Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2017, 6333VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Tijdelijke maatregelen i.v.m. werkzaamheden Keetzijde

Logo Edam-Volendam

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Met het verkeersbesluit wordt het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer beoogd. Gedurende de werkzaamheden aan de bouwlocatie Keetzijde wordt de Zeedijk gebruikt voor het aanleveren van bouwmaterialen. Het is niet raadzaam dat het bouwverkeer een andere route rijdt.

Het is dan ook gewenst om:

a. een geslotenverklaring voor bouwverkeer op de Keetzijde tussen nummer 18 en de ontsluitingsweg Keetzijde in te stellen middels bord C07 met onderbord "bouwverkeer Keetzijde";

b. een geslotenverklaring voor bouwverkeer op de Broeckgouwstraat in te stellen middels bord C07 met onderbord "bouwverkeer Keetzijde";

Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de gemandateerde van de korpschef van de politie.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

1. een geslotenverklaring voor bouwverkeer op de Keetzijde ter hoogte van de ontsluitingsweg Keetzijde en huisnummer 18 in te stellen middels bord C07 met onderbord "bouwverkeer Keetzijde".

2. een geslotenverklaring voor bouwverkeer op de Broeckgouwstraat in te stellen middels bord C07 met onderbord "bouwverkeer Keetzijde".

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam

Namens deze,

drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.