Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 59617Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanNijenrode Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nijenrode vanaf vrijdag 20 oktober tot en met donderdag 30 november 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 31 mei 2012 de Ruimtelijke Visie voor de buitenplaats Nijenrode en de Nyenrode Business Universiteit vastgesteld. De visie geeft een kader voor het op een verantwoorde wijze uitbreiden en vernieuwen van de universiteit, met respect voor de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het landgoed. In de Ruimtelijke Visie is uitgegaan van een maximaal realiseerbaar programma uitgaande van een tijdspad van 20 jaar. Het bestemmingsplan Nijenrode maakt de ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die in de eerste tien jaar op het landgoed gaan plaatsvinden (fase 1). Dit betreft de realisatie van een nieuw Forumgebouw, de uitbreiding van het Plesmangebouw en de vervanging/ nieuwbouw van de Koetshuisvleugel. Tevens zal het bestemmingsplan de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden mogelijk maken. Voor de gebieden en bebouwing waar geen ruimtelijke of natuurontwikkeling plaatsvindt, richt het bestemmingsplan zich op behoud en bescherming van de huidige situatie met de aanwezige landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNyenrodeBKL-OW01) vanaf vrijdag 20 oktober raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 20 oktober tot en met donderdag 30 november 2017 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Inloopavond

Over het ontwerpbestemmingsplan Nijenrode is er op maandag 13 november 2017 vanaf 19:30 tot 21:00 uur een inloopavond op de locatie Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen. Op deze inloopavond beantwoorden wij uw vragen over het nieuwe bestemmingsplan. U kunt op ieder moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 20 oktober 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze Nijenrode Z/17/122719‘.

Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met heer H. Steutel of mevrouw C. Looijmans (14 0346).