Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 59362OverigVaststelling hogere waarden Wet geluidhinder in verband met de vaststelling van het bestemmingsplannen “Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol” (woningen die binnen de geluidszone komen te liggen)

Logo Hoogezand-Sappemeer

Met de vaststelling van het bestemmingsplan “Klaas Nieboerweg bedrijventerreinen Foxhol” hebben bestaande woningen, die tot dusverre gelegen waren op een industrieterrein of in een gebied waarvoor geen bestemmingsplan meer van kracht was, een woonbestemming gekregen (zie ook publicatie vastgesteld bestemmingsplan).

Het opnemen van een woonbestemming is niet zonder meer mogelijk op locaties waar de geluidsbelasting door industrielawaai hoger is dan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Om de gewenste omzetting toch mogelijk te maken hebben burgemeester en wethouders op 27 juni 2017 op grond van de Wet geluidhinder (artikel 55, lid 4 en artikel 110a) besloten ontheffing te verlenen van de voorkeursgrenswaarden en hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevel van 54 woningen aan de Klaas Nieboerweg, de W.A. Scholtenweg, de Korte Groningerweg, de Korte Borgweg en de Woldweg.

Terinzagelegging

De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf 12 oktober 2017 tot en met 27 november 2017 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Gorecht Oost 157 te Hoogezand. Hebt u vragen over de beschikking, maak dan een afspraak met de Frontoffice of met Fedde Wiersma via telefoonnummer (0598) 373737.

Beroep

Bent u het niet eens met de vastgestelde hogere waarden?

Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 12 oktober tot en met 27 november 2017, en

  • als u belanghebbende bent.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Hoogezand, 11 oktober 2017