Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 65672Ruimtelijke plannenVaststelling hogere waarden Wet geluidhinder in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Herziening Woongebieden’.

Logo Hoogezand-Sappemeer

Geluidontheffing bestemmingsplan herziening Woongebieden .

In het bestemmingsplan herziening Woongebieden worden een aantal omissies hersteld. Om een goed woon- en leefklimaat te waarborgen moet er voor een aantal van deze locaties een zogenaamde hogere waarden procedure worden gevoerd. Hierbij gaat het onder andere om de volgende locaties: Acacialaan, de IJsbaanlocatie, De Vosholen en Middenstraat 63.

(Zie ook de publicatie over het bestemmingsplan herziening Woongebieden).

Het opnieuw opnemen is niet zonder meer mogelijk op locaties waar de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder, of van de eerder vastgestelde hogere waarden. Om de woningbestemming toch mogelijk te maken willen burgemeester en wethouders op grond van de Wet geluidhinder(artikel 59, 85 en 106d lid 2) en het Besluit Geluidhinder (artikel 2.2, 3.10 en 4.10) ontheffing verlenen van de voorkeurs-grenswaarden en hogere waarden vaststellen voor de geluidbelasting.

Terinzagelegging

De terinzagelegging van de “beschikking hogere grenswaarden geluid Woongebieden” gebeurt op basis van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het plan ligt met bijbehorende stukken ter inzage van

donderdag 16 november 2017 tot en met woensdag 27 december 2017 in:

-Gemeentehuis, Gorecht Oost 157 te Hoogezand, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Beroep

Bent u het niet eens met de vastgestelde hogere waarden?

Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • Van 16 november 2017 tot en met 27 december 2017, en

  • Als u belanghebbende bent.

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzieningen indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogezand, 15 november 2017