliceerd op 14 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

2017-11-09Hoofddijk, Oost, Aslastbeperking, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

Kenmerk: 4885435

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen.

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

de tunnel die het wegdek van het UMC met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) verbindt, een dek heeft, gebaseerd op verkeersklasse 30. Dit betekent een maximale belasting van 30 ton, ofwel een maximale aslast van 10 ton;

dat

met deze verkeersmaatregel vermeden wordt dat het tunneldek het niet houdt;

dat

vanwege de hoge kosten deze verkeersmaatregel de voorkeur geniet boven het verzwaren van het tunneldek of toepassing van een overkluizing. Ook voor het normale gebruik van deze wegen zijn deze laatste maatregelen overbodig;

dat

de verkeersveiligheid hiermee gediend is, want wanneer door een te zware vrachtauto de tunnel zou instorten, het leed niet is te overzien;

dat

het normale vrachtverkeer dat het UMC en WKZ bevoorraadt niet zo zwaar is als de maximaal toegestane aslast;

dat

het hele zware bouw- en overige verkeer hiervan nauwelijks hinder ondervindt en dient via de route van de bussen en tram te rijden indien men op het terrein zijn moet;

dat

als vooraankondiging twee borden op de Lundlaan geplaatst worden direct na de aansluiting van de Lundlaan op de Universiteitsweg;

dat

de korpschef van politie in de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

B esluiten:

met ingang van 15 november 2017 in de hierna volgende straten de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Oost

Hoofddijk (ter hoogte van de aansluiting op de Lundlaan en de Heidelberglaan; komende vanaf de Universiteitsweg/Lundlaan in oostelijke richting en komende vanaf de Heidelberglaan in westelijke richting)

Vaststellen: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven, 10 ton, maximum massa 30 ton (C20)

Utrecht, 9 november 2017

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

R. Bijen

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Gepubliceerd op 14 november 2017 in de Staatscourant.

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl