Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2017, 65763Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Nieuw Noord"

Logo Zandvoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 november 2017 het  bestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” ligt in de wijk Nieuw Noord en wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem‐Zandvoort aan de zuidkant, de Linnaeusstraat en Noorderduinweg aan de westkant, de Kochstraat en Kamerlingh Onnesstraat aan de noordkant, en de Wattstraat aan de oostkant.

 

Inhoud bestemmingsplan

 • 1.

  Voor het deelgebied 1A (Linnaeusstraat / Noorderduinweg / Flemingstraat / Curiestraat / Kamerlingh Onnesstraat) geeft het bestemmingsplan een regeling waardoor de bestaande bedrijven kunnen worden voortgezet, tot het moment dat het gebied, al dan niet gefaseerd, wordt getransformeerd in woningbouw. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om deze transformatie mogelijk te maken.

 • 2.

  In deelgebied 1B (Curiestraat / Kochstraat / Kamerlingh Onnestraat) kunnen de bestaande bedrijven worden voortgezet. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in functiemenging: bedrijven en wonen, waarbij wonen op de verdieping wordt toegelaten.

 • 3.

  Voor het deelgebied 2 (AWZI, voormalige rioolwaterzuivering) geeft het bestemmingsplan een regeling waarbij, na al dan niet gefaseerd uitwerking, een gemengd gebied (wonen en bedrijven) ontstaat. Hierbij wordt wonen toegelaten op de kop van het terrein aan de westzijde.

 • 4.

  Deelgebied 3 (ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat van de Max Planckstraat tot en met de Wattstraat) omvat drie kleinere ruimtelijke eenheden. De bedrijven aan de Max Planckstraat en de gemeentelijke remise; woningen aan de Voltastraat; en de bedrijven tussen de Voltastraat en Wattstraat, worden als zodanig opnieuw bestemd.

   

Gewijzigde vaststelling

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan gewijzigd naar aanleiding van zienswijzen en op ambtshalve advies.

 

Wijziging planregels:

- Ambtshalve is in de planregels aan het college de bevoegdheid gegeven de functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf”(sb) te laten vervallen, daar waar deze specifiek bestemde bedrijven hun bedrijfsvoering staken op de oorspronkelijke met een functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf” (sb-) aangewezen locaties.

- Ambtshalve is artikel 18.2 onder c van de planregels aangevuld met een zinsnede met als strekking dat voor stedenbouwkundige plannen die voor het plangebied worden gemaakt het bij dit bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitsplan als referentie zal dienen.

 

Wijziging toelichting:

- Paragraaf 7.1 van de toelichting is aangevuld met een uitgebreidere uitleg van de financiële uitvoerbaarheid van het deelgebied 1A.

- Na de kop 4.11 Verkeer en parkeren van de toelichting op het bestemmingsplan is een uitgebreidere tekst ingevoegd met een beschrijving van de bestaande en de toekomstige verkeerssituatie. De conclusie is explicieter geredigeerd. De Kamerlingh Onnesstraat en de Linnaeusstraat hebben als gebiedsontsluitingswegen meer dan voldoende capaciteit om de huidige en verwachte intensiteiten van mvt/etmaal af te wikkelen.

- Na paragraaf 4.7 van de toelichting is een nieuwe 4.8 Trillingshinder railverkeer toegevoegd. Aan de toelichting is het betreffende rapport trillingshinder railverkeer toegevoegd. Conclusie is dat voor geprojecteerde appartementengebouwen geen sprake is van overschrijding van trillingsstreefwaarden.

- Na kopje Waarde archeologie 1 en Waarde archeologie 2 blz. 71 van de toelichting is een uitgebreidere tekst ingevoegd waarin is uitgelegd op welke wijze de milieuzonering binnen het plangebied is geregeld.

 

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels zijn te raadplegen op www.zandvoort.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt, met ingang van 17 november 2017 gedurende zes weken, een papieren versie van de stukken gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

 

Beroep

Een belanghebbende kan gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging (beroepstermijn)beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens kan hij een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen tijdige zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht. Wie opkomt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het plan ten opzichte van het ontwerp daarvan, kan redelijkerwijs niet worden verweten daaromtrent geenzienswijzen kenbaar te hebben gemaakt. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de genoemde afdeling van de Raad van State treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.