Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2017, 64213VerkeersbesluitenGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats St. Jozefstraat 32

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

Gelet op het verzoek voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de St. Jozefstraat te Boxtel;

OVERWEGENDE

dat de loopafstand van betrokkene enkele tientallen meters is;

dat het parkeren nabij haar woning een probleem is;

dat betrokkene hierdoor gedwongen wordt elders te parkeren;

dat daarom een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van betrokkene wenselijk is;

dat de toekenning van deze parkeerplaats aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart is gekoppeld;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op het bepaalde in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenwet de gemeente Boxtel bevoegd is;

B E S L U I T E N

  • 1.

    Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderbord met kenteken, conform bijgaande situatietekeningnr. 2017-74-01, een parkeerplaats te reserveren.

  • 2.

    Door verwijdering van het verkeersbord E6 en het onderbord met kenteken, ons besluit van 15 augustus 2017, waarin een gehandicaptenparkeerplaats is aangewezen, in te trekken.

  • 3.

    Dit besluit mede delen aan Politie Oost- Brabant, basisteam Meijerij.

Boxtel, 1 november 2017

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

F.H. van Dommelen

teammanager Inrichting, Verkeer en Reiniging

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na telefonische afspraak.