Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 62929Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplanVijverhof Nieuwersluis, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis vrijdag 3 november tot en met donderdag 14 december ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit bestemmingsplan kan de buitenplaats Vijverhof, gelegen aan de westzijde van de Vecht direct ten noorden van de bebouwde kom van Breukelen, worden omgevormd naar een hotelaccommodatie met maximaal 45 kamers, een restaurant met serre, een theehuis aan de Vecht en een woning. Daarnaast voorziet het plan in het herstel van de landschapstuin, waarbij een aantal historische kenmerken van de buitenplaats wordt teruggebracht. Aan de zijde van de Vecht worden aanlegplaatsen gerealiseerd.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPVijverhofNWS-VG01) vanaf vrijdag 3 november raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 14 december bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (ma. t/m vr. van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Steutel of mevrouw C. Looijmans (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 3 november gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.