Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 59253Ruimtelijke plannenAfwijking van het bestemmingsplan bouwplan nabij Koekoeksweg 3

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1 en 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3 van de Wabo in samenhang met artikel 3.10 van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor een wagenberging ter hoogte van Koekoeksweg 3 te IJsselmuiden. De wagenberging vervangt een bestaande schuur, welke niet meer in goede staat is. Een afwijking van het bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand is nodig omdat de gewenste wagenberging op grond van de geldende regels niet mogelijk is.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking is één zienswijze ingediend. Deze heeft niet geleid tot aanpassingen. Ambtshalve is het besluit uitsluitend aangepast ter verduidelijking van de situatie en de voorwaarden. De aanvraag en de beschikking met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 19 oktober zes weken voor iedereen ter inzage bij de bezoekbalie van het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Ook kunt u het besluit inzien op ww.kampen.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991202-VB01.

Tegen de beschikking kan gedurende zes weken na bovengenoemde verzenddatum beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingebracht, kan geen beroep instellen bij de administratieve rechter. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt in dat geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift richt u aan de sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank.