Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2017, 61904Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Verlengde Slotlaan 15”, Zeist

Logo Zeist

Burgemeester en wethouders van Zeist maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Verlengde Slotlaan 15” vanaf 2 november t/m 13 december 2017 digitaal ter inzage ligt in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website: www.zeist.nl/bestemmingsplannen. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0355.BPVerlSlotlaan15-OW01.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Verlengde Slotlaan 15 en ligt in de wijk Lyceumkwartier ten noordoosten van het centrum van Zeist. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee grondgebonden woningen mogelijk.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Zeist, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 030. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.zeist.nl/zienswijze.