Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2017, 60206OverigRectificatie: Vastgestelde wijzigingsplannen Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij

Logo Tiel

Op 12 oktober 2017 zijn de vastgestelde wijzigingsplannen 'Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ en Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2' ter inzage gelegd. Door een fout is daarbij de bekendmaking niet goed beschikbaar gesteld. Om deze fout te herstellen worden de wijzigingsplannen opnieuw ter visie gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 2 oktober 2017 de wijzigingsplannen 'Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 1’ en Buitengebied – Buitenplaatsen Passewaaij, 2' ongewijzigd en zonder exploitatieplan vastgesteld. De plannen maken de realisatie van twee buitenplaatsen tussen de Dr. J.M. Den Uyllaan en de Passewaaijse Hogeweg mogelijk met in totaal 7 woningen van allure, inclusief de aanleg van een omliggend landschapspark met bosschages, lanen, open ruimten en waterpartijen. Het landschapspark zal, op daartoe bestemde wegen en paden, openbaar toegankelijk zijn.

De wijzigingsplannen en het collegebesluit liggen nu (vanaf heden) tot en met woensdag 29 november 2017 ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast zijn de plannen te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00016-va01 en www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00017-va01.

Binnen de hierboven genoemde termijn kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college naar voren te brengen.

De wijzigingsplannen treden in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het wijzigingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Tiel, 18 oktober 2017