Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 64454Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanRondom de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Rondom de Vecht vanaf vrijdag 10 november tot en met donderdag 21 december 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied van het bestemmingsplan Rondom de Vecht omvat het buitengebied dat is gelegen tussen de kernen Breukelen en Maarssen. Daarnaast zijn delen van de bebouwde kom van Maarssen en Breukelen toegevoegd aan het plangebied.

Het bestemmingsplan is een herziening van het geldende bestemmingsplannen:

Landelijk gebied Rondom de Vecht (januari 2006) en de partiële herziening (24 november 2009)

en de eerste (april 2009) en tweede (november 2012) partiële herziening van bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht. Vergunde ontwikkelingen worden in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPRondomdeVechtLGB-OW01) vanaf vrijdag 10 november 2017 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Ontwerpbestemmingsplan Rondom de Vecht is vanaf vrijdag 10 november tot en met donderdag 21 december 2017 zonder afspraak in te zien op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer T. Verkammen of mevrouw C. Spaan (tel. 14 0346).

Reageren

Vanaf vrijdag 10 november 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het Ontwerpbestemmingsplan Rondom de Vecht. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze Rondom de Vecht Z/17/113960’. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met de heer T. Verkammen of mevrouw C. Spaan (tel.14 0346).