Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gilze en RijenStaatscourant 2017, 61359VerkeersbesluitenBURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

Logo Gilze en Rijen

gelet op het besluit van de raad d.d. 25 september 1995, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gedelegeerd is aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Algemene wet bestuursrecht;

o v e r w e g e n d e :

dat het garanderen van de bereikbaarheid, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen van de verkeersleefbaarheid de hoofddoelstellingen van het verkeer -en vervoersbeleid zijn;

dat aan bewoners gehandicaptenparkeerplaatsen ter beschikking kunnen worden gesteld als er niet op een anderen wijze in een parkeerplaats kan worden voorzien;

dat bij verhuizing, overlijden of anderszins de te beschikking gestelde gehandicaptenparkeerplaatsen niet meer nodig zijn en deze voorzieningen kunnen worden opgeheven;

dat de omstandigheden met betrekking tot het voorgaande zijn veranderd:

•de gegunde bewoner van Talmastraat 16 in Rijen naar Tilburg is verhuisd;

dat daarmee de omstandigheden waarvoor de voorzieningen waren toegekend zijn komen te vervallen.

dat van de genoemde maatregel een effectieve bijdrage mag worden verwacht aan de invulling van het door de gemeente Gilze en Rijen gevoerde verkeers- en vervoersbeleid;

dat het belang van omwonenden en het algemeen belang van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid dat aan invoering van de maatregel ten grondslag ligt, tegen elkaar zijn afgewogen;

dat voldaan is aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gilze en Rijen.

b e s l u i t e n :

tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats (op kenteken), zulks door het verwijderen van het bord E6 met onderbord vermeldende het kenteken, overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, voor de locatie ter hoogte van Talmastraat 16 in Rijen;

Rijen, 12 oktober 2017

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Pierre Kop

Domeinmanager Klant