Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2017, 64981VerkeersbesluitenVerkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, nr. 1008018/1008020, tot het aanbrengen van een fysieke strookscheiding op de Bosrandweg (N231) tussen de Rietwijkeroordweg en de rotonde met de Nieuwe Meerlaan.

Logo Noord-Holland

 

 

 

 

Aanleiding

Het weggedeelte van de Bosrandweg (N231) tussen de Rietwijkeroordweg en de Nieuwe Meerlaan is een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. De maximaal toegestane snelheid is 80 km/u. Langs deze weg bevinden zich twee percelen (maneges) die een uitweg hebben naar de Bosrandweg. Met de huidige inrichting van de Bosrandweg bestaat de kans op kop-staart botsingen en confrontaties met tegemoetkomend verkeer. De provincie heeft tevens klachten ontvangen over bijna-ongevallen. De oorzaak van de (bijna) ongevallen is meestal stilstaand verkeer op deze weg. Het verkeer staat stil vanwege files of omdat men afslaat naar één van de percelen.

Om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren zal op de as van deze weg een fysieke rijstrookscheiding worden gemaakt. Hierdoor zal verkeer uit zuidwestelijke richting niet meer kunnen afslaan naar de percelen. Verkeer afkomstig van deze percelen kan alleen nog maar rechtsaf slaan. Voor deze fysieke aanpassing van de weg is een verkeersbesluit nodig.

 

Motivering maatregelen

Zoals in de aanleiding is aangegeven gebeuren op deze weg regelmatig (bijna) ongelukken waarvan de oorzaak is gelegen in stilstaand verkeer (kop-staart botsingen). Soms staat het verkeer stil door een file omdat de Bosrandbrug open staat, en soms staat het verkeer stil omdat verkeer wil afslaan naar de percelen (maneges) gelegen aan deze weg.

Om deze weg veiliger te maken zijn verschillende opties bekeken:

1-realiseren fysieke rijstrookscheiding:

Hierdoor kan verkeer niet meer afslaan naar de percelen. Er staan geen voertuigen meer stil op de weg om af te slaan, conflicten met tegemoetkomend verkeer worden voorkomen en de rijsnelheid wordt bepaald door het langzaamste voertuig wat bijdraagt aan een gelijkmatig snelheidsgedrag en rustiger verkeersbeeld. Deze oplossing is eenvoudig te realiseren en past in de provinciale doelstelling ‘sober en doelmatig’. De maatregel kan binnen de bestaande verkeersruimte worden gerealiseerd zonder dat zonder dat kabels/leidingen dienen te worden omgelegd.

 

2-maken van linksaf vakken naar de percelen:

Der linksaf vakken bieden het afslaande verkeer een eigen plek. Hierdoor kan het verkeer veilig een geschikt moment afwachten op de uitweg op te rijden, zonder dat het achterop komende verkeer wordt gehinderd. Er zijn met deze optie nog wel confrontaties met tegemoetkomend verkeer mogelijk. Deze maatregel kan niet binnen de bestaande verkeersruimte worden gerealiseerd. Voor deze oplossing is extra ruimte (grond) nodig. Uitbreiding aan de oostzijde betekent dat er grond moet worden aangekocht van het Amsterdamse Bos en bomen moeten worden gekapt. Deze grond behoort tot de Ecologische Hoofdstructuur. Aantasting daarvan is niet toegestaan tenzij er zwaarwegende belangen zijn én er geen andere oplossing mogelijk is.Uitbreiding naar de westzijde betekent verlegging van de kabels en leidingen die daar liggen. Het verplaatsen/omleggen hiervan is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Zoals onder punt 1 is aangegeven is er een oplossing mogelijk, namelijk het realiseren van een fysieke rijstrookscheiding. Aantasting van de ecologische hoofdstructuur en het verkrijgen van de grond van het Amsterdamse bos ligt dan niet in de rede.

 

3-doortrekken parallelweg aan de westzijde van de Bosrandweg tot aan de overige percelen:

Met deze optie staan er geen voertuigen stil op de Bosrandweg en zijn er geen conflicten met tegemoetkomend verkeer. Bestemmingsverkeer wordt dan via de parallelweg afgewikkeld. Voor deze optie is (veel) grondaankoop nodig van een particulier en van het Amsterdamse Bos (Schinkelbos), en een herinrichting van de terreinen van beide maneges. De provincie heeft als beleid dat zij eventuele maatregelen op eigen gronden realiseert. Pas als dat niet mogelijk blijkt te zijn komt de mogelijkheid om grond aan te kopen in beeld. Zoals aangegeven onder 1 is er een sobere en doelmatige oplossing mogelijk, daarom is deze optie niet verder onderzocht.

