Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 9 november 2017, kenmerk 1251672-169822, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2018

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt ‘€ 82.752’ telkens vervangen door: € 83.415.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt met ingang van 1 januari 2018 in artikel 2a, eerste lid, van de Wet op de zorgtoeslag (hierna: Wzt) het bedrag van € 82.752 in € 83.415.

Ingevolge artikel 2a, tweede lid, van de Wzt, wordt bij het begin van het kalenderjaar het bedrag, genoemd in het eerste lid, van dat artikel, gewijzigd overeenkomstig de tabelcorrectiefactor voor de inkomstenbelasting. Deze bedraagt 0,8% hetgeen resulteert in een indexatie van € 663.

Verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen plus € 83.415 hebben geen recht op de zorgtoeslag.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven