Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DelflandStaatscourant 2017, 6503Ruimtelijke plannenGemeente Midden-Delfland – Vaststelling bestemmingsplan – “partiële herziening bestemmingsplan Harnaschpolder Noord 2014 – Reclamemast”

Logo Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het vastgestelde bestemmingsplan “partiële herziening bestemmingsplan Harnaschpolder Noord 2014 – Reclamemast” met het planidentificatienummer NL.IMRO. 1842.bp16HP02-va01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Om de realisatie van de beoogde reclamemast te faciliteren wordt deze “partiële herziening van het bestemmingsplan Harnaschpolder Noord 2014” opgesteld. Met deze partiële herziening wordt de realisatie van een reclamemast met zes reclamevlakken juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Het plangebied is gelegen in het uiterste noorden van de gemeente Midden-Delfland aan de oostzijde van de snelweg A4. Het plangebied is gelegen in de vastgoedzone en wordt globaal begrensd door:

  • in het noorden en westen: de rijksweg A4;

  • in het oosten: de waterzuiveringsinstallatie;

  • in het zuiden: (de overige percelen van) de Vastgoedzone.

Ter inzage legging

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO. 1842.bp16HP02-va01 met de hierbij behorende stukken liggen van vrijdag 3 februari 2017 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op de gemeentelijke website: www.middendelfland.nl > Actueel > stukken ter inzage of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO. 1842.bp16HP02-va01.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de termijn van ter inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Bart Boon (015) 380 42 22.

Schipluiden, 2 februari 2017