Gelet op bovenstaande is gekozen voor het realiseren van een fysieke rijstrookscheiding tussen de Rietwijkeroordweg en de Nieuwe Meerlaan. Verkeer vanuit zuidwestelijke richting kan niet meer linksaf slaan naar de percelen. Zij dienen door te rijden naar de rotonde bij de Bosrandbrug en vanuit daar weer de Bosrandweg (terug) op te rijden. Verkeer afkomstig van de percelen kan alleen nog maar naar rechts afslaan. Voor hen wordt bij de Rietwijkeroordweg een keergelegenheid gemaakt.

 

Overleg met omgeving

Er is overleg geweest met de maneges. Een belanghebbende gaf aan dat een fysieke rijstrookscheiding voor hen niet wenselijk was. Bezoekers dienen hierdoor om te rijden. Daarnaast is hun uitweg op de Bosrandweg te smal voor de vrachtauto’s van toeleveranciers. Zij kunnen niet goed rechtsaf slaan. Zij geven aan dat er weinig ongevallen zijn en dat de ongevallen die er zijn worden veroorzaakt door te hard rijdend verkeer en door de files vanwege de geopende Bosrandbrug.Tevens geven zij aan dat als bezoekers dienen door te rijden naar de rotonde bij de Bosrandbrug, deze bezoekers er lang over doen om hun perceel te bereiken. De Bosrandbrug staat namelijk regelmatig open en op drukke uren is er dan file.

 

filedetectie

Een van de andere mogelijke oorzaken van ongevallen op deze weg (stilstaand verkeer door een file) wordt aangepakt door het aanbrengen van filedetectie. Om verkeer te attenderen op een file, wordt er filedetectie aangebracht. Zodra er een file is wordt verkeer op enige afstand van tevoren door middel van een elektronisch bord met knipperlichten gewaarschuwd dat er file is. Verkeer wordt hiermee niet meer verrast door een file op de weg maar kan daarop anticiperen en zijn snelheid aanpassen.

 

Afweging belangen

De verschillende mogelijkheden, de verkeerssituatie op de weg en de reacties van belanghebbenden zijn tegen elkaar afgewogen. Als wegbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de Bosrandweg. Het is provinciaal beleid dat wij kosteneffectief en doelmatig werken. Als de verkeersveiligheid kan worden verbeterd door een minder kostbare oplossing, dan passen wij die oplossing toe. Wij nemen daarbij in ogenschouw dat dergelijke maatregelen hinder kunnen opleveren, maar zien erop toe dat deze hinder niet onevenredig is.

In dit geval is er hinder voor de percelen. Bezoekers dienen om te rijden (respectievelijk circa 1300 m en 900 m). De extra rijtijd zonder vertraging is respectievelijk circa 4 minuten en 2 minuten. Als de Bosrandbrug open staat kan er file ontstaan waardoor men er langer over doet om de percelen te bereiken. Wij hebben onderzoek gedaan naar de openingstijden van deze brug. Gebleken is dat de gemiddelde openingstijd 5 minuten is. Soms zijn er uitschieters van 10 á 12 minuten. De brug wordt het vaakst geopend tussen 10.00 -15.00 uur en in de zomermaanden. Wij realiseren ons dat deze hinder er is voor de bewoners en bezoekers van de percelen, maar gezien de verkeersveiligheidsbelangen die met deze maatregel worden gediend vinden wij deze hinder niet onevenredig. De percelen blijven gewoon bereikbaar. Alleen als er een combinatie is van factoren zoals drukte en een geopende Bosrandbrug is er hinder. Voor wat betreft de (te) smalle uitweg van de percelen: de provincie zal de inrit naar Horse Paradise aanpassen voor zover nodig.

 

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Gedeputeerde Staten zijn als wegbeheerder van de N231 bevoegd om dit verkeersbesluit te maken. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Advies politie

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. Dit besluit is voorgelegd aan de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van politie.

 

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel voor wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

 

BESLUIT

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

1. Een fysieke rijstrookscheiding te realiseren op de Bosrandweg (N231) tussen de Rietwijkeroordweg en de Nieuwe Meerlaan, waarmee maatregelen worden getroffen zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994. Bestuurders kunnen hierdoor niet meer linksaf afslaan naar de percelen langs deze weg. Verkeer afkomstig van deze percelen kan hierna alleen nog rechtsaf slaan;

2. Door het plaatsen van de borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de fysieke rijstrookscheiding , bestuurders te verplichten om deze rijstrookscheiding aan de rechterzijde te passeren;

3.Van dit besluit mededeling te doen in De Staatscourant.

Haarlem, 7 november 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Namens dezen,

F.J. van der Linden

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur

 

Bezwaar

1.Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

2. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met mevrouw R. Puggioni, werkzaam bij de afdeling Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur, tel. (023) 514 34 46.