Vastgesteld bestemmingsplan Landgoed Rozephoeve, deelgebied Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het bestemmingsplan Landgoed Rozephoeve, deelgebied Oisterwijk wordt de ontwikkeling van een landgoed op het gebied van Oisterwijk nabij de Oirschotsebaan en de Kollenburgsebaan mogelijk gemaakt. Het landgoed bestaat uit de realisatie van natuur, een hoofdgebouw met enkele wooneenheden en een poortwoning op Oisterwijks grondgebied en twee poortwoningen op Oirschots grondgebied. Dit plan komt tot stand in samenspraak met een deelplan in de gemeente Oirschot.

Het plan wordt gewijzigd vastgesteld, de wijziging heeft betrekking op de toegestane bouwhoogte.

 

Beeldkwaliteitplan

Om de beeldkwaliteit van dit plan te waarborgen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de Welstandsnota 2015.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 5 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Landgoed Rozephoeve, deelgebied Oisterwijk NL.IMRO.0824.BPlandgoedRozephv-VA01 gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 3 november 2017 t/m 14 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • via www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen. Hier vindt u de directe link naar het plan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

     

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven