Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2017, 64071Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 2 november 2017, nr. MinBuZa-2017.1182361, tot aanwijzing van heer Soufiane EL HANKARI als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Sanctieregeling terrorisme 2007-II,

Besluit:

De Sanctieregeling terrorisme 2007-II is van toepassing op:

  • Soufiane EL HANKARI, geboren op 25 maart 1994 te ’s-Gravenhage.

De gronden voor dit besluit zijn vermeld in de bijlage.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing van het besluit in de Staatscourant, met uitzondering van de daarbij behorende bijlage.

De Minister van Buitenlandse Zaken, Voor deze, Het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid van de Directie Veiligheidsbeleid, M.E. ter Kuile

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij de Minister van Buitenlandse Zaken, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift berust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit te worden toegevoegd.