Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 64559VerkeersbesluitenOnderwerp: Eenrichtingsverkeer Elisabethstraat en terrein rondom het Fort St. Gertrudis

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Elisabethstraat

In 2016 is de Elisabethstraat in Geertruidenberg opnieuw ingericht. Het wegprofiel van de Elisabethstraat is 5 meter breed waarbij aan een zijde van de weg ook parkeervakken zijn. Aan de Elisabethstraat zijn twee basisscholen gevestigd. Hierdoor is er op verschillende momenten op de dag een enorme drukte in verband met het halen en brengen van kinderen. Tijdens deze momenten is de verkeerssituatie in de Elisabethstraat erg chaotisch.

In de Elisabethstraat rijdt gemotoriseerd verkeer in tweerichtingen. Het wegprofiel is zodanig dat twee voertuigen elkaar niet kunnen passeren. Van de Elisabethstraat maken ook fietsers en voetgangers gebruik. Zowel van de straat als om de rijbaan over te steken. Met al deze bewegingen ontstaat er een onoverzichtelijk straatbeeld.

Na de herinrichting van de Elisabethstraat is afgesproken om deze te evalueren. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in overleg met de basisscholen en omwonenden. Hieruit is de conclusie gekomen om eenrichtingsverkeer in de Elisabethstraat in te stellen als proef voor een periode van zes maanden.

Het eenrichtingsverkeer wordt ingesteld vanaf de Haven in de richting van de Molenstraat. Het doel hiervan is om zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer tijdens het begin en einde van de schooltijden in de Elisabethstraat te hebben. Gezien de geografische ligging ten opzichte van de rest van de kern van Geertruidenberg, komt het meeste verkeer vanuit de Stadsweg in de richting van de Elisabethstraat. Door het eenrichtingsverkeer in de Elisabethstraat in tegengestelde richting in te stellen, verwachten we dat een deel van dit verkeer hier geen gebruik meer van maakt. Hiermee willen we ook vooral het gebruik van de parallel liggende Venestraat stimuleren. Hier is ruim voldoende parkeergelegenheid en een korte loopafstand richting de scholen.

Fort St. Gertrudis

Dichtbij de Elisabethstraat ligt het Fort St. Gertrudis waar Arjan van Dijk is gevestigd. Het terrein rondom het fort is gemeentegrond en openbaar toegankelijk. Dit terrein heeft in totaal drie in- en uitgangen. 1 aan de zijde van de Markt/Venestraat en 2 aan de zijde van de Haven. Deze laatste 2 komen uit tegenover het parkeerterrein van de begraafplaats, aan het begin van de Elisabethstraat.

Zowel het parkeerterrein van de begraafplaats, als het terrein rondom het fort, worden regelmatig gebruikt door mensen die kinderen naar de scholen brengen of komen halen. Door de verschillende in- en uitgangen aan de zijde van de Haven is de situatie hier vaak niet overzichtelijk. Om een eenduidiger beeld te creëren wordt eenrichtingsverkeer ingesteld op het terrein rondom het fort. Hiermee is er vanuit de zijde van de Haven slechts 1 in- en 1 uitgang.

Concreet betekent dit:

 • de Elisabethstraat in Geertruidenberg tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt voor een periode van zes maanden vanaf de Haven in de richting van de Molenstraat;

 • het terrein rondom het Fort St. Gertrudis tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt voor een periode van zes maanden;

 • dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;

 • dat het genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Geertruidenberg.

 • dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 • 1.

  Het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer voor een periode van zes maanden in de Elisabethstraat in Geertruidenberg door het plaatsen van borden C02, C02 en C04L;

 • 2.

  Het eenrichtingsverkeer in de Elisabethstraat uit te zonderen voor (brom)fietsers door eht plaatsen van borden OB54;

 • 3.

  Het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer voor een periode van zes maanden rondom het For St. Gertrudis in Geertruidenberg door het plaatsen van borden C02 en C03;

 • 4.

  Het eenrichtingsverkeer rondom het Fort St. Gertrudis uit te zonderen voor fietsers door het plaatsen van borden OB52;

Bij dit besluit behoren de volgende tekeningen:

 • 1.

  DVB 17-24 Situatietekening Elisabethstraat

 • 2.

  DVB 17-24 Situatietekening Fort St. Gertrudis

 

Raamsdonksveer, 06-11-2017

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouderse van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.