Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2017, 64807Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 6 november 2017, kenmerk 01.019.436, inzake wijziging van de vergunning tot het organiseren van speelcasino’s en tot het aanwezig hebben en exploiteren van speelautomaten in speelcasino’s.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit;

Gezien het daartoe strekkende verzoek van de vergunninghouder;

Gelet op artikel 27i, eerste en derde lid, van de Wet op de kansspelen;

Besluit in artikel 4, eerste lid, van de Beschikking casinospelen 1996 na onderdeel l. een nieuw onderdeel toe te voegen:

  • m. Casino Barbut.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2017.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, R.E. Heijungs Hoofd afdeling Toezicht & Consument

Bezwaar

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING

Holland Casino N.V. is de (enige) houder van de vergunning tot het organiseren van speelcasino’s en tot het aanwezig hebben en exploiteren van speelautomaten in speelcasino’s1. Een verplicht onderdeel2 van deze vergunning is een uitputtende lijst van de casinospelen (‘spelassortiment’) die in speelcasino’s aangeboden mogen worden. Dit spelassortiment’ wordt af en toe aangepast om het spelaanbod van Holland Casino actueel te houden, dat wil zeggen voldoende te laten aansluiten bij de veranderende smaak van het publiek. Het toevoegen van een nieuw spel wordt voorafgegaan door een zgn. proefopstelling, waarbij het nieuwe spel op beperkte schaal wordt getest.

Deze wijziging betreft zo’n toevoeging, namelijk die van het spel Casino Barbut. Dit dobbelspel is sinds 15 december 2016 beproefd in het speelcasino in Venlo.


X Noot
1

Artikel 27h, eerste lid, en 30z, eerste lid, van de wet

X Noot
2

Artikel 27i, tweede lid, aanhef en onder b, van de wet.