Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 61420VerkeersbesluitenBesluit tot het opheffen van een voetgangersoversteekplaats (VOP) op de Heymanslaan

Logo Groningen

Kenmerk: 6492457

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Door het vervangen van de riolering in de Korrewegwijk, wordt onder andere de Heymanslaan opengebroken. Het geeft de mogelijkheid om de Heymanslaan opnieuw in te richten volgens het 30 km/uur principe (Duurzaam Veilig) en de dubbele bomenrij langs de Heymanslaan te herstellen. In de notitie “20170505 - ontwerpnotitie vervanging riolering Professorenbuurt” is het ontwerp voor de herinrichting onderbouwd.

Onderdeel van de herinrichting is het opheffen van de voetgangersoversteekplaats bij de entree van de Heymanslaan, parallel aan de Korreweg. Volgens het Duurzaam Veilig principe staat binnen een 30 km/uur zone het verblijven centraal. Dat betekent dat overal overgestoken zou moeten kunnen worden. Met het inrichten van de Heymanslaan volgens het Duurzaam Veilig principe, vervalt in principe de noodzaak voor deze voetgangersoversteekplaats. Daarbij komt dat verkeerd gepositioneerde voetgangersoversteekplaatsen vaak schijnveiligheid opleveren, men neemt vaak voorrang terwijl voorrang verkregen dient te worden.

Voetgangersoversteekplaatsen dienen daarom goed gepositioneerd te worden en geloofwaardig zijn. Binnen een 30 km/uur zone is dit niet het geval.

Een tweede reden voor het opheffen van de voetgangersoversteekplaats is de ligging, parallel langs de Korreweg. Verkeer wat uit de Heymanslaan komt, dient zich officieel voor de voetgangersoversteekplaats op te stellen, om verkeer op de Korreweg voorrang te kunnen verlenen, alvorens de Korreweg op te kunnen draaien. In de praktijk is dit echter amper mogelijk, doordat zo onvoldoende zicht is op verkeer wat op de Korreweg rijdt. Verkeer stelt zich dan ook vaak op de voetgangersoversteekplaats op, wat niet wenselijk is. Gezien deze redenen zijn we daarom voornemens deze voetgangersoversteekplaats op te heffen.

Dit besluit dient de volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het opheffen van een voetgangersoversteekplaats op de Heymanslaan, ter hoogte van de entree van de Heymanslaan vanaf de Korreweg, door het verwijderen van bord L2, volgens bijlage 1 van het RVV 1990 (en de daarbij horende markering).

 

Voor voornoemde verkeersmaatregel is eerder een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is daarmee tevens een besluit tot intrekking van dit besluit. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp